Divan-I Hikmet - Ahmet Yesevi

1-35 36-80 81-110 111-140

Eski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-1
Bismillâh dep beyân eyley hikmet aytıpBismillah deyip beyan eyleyip hikmet eyitip
Tâliblerge dürr ü gevher saçtım menaTaliplere inci ve cevher saçtım ben ya.
Riyazetni kattığ tartıp kanlar yutupRiyazeti katı tartıp, kanlar yutup
Men defter-i sâni sözin açtım mena"İkinci defter" sözünü açtım ben ya.
 
Sözni aydım her kim bolsa didâr-talebSöz söyledim, her kim olsa cemale talip
Cânnı cânğa peyvend kılıp regni avlapCanı cana bağlayıp, damarı ekleyip,
Garib yetim fakîrlerni köngli sıylapGarip, yetim, fakirlerin gönlünû okşayıp
Köngli bütün halayıkdın kaçtım menaGönlü bütün kişilerden kaçtım ben ya.
 
Kayda körseng köngli sınuk merhem bolğılNerde görsen gönlü sınık, merhem ol
Andağ mazlum yolda kalsa hemdem bolğılÖyle mazlum yolda kalsa, yoldaş ol
Ruz-ı mahşer dergahığa mahrem bolğılMahşer günü dergahına mahrem ol
Mâ u menlik halayıkdın kaçtım menaBenlik eden (bencil) kişilerden kaçtım ben ya.
 
Garib, fakir, yetimlerni Resûl sordıGarip, fakir, yetimleri Rasul sordu
Uşal tüni mi'râc çıkıp dîdâr kördiO gece Mirac'a çıkıp Hakk cemalini gördü
Kaytıp tüşüp fakir halin sordıGeri gelip inip fakir halini sordu
Gariblerni izin izlep tüştüm menaGariplerin izini izleyip indim ben ya.
 
Ümmet bolsang gariblerge tâbi bolğılÜmmet olsan, gariplere tâbi ol
Ayet hadis her kim aytsa sâmi bolğılAyet hadis her kim eyitse duyar ol
Rızk u ruzi her ne berse kâni bolğılRızk ve nasip her ne verse, gâni ol
Kâni bolup şevk şarabın içtim menaGâni olup şevk şarabını içtim ben ya.
 
Medinege Resul barıp boldı garibMedine’ye Rasul varıp oldu garip
Gariblikde mihnet tartıp boldı habîbGariplikte minnet tartıp oldu habib
Cefa tartıp Yaratkanğa boldı karibCefa tartıp Yaradan'a oldu karip (yakın)
Garib bolup ukbalardın aştım menaGarip olup menzillerden aştım ben ya.
 
Akil erseng gariblerni köngli avlaAkil isen, gariplerin gönlünü avla (ara)
Mustafâ dek elni kezip yetim kavlaMustafa dek ili gezip yetim kovala
Dünya-perest nâ-cinslerdin boyun tavlaDünya-perest soysuzlardan boyunu (yüzünü) tavla (çevir)
Boyun tavlap deryâ bolup taştım menaYüz çevirip derya olup taştım ben ya.
 
Işk bâbını Mevlâm açkaç menge tekdiAşk kapı[sı]nı Mevlâm açınca bana değdi
Tufrak kılıp hâzır bol dep boynum egdiToprak kılıp "Hazır ol!" deyip boynumu eğdi
Bârân-sıfat melâmetni okı tegdiYağmur gibi melâmetin oku değdi
Peykân alıp yürek bağrım teştim menaOk alıp (saplanıp) yürek, bağrımı deştim ben ya.
 
Könglüm kattığ tilim aççığ özüm zâlimGönlûm katı, dilim acı, özüm zalim
Kur'an okup amel kılmay yalğan âlimKur'an okuyup amel kılmıyor yalan âlim
Garib cânım sarf eyleyim yoktur mâlımGarip canımı sarf eyleyim, yoktur malım;
Hakdın korkup otka tüşmey piştim menaHaktan korkup ateşe düşmeden piştim ben ya.
 
Altmış üçke yaşım yetti öttüm ğafilAltmış üçe yaşım ulaştı, öt[ed]im (geçtim) gafil;
Hak emrini mehkem tutmay özüm câhilHakk emrini sıkı tutmadım, kendim cahil;
Rûze namâz kazâ kılıp boldum kâhilOruçu, namazı kaza kılıp oldum kâhil;
Yaman izlep yahşılardın keçtim menaYamanı izleyip yahşilerden geçtim ben ya.
 
Vâ-deriğa muhabbetni câmın içmeyVah ne yazık, muhabbet camını (kadeh) içmeden,
Ehl u ayâl hânumândın tükel keçmeyÇoluk-çocuk, ev-barktan tam geçmeden
Cürm ü isyan girihlerin munda çeçmeySuç ve isyan dûğümünü burada çözmeden
Şeytân ğalib cân bererde şaştım menaŞeytan galip, can verirken şaştım ben ya.
 
İmânıma çengel urup kıldı gamnâkİmanıma çengel vurup kıldı gamlı,
Pir-i muğân hâzır bol-dep saçtı teryâkMürşid-i kamil Hazır ol!" deyip saçtı koku
Şeytân-lain mendin kaçıp ketti bi-pâkLânetli şeytan benden kaçıp gitti kirli
Bihamdillâh nur-ı imân açtım menaHamd Alllah'a, iman nuru açtım ben ya.
 
Pir-i muğan hizmetide yügrüp yürdümMürşid-i kamil hizmetinde yüğürüp(koşup) yürüdüm;
Hizmet kılıp közüm yummay hâzır turdumHizmet kılıp gözümü yummadan hazır durdum;
Meded kıldı azâzilni kavlap sürdümMedet kıldı, Şeytanı kovalayıp sûrdüm;
Andın songra kanat kakıp uçtım menaOndan sonra kanat çırpıp uçtum ben ya.
 
Garib fakir yetimlerni kılğın şâdmanGarip, fakir, yetimleri kılın şad (mutlu);
Halkalar kılıp aziz cânıng eyle kurbânHalkalar kılıp (parçalayıp) aziz canını eyle kurban;
Taâm tapsang cânıng birle kılğıl mihmanYiyecek tapsan(bulsan), canın ile kılın mihman
Hakdın eştip bu sözlerni aydım menaHak'tan işitip bu sözleri dedim ben ya.
 
Garib fakîr yetimlerni her kim sorarGarip, fakir, yetimleri her kim sorar,
Râzi bolur ol bendedin PerverdigârRâzı olur o kulundan Allah.
Ey bi-haber sen bir sebeb özi asrarEy habersiz, sen bir sebep, kendi saklar;
Hak Mustafâ pendin eştip aydım menaHak Mustafa öğüdünü işitip dedim ben ya.
 
Yetti yaşda Arslan Bâbğa kıldım selâm:Yedi yaşta Arslan Baba ya kıldım selâm;
Hak Mustafâ emânetin kılıng inâmHak Mustafa emanetini kılın armağan
Uşal vaktda ming bir zikrin kıldım tamâmİşte o vakit binbir zikrini eyledim tamam
Nefsim ölüp lâ-mekânğa aştım menaNefsim ölüp lâ-mekâna aştım ben ya.
 
Hurmâ berip başım silep nazar kıldıHurma verip, başımı okşayıp nazar kıldı
Bir fursatta ukbâ sarı sefer kıldıBir fırsatta âhirete doğru sefer kıldı
El-vedâ dep bu âlemdin güzar kıldı"Elveda" deyip bu âlemden göç kıldı
Mekteb barıp kaynap coşup taştım menaMektebe varıp, kaynayıp coşup taştım ben ya.
 
Sünnet ermiş kâfir bolsa berme âzârSünnet imiş, kâfir olsa, verme azar
Köngli kattığ dil-âzârdın Hüdâ bizârGönlü katı, gönül inciticiden Hüda bizar;
Allah hakkı andağ kulğa seccin tayyârAllah şahid, öyle kula "Siccin" hazır
Dânâlardın eşitip bu söz aydım menaBilgelerden işitip bu sözü eyittim ben ya.
 
Sünnetlerin mehkem tutup ümmet boldumSünnetlerini sıkı tutup ümmet oldum:
Yer astığa yalğuz kirip nurğa toldumYer altına yalnız girip nura doldum;
Hak-perestler makâmığa mahrem boldumHakk-perestler makamına mahrem oldum,
Bâtın tığı birle nefsni yançtım menaBâtın tığı ile nefsi deştim ben ya.
 
Nefsim meni yoldın urup hâr eylediNefsim beni yoldan çıkarıp hakir eyledi
Telmürtürüb halayıkka zâr eylediÇırpındırıp halka zâr eyledi
Zikr aytturmay şeytân birle yâr eylediZikr söyletmeyip şeytan ile yâr eyledi;
Hâzırsın dep nefs başını sançtım menaHazırsın deyip nefs başını sançtım ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed gaflet birle ömrüng öttiKul Hoca Ahmed, gaflet ile ömrün geçti;
Vâ-hasretâ közdin tizdin kuvvet kettiVah ne hasret, gözden, dizden kuvvet gitti;
Vâ-veyletâ nedâmetni vaktı yettiVah ne yazık, pişmanlığın vakti yetti;
Amel kılmay kervân bolup köçtim menaAmel kılmadan kervan olup göçtüm ben ya.
 
HİKMET-2
Eyâ dostlar kulak salıng ayduğumğaEy dostlar, kulak salın dediğime,
Ne sebebdin altmış üçde kirdim yergeNe sebepten altmış üçte girdim yere?
Mirâc üzre Hak Mustafâ ruhum kördiMirâc üzre Hakk Mustafa ruhumu gördü,
OI sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Hak Mustafa Cebrâildin kıldı sevalHakk Mustafa Cebrâil'den kılldı sual
Bu neçük ruh tenge kirmey taptı kemâlBu nasıl ruh, bedene girmeden buldu kemâl?
Közi yaşlığ halka başlığ kaddı hilâl"Gözü yaşlı halka başlı kaldı hilal;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Cibril aydı "ümmet işi sizge ber-HakCebrail dedi: "Ümmet işi size tam hak
Kökke çıkıp melâyikdin alur sebakGöğe çıkıp melekden alır ders
Nâlişige nâle kılur heftüm tabak"Feryadına feryad kılar yedi kat gök... "
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yirgeO sebepten altmış üçte girdim yere
 
Evvel elest birabbikum dedi bil HakEvvel "Elestû birabbikum?" dedi bil Hakk
Kâlu belâ dedi ruhum aldı sebak"Kalu bela" dedi ruhum, aldı ders
Hak Mustafa ferzend dedi biling mutlakHakk Mustafa oğul dedi bilin mutlak
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere
 
Ferzendim dep Hak Mustafa kıldı kelâm"Evladım" deyip Hakk Mustafa eyledi kelam
Andın songra barça ervâh kıldı selâmOndan sonra bütün ruhlar eyledi selâm
Rahmet-deryâ tolup taş, dep yetti peyâmRahmet-derya dolup taş, deyip yetişti haber
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Rahim içre peydâ boldum nidâ keldiRahim içinde peydah oldum, nida geldi;
Zikr ayt dedi azâlarım titrey berdi"Zikir söyle!" dedi, organlarım titreyiverdi
Ruhum kirdi süngeklerim Allah dediRuhum girdi, kemiklerim Allah" dedi;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Tört yüz yıldın keyin çıkıp ümmet bolğayDört yüz yıldan sonra çıkıp ümmet olacak
Nice yıllar yürüp halkka yol körgüzgeyNice yıllar dolaşıp halka yol gösterecek
On dört ming müctehidler hizmet kılğayOn dört bin alimler hizmet eyleyecek
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Tokkuz ay u tokkuz künde yerge tüştümDokuz ay ve dokuz günde yere düştüm;
Tokkuz sâat turalmadım kökke uçtumDokuz saat duramadım, göğe uçtum;
Arş u kürsi pâyesini barıp kuçtumArş ve Kürsü derecesini varıp kucakladım;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
"İnnâ fetehnâ"nı okup manâ sordum"İnna fetehna... "yı okuyup anlam sordum;
Pertev saldı bî-hud bolup didâr kördümIşık saldı, kendimden geçip cemal gördüm;
Mullam urup usküt dedi bakıp turdumHocam vurup "Sus'" dedi, bakıp durdum;
Yaşım saçıp muztar bolup turdım menaYaşımı saçıp, çâresiz olup durdum ben ya.
 
Eyâ nâdân mana bul dep aydı bildim"Ey cahil, gerçek bu!" diye söyledi, bildim;
Andın songra çöller kezip Haknı sordımOndan sonra çöller gezip Hakk'ı sordum;
Ruzi kıldı azâzilni tutup mindimNasip etti, şeytanı tutup bindim;
Lenger tugup belin basıp yançtım menaKararlı olup, belini basıp ezdim ben ya.
 
Zikrin tamâm kılıp öttüm divâneğeZikrini tamam eyleyip döndüm divaneye;
Hakdın özge heç sözlemey bigâneğeHakk'tan başka birşey demeyip bilmeyene
Şemin izlep şâgird kirdim pervâneğeMumunu arayıp çırak girdim pervaneye;
Ahker bolup küyüp yanıp öçtim menaKor ateş olup, kavrulup yanıp söndüm ben ya.
 
Nâm u nişân heç kalmadı lâ lâ boldumNam ve nişan hiç kalmadı, "Lâ... -La..." oldum;
Allah yâdın ayta-ayta illâ boldumAllah zikrini diye diye "...illâ..." oldum;
Hâlis bolup muhlis bolup lillah boldumHalis olup, muhlis olup "...lillah" oldum;
Fenâ fillâh makamığa aştım mena"Fena-fillah" makamına geçtim ben ya.
 
Arş üstide namâz okup tizim büktümArş üstünde namaz kılıp dizimi büktüm;
Razı aytıp Hakk'a bakıp yaşım töktümDileğimi deyip, Hakkâ bakıp yaşımı döktüm;
Yalğan âşık yalğan sûfi kördüm sögtümYalancı âşık, sahte sufi gördüm, kötüledim
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış ûçte girdim yere.
 
Cândın keçmey "Hû-Hû" degen barı yalğanCandan geçmeden "Hû Hû" demenin hepsi yalan;
Bu kıltakdın sormang seval yolda kalğanBu arsızdan sormayın sual, yolda kalan;
Haknı tapkan özi pinhân sözi pinhânHakk'ı bulanın özü gizli, sözü gizli
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Bir yaşımda ervâh menge uluş berdiBir yaşımda ruhlar bana pay verdi;
İki yaşta peygamberler kelip kördiİki yaşta peygamberler gelip gördü;
Üç yaşımda çil-ten kelip hâlim sordıÜç yaşımda Kırklar gelip halimi sordu;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Tört yaşımda Hak Mustafa berdi hurmâDört yaşımda Hakk Mustafa verdi hurma.
Yol körsettim yolğa kirdi neçe gümrâhYol gösterdim, yola girdi, nice günahkar
Kayda barsam Hızr babam menge hemrâhNereye varsam Hızır Baba'm bana yoldaş
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Beş yaşımda belim bağlap ta'at kaldımBeş yaşımda belimi bağlayıp ibadet eyledim
Tatavvu ruze tutup âdet kıldımNafile oruç tutup âdet eyledim
Keçe kündüz zikrin aytıp râhat kıldımGece gundüz zikrini deyip rahat eyledim
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Alta yaşda turmay kaçtım halâyıkdınAltı yaşta durmadan kaçtım insanlardan
Kökke çıkıp ders örgendim melâyikdinGöğe çıkıp ders öğrendim meleklerden;
Dâmen kesip hemme ehl-i alâyıkdınİlgimi kesip bütün tanıdık bağlardan;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Yetti yaşda Arslan Babam izlep taptıYedi yaşta Arslan Baba'm arayıp buldu;
Her sır körüp perde birle büküp yaptıHer sırrı görüp perde ile sarıp kapadı
Bihamdillâh kördüm dedi izim öptiAllah'a hamd olsun, gördüm" dedi, izimi öptü;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Kâbız kelip Arslan Babam cânın aldıAzrail gelip Arslan Baba'mın canını aldı;
Hurlar kelip harır tondın kefen kıldıHuriler gelip ipek kumaştan kefen eyledi
Yetmiş ming ferişteler yığlıp keldiYetmişbin melekler toplanıp geldi;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Cenâzesin okup yerdin köterdilerNamazını kılıp yerden kaldırdılar
Bir fursatda uçmak içre yetkürdilerBir anda cennet içine ulaştırdılar,
Rûhın alup illiyyînge kirgizdilerRuhunu alıp "İlliyyin" cennetine girdirdiler
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Allah Allah yer astıda vatan kıldıAllah, Allah yer altında vatan eyledi
Münker Nekir "Men rabbük" dep soruğ sordıMünker-Nekir "Men rabbük?" deyip soru sordu;
Arslan Babam İslâmıdan beyân kıldıArslan Baba'm İslâm'ından beyan eyledi
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Akil erseng erenlerge hizmet kılğılAkıllı isen, erenlere hizmet eyle
"Emr-i maruf "kılğanlarnı izzet kılğılEmr-i mâruf kılanları aziz eyle
"Nehy-i münker" kılğanlarnı hürmet kılğılNehy-i münker kılanları hürmetli eyle
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Sekkizimde sekkiz yandın yol açıldıSekizimde sekiz yandan yol açıldı;
Hikmet ayt dep başlarımğa nur saçıldı"Hikmet söyle!" diye, başlarıma nur saçıldı;
Bihamdillâh Pir-i muğan mey içürdiAllah'a hamd olsun, Pir-i kamil mey içirdi;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Pir-i muğan Hak Mustafa bi-şek bilingPir-i kamil Hakk Mustafa, şüphesiz bilin;
Kayda barsang vasfın aytıp tazim kılıngNereye varsan, vasfını söyleyip saygı gösterin
Dürüd aytıp Mustafağa ümmet bolıngSalât-selâm deyip Mustafa ya ümmet olun;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
Tokkuzunda tolğanmadım toğrı yolğaDokuzumda dolanmadım doğru yola;
"Teberrük" dep alıp yördi koldın kolğaTeberrük deyip alıp yürüdü elden ele;
Kuvanmadım bu sözlerge kaçtım çölgeSevinmedim bu sözlere kaçtım çöle;
Ol sebebdin altmış üçde kirdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
On yaşıngda oğlan boldung Kul Hâce AhmedOn yaşında delikanlı oldun Kul Hoca Ahmed;
Hâcelikke binâ koyup kılmay tâatHocalığa bina koyup, eylemeden ibadet;
Hâcemen dep yolda kalsang vây ne hasretHocayım, deyip yolda kalsan, vay ne hasret
OI sebebdin altmış üçde kerdim yergeO sebepten altmış üçte girdim yere.
 
HİKMET-3
Her subhidem nidâ keldi kulağımdaHer sabah vakti ses geldi kulağıma
Zikr ayt dedi zikrin aytıp yürdüm menaZikr söyle!" dedi, zikrini söyleyip yürüdüm ben ya.
Işksızlarnı kördüm erse yolda kaldıAşıksızları gördüm ise, yolda kaldı;
OI sebebdin ışk dükânın kurdım menaO sebepten aşk dükkanını kurdum ben ya.
 
On birimde rahmet-deryâ tolup taştı.Onbirimde rahmet deryası dolup taştı;
"Allah" dedim şeytân mendin yırak kaçtı"Allah!" dedim, şeytan benden uzak kaçtı;
Hây u heves mâ u menlik turmay köçtiHay u heves, ben-bencillik durmayıp göçtü;
On ikkimde bu sırlarnı kördüm menaOn ikide bu sırları gördüm ben ya.
 
On üçümde nefs hevânı kolğa aldımOnüçümde nefsani arzuları ele aldım
Nefs başığa yüz ming belâ karmap saldımNefs başına yüz bin bela sarıp saldım;
Tekebbürni ayak astıda basıp aldımKibirlenmeyi ayak altında basıp aldım;
On törtümde tufrak-sıfat boldum menaOndördümde toprak gibi oldum ben ya.
 
On beşimde hur u ğılmân karşu keldiOn beşimde huri ve gılman karşı geldi;
Başın urup kol kavşurup tazim kıldıBaşını eğip, el bağlayıp saygı gösterdi
Firdevs atlığ cennetidin mazhar keldiFirdevs adlı cennetinden haberci geldi;
Dîdar üçün barçasını koydum menaCemali için hepsini terkettim ben ya.
 
On altımda barça ervâh uluş berdiOnaltımda bütün ruhlar pay verdi;
Hay hay sizge mübârek dep Adem keldi"Hay hay size müberek olsun"deyip Adem geldi;
Ferzendim dep boynum kuçup könglüm aldı"Evladım!" deyip, boynuma sarılıp gönlümü aldı;
Onyettimde Türkistânda turdum menaOn yedimde Türkistan da durdum ben ya.
 
Onsekkizde çil-ten birle şarab içtimOnsekizde Kırklar ile şarap içtim;
Zikrin aytıp hâzır turup kögsüm teştimZikrini söyleyip, hazır durup göğsümü deştim;
Ruzî kıldı cennet kezip hurlar kuçtımNasip kıldı, cennet gezip huriler kucakladım;
Hak Mustafâ cemallerin kördim menaHakk Mustafa cemallerini gördüm ben ya.
 
On tokkuzda yetmiş makâm zâhir boldıOndokuzda yetmiş makam açığa çıkarıldı
Zikrin aytıp iç ü taşım tâhir boldıZikrini söyleyip, iç ve dışım temizlendi;
Kayda barsam Hızr Babam hâzır boldıNereye varsam, Hızır Baba'm hazır oldu;
Ğavsu'I-ğıyâs mey içürdi toydum menaGavslargavsı mey içirdi, doydum ben ya.
 
Yaşım yetti yigirmege ötdim makâmYaşım yetti yirmiye, geçtim makam
Bihamdillâh pir hizmetin kıldım tamâmAllah'a hamd olsun, pir hizmetini eyledim tamam
Dünyâdaki kurt u kuşlar kıldı selâmDünyadaki kurt ve kuşlar eyledi selâm
Ol sebebdin Hakka yavuk boldum menaO sebepten Hakk'a yakın oldum ben ya.
 
Mü'min ermes hikmet eştip yığlamaydurMümin değil, hikmet işitip ağlamıyor;
Erenlerni aytkan sözin tınglamaydurErenlerin söylediği sözü dinlemiyor
Ayet hadis, güya Kuran anglamaydurAyet hâdis, Kur'ân'ı anlamıyor
Bul rivâyet arş üstide kördüm menaBu rivayeti Arş üstünde gördüm ben ya.
 
Rivâyetni körüp Hakla sözleştim menRivayeti görüp Hakk'la söyleştim ben;
Yüz ming türlüg melâyikke yüzleştim menYüz bin türlü meleklere yüzleştim ben;
Ol sebebdin Hak'nı sözlep izleştim menO sebepten Hakk'ı söyleyip izleştim ben
Cân u dilim anga fedâ kıldım menaCan ve gönlümü O'na feda kıldım ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed yaşıng yetti yigirmi birKul Hoca Ahmed yaşın ulaştı yirmi bire
Ne kılğaysın günâhlarıng tağdın ağırNeyleyeceksin, günahların dağdan ağır;
Kıyâmet kün ğazab kılsa Rabbim KâdirKıyamet günü gazap eylese, Rabbim Kadir;
Eyâ dostlar neçük cevâb aytğum menaEy dostlar, nasıl cevap söyleyim ben ya.
 
HİKMET-4
Huş gayibdin kulagımğa ilhâm keldiHoş gâipten kulağıma ilham geldi;
Ol sebebdin Hakka sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
Barça buzrug yığlıp kelip inâm berdiBütün ulular toplanıp gelip armağan verdi;
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Men yigirme ikki yaşda fenâ boldumBen yirmiiki yaşta fâni oldum;
Merhem bolup çın derdlikke devâ boldumMerhem olup gerçek dertliye deva oldum;
Yalğan âşık çın âşıkka güvâh boldumSahte âşık-gerçek aşığa tanık oldum;
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Eyâ dostlar yaşım yetti yigirmeüçEy dostlar, yaşım yetti yirmiüçe
Yalğan da'vâ taatlarım barçası pûçYalan dava, ibadetlerim tamamı boş
Kıyâmet kün ne kılğaymın berehne lüçKıyamet günü neyleyim çıplak, şaşı
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Men yigirmetörtke kirdim Hak'dın yırakBen yirmidörde girdim, Hakk'tan uzak
Ahiretka barur bolsam kani yarakAhirete varır olsam, hani hazırlık
Ölgenimde yığlıp urung yüz ming tayakÖldüğümde toplanıp vurun yüz bin sopa
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben ya.
 
Cenâzemni arkasıdın taşlar atıngCenazemin arkasından taşlar atın;
Ayakımdın tutup südrep gorğa eltingAyağımdan tufup sürüyerek kabre götürün
Hakka kulluk kılmadıng dep yançıb teping"Hakk'a kulluk kılmadın"deyip çekiştirip tepin
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Yazuk birle yaşım yetti yigirme beşGünah ile yaşım yetti yirmi beşe
Sübhân Igem zikr örgetip kögsümni teşSübhan Rabbim, zikr öğretip göğsümü deş;
Kögsümdeki girihlerim sen özüng yeşGöğsümdeki düğümleri sen kendin çöz;
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Men yigirmealtı yaşda sevdâ kıldımBen yirmialtı yaşta sevda eyledim
Mansur-sıfat didâr üçün gavğa kıldımMansur gibi cemal için kavga eyledim
Pirsiz yörüp derd ü hâlet peydâ kıldımPirsiz yürüyüp dert ve sıkıntı peyda eyledim
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Men yigirmeyetti yaşda pirni taptımBen yirmiyedi yaşta Pir'i buldum;
Her ne kördüm perde birle sırnı yaptımHer ne gördüm perde ile sırrı örttüm
Astânesin yastanıban izin öptimEşiğine yaslanarak izini öptüm;
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Men yigirme sekkiz yaşda âşık boldumBen yirmisekiz yaşta âşık oldum
Keçe yatmay mihnet tartıp sâdık boldumGece yatmayıp, mihnet çekip sâdık oldum;
Andın songra dergâhığa lâyık boldumOndan sonra dergâhına lâyık oldum;
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Bir kem ottuz yaşka kirdim hâlim harâbYirmidokuz yaşa girdim, halim harab
Işk yolıda bolalmadım misl-i türâbAşk yolunda olamadım misali toprak
Hâlim harâb bağrım kebâb közüm pür-âbHalim harab bağrım kebab, gözüm dolu yaş
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Ottuz yaşda otun kılıp küydürdilerOtuz yaşta odun eyleyip yandırdılar
Cümle buzrug yığlıp dünyâ koydurdılarBütün ulular toplanıp dünyayı bıraktırdılar
Urup sögüp dünya ukbın koydurdılarVurup, çekiştirip dünya derdini bıraktırdılar
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk'a sığınıp geldim ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed dünyâ koysang işing biterKul Hoca Ahmed dünyayı bıraksan, işin biter
Köksüngdeki çıkkan âhıng arşka yeterGöğsündeki çıkan âhın Arş'a yeter;
Cân bererde Hak Mustafâ kolung tutarCan verirken Hakk Mustafa elini tutar
Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim menaO sebepten Hakk’a sığınıp geldim ben ya.
 
HİKMET-5
Nâgehân tururımda kamuğ buzrugBirdenbire durduğum yerde bütün ulular
Hak ışkını könglüm içre saldı dostlarHakk aşkını gönlüm içine saldı dostlar
Hızr Babam hâzır turup lutf eylebenHızır Babam hazır olup lutfederek
Meded kılıp elkim tutup aldı dostlarYardım edip, elim tutup aldı dostlar
 
Ottuz birde Hızr babam mey içürdiOtuz birde Hızır Baba'm mey içirdi;
Vücûdımdın azâzilni pak kaçurdıVücudumdan şeytanı temiz kaçırdı;
Sevdâ kıldım yazuklarım Hak keçürdiSevdalandım, günahlarımı Hakk affetti
Andın songra Hakk yolığa saldı dostlarOndan sonra Hakk yoluna saldı dostlar.
 
Ottuzikki yaşda yetti Hak'dın fermânOtuziki yaşda ulaştı Hakk’tan ferman:
"Bendelikke kabül kıldım kılma armânKulluğa kabul eyledim, olma mahzun
Cân berürde bergüm senge nür-ı iman"Can verirken vereyim sana iman nuru"
Garib cânım şâdmân bolup küldi dostlarGarip canım mutlu olup güldü dostlar.
 
Hâlıkımdan haber yetti şâkir boldumHâlıkımdan haber erişti, şükreden oldum;
Her kim sögti belki tepti sâbir boldumHer kim çekiştirdi, belki tepdi, sabreden oldum;
Bu âlemde heç uhlamay hâzır boldumBu âlemde hiç uyumayıp hazır oldum;
Hây u heves mâ u menlik ketti dostlarHayuheves, ben-bencillik gitti dostlar.
 
Ottuzüçde sâki bolup mey üleştimOtuzüçte saki olup mey paylaştırdım
Câm-ı şarâb kolğa alıp toya içtimŞarap kadehini ele alıp doyasıya içtim;
Leşger tüzep şeytân birle men uruştımOrdu hazırlayıp şeytan ile ben vuruştum
Bihamdillah ikki nefsim öldi dostlarAllah'a hamd olsun, iki nefsim öldü dostlar.
 
Ottuztörtde âlim bolup dânâ boldumOtuzdörtte âlim olup bilge oldum;
Hikmet ayt dep Sübhân aydı göyâ boldumHikmet söyle!" dedi Rabbim, söyler oldum;
Çil-ten birle şarâp içip hemrâh boldumKırklar ile şarap içtim, yoldaş oldum;
Iç ü taşım Hak nurığa toldı dostlarİç ve dışım Hakk nuruna doldu dostlar.
 
Ottuzbeşde mescid kirip devrân sürdümOtuzbeşte mescide girip devran sürdüm
Tâliblerge ışk dükânın tola kurdumİsteklilere aşk dükkanını dopdolu kurdum;
Egri yolğa her kim kirdi sögtim urdumEğri yola her kim girdi, çekiştirdim, vurdum;
Aşıklarga Hakdın müjde yetti dostlarAşıklara Hakk'tan müjde ulaştı dostlar.
 
Ottuzaltı yaşda boldum sâhib-kemâlOtuzaltı yaşta oldum kemal sahibi
Hakk Mustafâ körsettiler menge cemâlHakk Mustafa gösterdiler bana cemal;
Ol sebebdin közüm yaşlığ kâmetim dâlO sebepten göıüm yaşlı, bedenim bükük
Işk hançeri yürek bağrım tildi dostlarAşk hançeri yürek-bağrımı dildi dostlar.
 
Ottuz yetti yaşka kirdim uyğanmadımOtuzyedi yaşa girdim, uyanmadım;
İnsâf kılıp Allah sarı tolğanmadımİnsaf kılıp Allah'â doğru yola koyulmadım
Seher vaktda zâri kılıp ingrenmedimSeher vakti ağlayarak inlemedim;
Tevbe kıldım Hacem kabul kıldı dostlarTevbe ettim, Rabbim kabul eyledi dostlar.
 
Otuzsekkiz yaşka kirdim ömrüm öttiOtuzsekiz yaşa girdim, ömrüm geçti;
Yığlamay mu öler vaktım yavuk yettiAğlamayım mı, öleceğim vaktim yakınlaştı;
Ecel kelip peymânesin menge tuttıEcel gelip kadehini bana tuttu;
Bilmey kaldım ömrüm ahir boldı dostlarBilmeden kaldım, ömrüm sonu oldu dostlaı.
 
Ottuztokkuz yaşka kirdim kıldım hasretOtuzdokuz yaşa girdim, kıldım hasret;
Vâ-deriğa ötti ömrüm kanı tâatVah ne yazık, geçti ömrüm, hani ibadet
Tâatlikler Hak kaşıda huş-saadetİbadet edenler Hakk karşısında hoş mutlulukta
Kızıl yüzüm tâat kılmay soldı dostlarKızıl yüzüm ibadet eylemeyip soldu dostlar.
 
Saç bakalım hüb agardı könglüm karaSaç sakalım hep ağardı, gönlüm kara
Rûz-ı mahşer rahm etmeseng hâlim tebâhMahşer günü rahmet etmesen, halim perişan
Senge ayân amelsizmen köptür günâhSana açıktır, amelsizim, çoktur günah;
Cümle melek yazuklarım bildi dostlarBütün melekler günahlarımı bildi dostlar.
 
Pir-i muğan curasıdın katre tattımPir-i kamil içkisinden damla tattım;
Yol tapay dep başım birle tünler kattımYol bulayım deyip başım ile geceleri dondum
Bihamdillah lutf eyledi nürğa battımAllah'a hamd olsun, lutf eyledi, nura battım;
Köngül kuşı lâmekânğa yetti dostlarGönül kuşu Lâmekan'a ulaştı dostlar.
 
Kıyâmetni şiddetidin aklım hayrânKıyametin şiddetinden aklım şaşkın
Könglüm korkğan cânım hurgan hâne veyranGönlüm korkmuş, canım yorgun, evim yıkık
Sırât atlığ köfrügidin dilim lerzânSırat adlı köprüsünden gönlüm paramparça
Aklım ketip bi-hûş bolup kaldım dostlarAklım gidip, deli olup kaldım dostlar.
 
Kul Hâce Ahmed kırkğa kirding nefsingni kırkKul Hoca Ahmed, kırka girdin nefsini kır;
Munda yığlap âhiretde bolğıl arıkBurada ağlayıp âhirette ol tertemiz
Post-ı imân şeriatdur mağzı tarikİman postu şeriattir, aslı tarikat
Tarik kirgen Hak'dın uluş aldı dostlarTarikata giren Hakk'tan pay aldı dostlar.
 
HİKMET-6
Yâ İlâhım hamdıng birle hikmet ayttımYâ İlahım, hamdın ile hikmet söyledim;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
Tevbe kılıp günâhımdın korkup kayttımTevbe kılıp günahımdan korkup döndüm;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırkbirimde ihlâs kıldım yol tapay depKırkbirimde ihlas eyledim, yol bulayım deyip
Erenlerdin her sır körsem men yapay depErenlerden gördüğüm her sırrı ben örteyim deyip
Pir-i muğân izin alıp men öpey depPir-i kamil izini alıp ben öpeyim deyip
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırkikkimde tâlip bolup yolğa kirdimKırkikimde istekli olup yola girdim;
İhlâs kılıp yalğuz Hakk'a köngil berdimİhlas eyleyip yalnız Hakk'a gönül verdim;
Arş u kürsi levhdin ötüp kalem kezdimArş, Kürsü, Levh'ten geçip Kalem'i gezdim;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırküçümde Haknı izlep nâle kıldımKırküçümde Hakk'ı arayıp feryad eyledim
Köz yaşımnı akkuzuban jâle kıldımGözyaşımı akıtarak pınar eyledim
Biyâbânlar kezip özüm vâle kıldımKırlarda gezip kendimi divane eyledim;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırktörtümde muhabbetni bâzârındaKırkdördümde muhabbetni pazarında,
Yakam tutup yığlap yürdüm gülzârındaYakamı tutup, ağlayıp yürüdüm gül bahçesinde
Mansur sıfat başım berip ışk dârındaMansur gibi başımı verip aşk dârağacında;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırkbeşimde Sendin hacet tilep keldimKırkbeşimde Sen'den hâcet dileyip geldim;
Tevbe kıldım her iş kıldım hatâ kıldımTevbe eyledim her iş yaptım hata eyledim
Yâ İlâhım rahmetingni uluğ bildimYâ İlâhım, rahmetini ulu bildim;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırk altımda zevk u şevkim tolup taştıKırkaltımda zevk ve şevkim dolup taştı;
Rahmetingdin katre tamdı şeytân kaçtıRahmetinden damla damladı, Şeytan kaçtı
Hakdın ilhâm refik bolup bâbın açtıHakk'tan ilham arkadaş olup, kapısını açtı;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırkyettimde yeti yakdın ilham yettiKırkyedimde yedi yönden ilham ulaştı
Sâki bolup câm-ı şarâb Hâcem tuttıSâki olup şarap kadehini Rabbim tuttu
Şeytân kelip nefs hevânı özi yuttıŞeytan gelip nefs ve hevayı kendisi yuttu
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırksekkizde aziz cândın bizâr boldumKırksekizde aziz candan,sikayetçi oldum;
Günah derdi kesel kıldı bimâr boldumGünah derdi sakat kıldı hasta oldum
Ol sebebdin Hakdın korkup bidâr boldumO sebepten Hakk'tan korkup uyumaz oldum
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kırktokkuzda ışkıng tüşti küyüb yandımKırkdokuzda aşkın düştü, tutuşup yandım
Mecnun-sıfat hayl u hişdin kaçıp tandımMansur gibi eş ve dosttan kaçıp kayboldum
Türlüg türlüg cefâ tegdi boyun sundımTürlü türlü cefa değdi, boyun eğdim
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Elligimde er men dedim fe'lim za'ifElli yaşta "Erim"dedim, amelim zayıf;
Kan tökmedim közlerimdin bağrım ezipKan dökmedim gözlerimden, bağrımı ezip;
Nefsim üçün yürer edim it dek kezipNefsim için yürür idim, it gibi gezip;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
Kul Hâce Ahmed er bolmasang ölgen yahşiKul Hoca Ahmed, er olmasan, ölmek iyi;
Kızıl yüzüng kara yerde solgan yahşiKızıl yüzünün kara yerde solması iyi;
Tufrak-sıfat yer astıda bolgan yahşiToprak gibi yer altında olman iyi;
Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sangaZâtı ulu Rabbim, sığınıp geldim sana.
 
HİKMET-7
"Kul huvallâh" "subhânallâh" vird eylesem"Kul Hüvallâh, sübhânallâh"ı vird eylesem
Bir ü Barım didârıngnı körer men müBir ve Var'ım cemalini görür müyûm?
Başdın ayağ hasretingde dad eylesemBaştan ayağa hasretinde feryad eylesem,
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
Elligbirde çöller kezip giyâh yedimEllibirde çöller gezip otlar yedim;
Tağlar çıkıp tâat kılıp közüm oydımDağlara çıkıp, tâat kılıp gözümü oydum;
Didârıngnı körelmedim cândın toydımCemalini göremedim, candan doydum;
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
Ellig iki yaşda keçtim hânumândınElliiki yaşta geçtim ev-barktan;
Hânumânım ne körüngey belki cândınEv-barkım ne görüne belki candan;
Başdın keçtim cândın keçtim hem imândınBaştan geçtim, candan geçtim, hem imandan;
Bir ü barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
Ellig üçde vahdet meydin rûzi kıldıElliüçte vahdet şarabından nasip eyledi;
Yoldın azğan gümrâh edim yolğa saldıYoldan azan günahkar idim, yola saldı;
Allah dedim lebbeyk deban kolum aldı"Allah" dedim, "Lebbeyk!" diyerek elimi aldı
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
Elligtörtde vücüdlarım nâlân kıldımEllidörtte bedenlerimi ağlar eyledim
Marifetni meydânıda cevlân kıldımMârifetin meydanında dolandım
İsmâil dek aziz cânım kurbân kıldımİsmâil gibi aziz canımı kurban eyledim
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Elligbeşde didâr üçün gedâ boldumEllibeşte cemal için dilenci oldum
Küydüm yandım gül dek taki fenâ boldumKavruldum, yandım, gül gibi ta ki yok oldum
Bihamdi'llâh didâr izlep eda boldumAllah'â hamdolsun cemal arayıp eda oldum
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Ellig altı yaşka yetti mungluğ başımEllialtı yaşa ulaştı dertli başım
Tevbe kıldım akar mukin közde yaşımTevbe eyledim, akar mı ki gözden yaşım;
Erenlerdin behre almay köngli taşımErenlerden nasip almadan taş gönülüm
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Elligyetü yaşda ömrüm yeldek öttiElliyedi yaşta ömrüm yel gibi geçti
Eyâ dostlar amelsizmen başım kattıEy dostlar, amelsizim, başım kurudu
Bihamdillâh pir-i muğân kolum tuttıAllah â hamd olsun, pir-i kamil elimi tuttu
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Ellig sekkiz yaşka kirdim men bi-haberEllisekiz yaşa girdim, ben habersiz
Kahhâr İgem nefsimni kıl zir ü zeberKahhar Malik'im nefsimi eyle zir ü zeber
Himmet berseng şum nefsimge ursam teberHimmet versen, kötü nefsime vursam teber
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Ellig tokkuz yaşka yettim dâd u feryâdEllidokuz yaşa ulaştım, feryad ve figan
Cân bererde cânânımnı kılmadım yâdCan verirken cananımı akla, getirmedim
Ne yüz birle sanga aytay kılğıl âzâdNe yüz ile sana söyleyeyim, eyle azâd;
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Közüm yumup tâ açkunça yetti altmışGözümü yumup tâ açınca erişti altmış
Belim bağlap men kılmadım bir yahşi işBel bağlayıp ben eylemedim bir iyi iş;
Keçe kündüz bi-ğam yördüm men yaz u kışGece gündüz gamsız yürüdüm ben, yaz ve kış;
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Altmış Girde şermendemen günahımdınAltmışbirde pişmanım günahımdan
Eyâ dostlar köp korkamen İlahımdınEy dostlar, çok korkuyorum İlah'ımdan;
Cândın keçip penâh tiley HudâyımdınCandan geçip kurtuluş dileyim Allah'ımdan
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Altmışikki yaşda Allah pertev saldıAltmışiki yaşta Allah ışık saldı;
Başdın ayağ ğafletlerim rehâ kıldıBaştan ayağa gafletlerim yok eyledi
Cânım dilim aklım hûşım Allah dediCanım, gönlüm, aklım, şuurum "Allah!" dedi
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm?
 
Altmışüçde nidâ keldi kul yerge kirAltmışüçte çağrı geldi; "Kul yere gir!.."
Hem cânıngmen, cânanıngmen cânıngnı berHem canınım, cananınım, canını ver
Hu şemşirin kolğa alıp nefsingni kır‘Hu’ kılıcını ele alıp nefsini kır
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
Kul Hâce Ahmed nefsni teftim nefsni teftimKul Hoca Ahmed, nefsi teptim, nefsi teptim;
Andın keyin cânânımnı izlep taptımOndan sonra cananımı arayıp buldum;
Ölmes burun cân bermekni derdin tarttımÖlmeden önce can vermenin derdini çektim
Bir ü Barım didârıngnı körermen müBir ve Var'ım, cemalini görür müyüm ?
 
HİKMET-8
Subhı sadık düşenbe kün yerge kirdimSabah erken pazartesi günü yere girdim
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa ya matem tutup girdim ben ya
Altmışüçte sünnet dedi eştib bildimAltmışüçte sünnet dedi işitip bildim
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Yer üstide yaranlarım matem tuttıYer üstünde dostlarım matem tuttu
Alem hemme "sultanım" deb na'ra tarttıBütün alem "Sultanım"deyip nara çekti
Hak'nı tabkan çın sufiler kanlar yuttıHakk'ı bulan gerçek sufiler kanlar yuttu
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Elveda deb yer astıga kadem koydum“Elveda” deyip yer altına adım koydum
Yaruğ dünya haram kılıb Hak'nı süydümAydın dünyayı haram kılıp Hakk’ı sevdim
Zikrin aytıb yalguz bolub yalguz küydümZikrini söyleyip yalnız olup yalnız yandım
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
"Taha" okub tün keçeler kaim boldım"Taha" okuyup akşam ve geceler kaim oldum
Keçe namaz kündüzleri saim boldumGece namaz gündüzleri oruçlu oldum
Bu hal birle yer astıda daim boldumBu hal ile yer altında daim oldum
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Altmış keçe altmış kündüz bir yol taamAltmış gece altmış gündüz bir kez yemek
Tang atgunça namaz okub bir yol selamTan atana kadar namaz kılıp bir kez selam
Altmışüçte boldı ömrim ahir tamamAltmışüçte oldu ömrüm sonunda tamam
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Hak Mustafa ruhı kelib boldı imamHakk Mustafa ruhu gelip oldu imam
Cümle melek yer astıda boldı gulamBütün varlık yer altında oldu köle
Köp yığladım Hak Mustafa berdi in'amÇok ağladım Hakk Mustafa verdi müjde
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Miraç tüni nur-ı didem ferzend dediMirac gecesi "Gözümün nuru evlad... "dedi
Kolum tutub ümmetimsen ümmet dediElimi tutup "Ümmetimsin ümmet" dedi
Sünnetimni mehkem tutgıl dilbend dedi"Sünnetimi sıkı tutasın gönüldaşım"dedi
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Kıyametde yol adaşsang yolga salay"Kıyamette yol kaybedersen yola salayım
Muhammed dep teşne bolsang kolung alay‘Muhammed’ deyip susamış olsan elini tutayım
Ferzendim dek elking tutub cennet kireyEvladım deyip elini tutup cennete girdireyim..."
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Ey yaranlar bu söz eştib şevkim artdıEy dostlar bu sözü işitip şevkim arttı
Ümmet dedi iç u taşım nurga batdı"Ümmet" dedi, iç ve dışım nura battı
Pertev salıb didarını Hak körsettiNurunu salıp cemalini Hakk gösterdi
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Didar körüb ruhum uçıb arşga kondıCemalini görüp ruhum uçup arşa kondu
Musa sıfat vücutlarım küyüb yandıMusa gibi varlığım tutuştu yandı
Mecnun sıfat heylü hişdin kaçıb tandıMecnun gibi eş ve dosttan kaçıp saklandı
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Yer astıda harlığ tarttım köp meşakkatYer altında eziyet çektim çok zorluk
Tüşek yastık taşdın kılıb çektim mihnetDöşek yastık taştan yapıp çektim sıkıntı
Ey yaranlar bu dünyada yok feragatEy dostlar bu dünyada yok dinlenmek
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Ta meşakkat tartmagunça vaslı kaydaTa zorluk çekmedikçe vuslatı nerede?..
Hizmet kılmay derd-i halet bolmas peydaHizmet kılmadan hal derdi olmaz peyda
Can u dilni ta kılmasang Hakk'a şeydaCan ve gönlünü kılmadıkça Hakk'a tutkulu
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Yer astığa kirdim erse bihud boldumYer altına girdim ise kendimden geçtim
Közüm açıb Mustafa'nı hazır kördümGözümü açınca Mustafa'yı hazır gördüm
Asi cafi ümmetlerni halin sordumİsyan ve cefa eden ümmetlerin halini sordum
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Eya ferzend mendin sorsang kani ümmetEy evlad benden sorsan hani ümmet,
Ümmet dedi köksüm tola dağ-ı hasret"Ümmet" dedi göğsüm dolarak hasret yarası
Ümmet üçün köp tartamın Hak'dın külfetÜmmet için çok çekiyorum Hak'dan külfet
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Ümmetlerim yazukların her Cum'a keçÜmmetlerimin günahlarını her Cum'â affet
Alıb kelgey ya Muhammed sen munı çeçAlıp geleyim ya Muhammed sen bunu ayır
Ta ki yığlab secde eyley Tengri'ge keçTa ki ağlayıp secde eyleyim Tanrı ya affet
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Her Cum'a keç ümmetlerni günahınıHer Cum'a affet ümmetlerin günahını
Alıp kelgey ya Muhammed körgil munıAlıp geleyim ya Muhammed gör bunu
Ümmetlering neler kılur Ahmed seniÜmmetlerin neler kılar Ahmed senin
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Men melekdin şerm alurmen ey ümmetimBen melekten utanç duyarım ey ümmetim
Yaratkan'dın korkmas musen pest himmetimYaratan'dan korkmaz mısın düşük himmetim
Keçe yatmay taat kılsang hoş devletimGece yatmadan ibadet etsen hoş devletim
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Yer astıga kirdim dostlar biihtiyarYer altına girdim dostlar iradesiz
Amin dengler âl u ashab hem çeharyar"Amin" deyiniz âl, ashab ve çehar-yar
Ümmetlerni cürmin keçgil PerverdigarÜmmetlerin suçunu bağışla Allah'ım
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
Kul Hace Ahmed men defter-i sani aytdımKul Hoca Ahmed ben ikinci defteri söyledim
İkki alem işretlerin meyge sattımİki alem eğlencelerini meye sattım
Ölmes burun can aççığın zehrin tattımÖlmeden önce can acısının zehrini tattım
Mustafa'ga matem tutub kirdim menaMustafa'ya matem tutup girdim ben ya
 
HİKMET-9
Eyâ dostlar hasb-i hâlim beyân eyleyEy dostlar hasb-i halimi söyleyeyim
Ne sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimNe sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
Çın derdlikge bu sözlerni ayân eyleyGerçek dertliye bu sözümü bildireyim
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Gor içinde keçe kündüz tâ'at kıldımKabir içinde gece-gündüz ibadet eyledim
Tatavvu namâz okub âdet kıldımNafile namaz kılıp adet eyledim
Her ne cefa tegse ângâ tâkat kıldımHer ne cefa gelse ona dayandım
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Gor içinde Mustafâ'nı hâzır kördümKabir içinde Mustafa'yı hazır gördüm
Selâm kılıb adab birle bihud turdumSelam verip edep ile şaşırıp kaldım
Asi câfi ümmetlerni hâlin sordumAsi-cafi ümmetlerinin halini sordum
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Gorğa kirmek Resûlullâh sünnetleriKabre girmek Rasulullah sünnetleri
Tâat kılmak Hakk Resûlni âdetleriİbadet eylemek Hakk Rasulû'nün adetleri
Gariblerğe rahm kılmak şefkatleriGariplere rahmet eylemek şefkatleri
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Ümmet bolsang keçe kündüz tınmay yığlaÜmmet olsan gece-gündüz dinmeden ağla
Bağrıng pişib öpkeng teşib yürek dağlaBağrın pişip ciğerini deşip yürek dağla
Ecel kelse merdânevar beling bağlaEcel gelse mertler gibi belini bağla
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Bir kün seni ömrüng bergi bolğay hazânBir gün senin ömrünün yaprağı sararınca
Ecel kelmey tevbe kılğıl eyâ nâdânEcel gelmeden tevbe eyle ey cahil
Şayet senge rahm eylegey İzim YezdânMeğer sana rahmet eyleye Azim Yezdan
Sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Çın dertlikni işi erür söz-ü güdâzGerçek dertlinin işidir söz ve icraat
Köz yaşıdur Hakk kaşıda tuhfe niyâzGözyaşıdır Hakk karşısında niyaz armağanı
Keçe kündüz tınmay kılğıl roze namazGece-gündüz dinmeden oruç, namaz kıl
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Eyâ ferzend ümmetlerni derdi örterEy evlad ümmetlerin derdi örter
Fıskı fücur günâhları tağdın artarYanlış, noksan günahları dağdan artar
Dinni koyub dünyâ malın özge tartarDini bırakıp dünya malını kendine çeker
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
Kul Hâce Ahmed tekbir aytıb suhbet başlaKul Hoca Ahmed tekbir deyip sohbete başla
Hâyu heves men menlikni yırak taşlaHay u heves, ben-benliği uzağa gönder
Seherlerde çârzarb urub tınmay işleSeherlerde dört dövünüp dinmeden çalış
Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdimO sebepten Hakk'tan korkup kabre girdim
 
HİKMET-10
Hak Teala fazlı birle ferman kıldıHakk Teala fazlı ile ferman eyledi
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
Altmış üçde sünnetlerin mehkem tutubAltmış üç yaşta sünnetlerini sıkı tutup
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Yer üstide ölmesburun tirik öldümYer üstünde ölmeden önce diri öldüm
Altmışüçte sünnet dedi işitib bildimAltmış üç yaşta sünnet dedi işitip bildim
Yer astıda canım birle kulluk kıldımYer altında canım ile kulluk eyledim
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Erenlerdin feyz u fütuh alalmadımErenlerden feyz ve fetih alamadım
Yüzyigirmebeşge kirdim bilelmedimYüzyirmibeş yaşa girdim bilemedim
Hak Teala taatların kılalmadımHakk Teala'ya ibadelerini kılamadım
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Bolgaymen mu Muhammed'ni has ümmetiOlur muyum Muhammed'in has ümmeti
Ümmet dese asilerni huş devletiÜmmet dese asilerin hoş devleti
Baldın tatlığ erür menge bu mihnetiBaldan tatlıdır bana bu mihneti
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Bizler üçûn canlar çekti ol MuhammedBizler için canlar çekti o Muhammed
Ümmet bolsang gam yemessen yalgan ümmetÜmmet olsan gam yemezsin sahte ümmet
Keçe kündüz hasıllarıng ayş ü işretGece gündüz elde ettikleri yeme-içme ve işret
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Ellik yaşda nida keldi ölmek asanElli yaşda ses geldi ölmek kolay
Şartı oldur sende bolsa nur-ı imanŞartı odur sende olsan iman nuru
Tangla barsang didarığa kılur mihmanSabahla gitsen cemaline eyler konuk
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Ey mü'minler bu dünyanı payanı yokEy müminler bu dünyanın sonu yok
Çin bilürsen hergiz munı yalganı yokDoğru bilirsen asla bunun yalanı yok
Kim bilmese vallah anı imanı yokKim bilmese vallahi onun imanı yok
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Aslım tufrak neslim tufrak barçadın harAslım toprak, neslim toprak, herşeyden aciz
Basıb ötseng murdar cismin kılgusı arBasıp geçsen kirli cismin kılacağı ar
Kim ar etse şeytan kavmi hevası barKim ar etse şeytan kavmi havası var
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Çın zakirge Hüda özi kıldı rahmetGerçek zakire Allah kendi eyledi rahmet
Tangla barsa cennet içre berür hil'atSabahla varsa cennet içinde verir hilat
Ruz-ı mahşer didar körüb sorgay devletMahşer günü cemal görüp sorunca devlet
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Bende bolsang mihnet tartgıl gafil ademKul olsan sıkıntı çek gafil insan
Akil erseng ganimetdür senge şol demAkıllı isen ganimetdir sana şu dem
Emanetdür aziz canın yürme bigamEmanetdir aziz canın yürüme gamsız
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Altmışüçde sünnet boldı yerge kirmekAltmışüç yaşta sünnet oldu yere girmek
Resul üçün ikki alem berdbad bermekResul için iki alem berbat edivermek
Aşıklarnı sünnetidür tirik ölmekAşıkların sünnetidir diri ölmek
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Ümmet bolsang iştib canıng bermes misenÜmmet olsan işitip canını vermez misin?
Mustafa'ga canıng kurban kılmaz mısanMustafa'ya canını kurban eylemez misin?
Can ne bolgay imanıngnı bermes misenCan ne olacak, imanını vermez misin?
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
Kul Hace Ahmed altmışüçte gaib boldıKul Hoca Ahmed altmışüç yaşta gaib oldu
Edeb saklap Mustafa'ga naib boldıEdebi koruyup Mustafa'ya naib oldu
Sultan boldı mihnet tartıp tayyib boldıSultan oldu, sıkıntı çekip tayyib oldu
İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmedİşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed
 
HİKMET-11
Eya dostlar pak ışkını kolga aldımEy dostlar temiz aşkını ele aldım
Bu dünyanı düşmen tutub yürdüm menaBu dünyayı düşman tutup yürüdüm ben ya
Yakam tutub hazretiğe sığnıp keldimYakam tutup hazretine sığınıp geldim
Işk babıda Mansur sıfat boldum menaAşk kapısında Mansur gibi oldum ben ya
 
Işk yolıda aşık bolup Mansur öttiAşk yolunda aşık olup Mansur geçti
Belin bağlab Hak işini mehkem tutdıBelini bağlayıp Hakk işini sıkı tuttu
Melametler ihanetler köp eşittiMelametler ihanetler çok işitti
Ey müminler men hem Mansur boldum menaEy müminler hem Mansur oldum ben ya
 
Aşık Mansur Ene'l Hak'nı tilge aldıAşık Mansur "Enel Hakk' i dile getirdi
Cibril kelip Enel Hak'nı birge aytdıCebrail gelerek "Enel Hakk"ı beraber söyledi
Cibril kelip başıng ber deb yolga saldıCebrail gelerek başın ver deyip yola saldı
Darga asılıp didarını kördüm menaDarağacına asılıp cemalini gördüm ben ya
 
Mansur kelgeç dar egilip özi aldıMansur gelince darağacı eğilip kendi aldı
Batın közi açukları hayran kaldıBatın gözü açık olanlar hayran kaldı
Pertev salıp Allah özi nazar kıldıIşık salıp Allah kendisi nazar eyledi
Vaşuka dep didarını kördüm menaEy sevgili deyip cemalini gördüm ben ya
 
Nida keldi oşal darga "köp boğmağılNida geldi o darağacına çok boğma" diye
Mehkem turgil her yan bakıp sen ağmağıl"Sıkı dur her yan bakıp sen ağma"diye
Taşga aydı "emrim tutub sen teğmegil"Taşa dedi "Emrimi tutup sen değmeyesin"
"Levhül mahfuz" tahtasıda kördüm menaLevh-i Mahfuz tahtasında gördüm ben ya
 
Üçyüz molla yığlab bitti köp rivayetÜçyüz molla yığılıp yazdı çok rivayet
Şeriatdur men hem bitey bir rivayetŞeriatdır ben de yazayım bir rivayet
Tarikatda hakikatda hak himayetTarikatda hakikatda haktır himaye etmek
Başım berip Hak sırrını bildim menaBaşımı verip Hakk sırrını bildim ben ya
 
Enel Hak'nı ma'nasını bilmes nâdân"Enel Hakk'ın manasını bilmez cahil
Dânâ kerek bu yollarda pak-ı merdanBilge gerek bu yollarda mertlerin denizi
Akil kullar Hak yadını aydı cananAkıllı kullar Hakk yadını dedi sevgili
Candın keçib Canane'ni süydüm menaCandan geçip Sevgili'yi sevdim ben ya
 
İma kıldım dânâ bolsa ma'na alsunİma eyledim bilge olsa ibret alsın
Kal ilmidin bitip aydım nişan kalsunZahir ilminden yazıp söyledim işaret kalsın
Dürr ü gevher sözlerimni içge salsunİnci gevher sözlerimi gönlüne koysun
Haldın aytıp aşıklarga berdim menaHalden deyip aşıklara verdim ben ya
 
Essiz Mansur harlık birle boldı edaSahibsiz Mansur hor görülmekle oldu tam
Bir söz birle yaranlardın boldı cüdaBir söz ile dostlardan oldu ayrı
Hali dilin heçkim bilmes Tengrim güvahKalb halini hiç kimse bilmez Tanrım tanık
Kanlar yutup men hem güvah boldım menaKanlar yutup ben hem tanık oldum ben ya
 
Şah Mansur'nı Enel Hakk'ı bica emesŞeyh Mansur'un "Enel Hakk"ı yersiz değil
Yolnı tabkan bizge ohşaş gümrah emesYolu bulan bize benzer günahkar değil
Her nâcinsler bu sözlerdin âgâh emesHer soysuzlar bu sözlerden haberli değil
Âgâh bolup buy-ı Huda aldım menaHaberli olup Hakk kokusu aldım ben ya
 
Bir tün seher garib Mansur köb yığladıBir gece seherde garip Mansur çok ağladı
Pertev salıp Allah özi rahmeylediIşık salıp Allah kendisi rahmeyledi
Andın songra çilten bakıp şarab berdiOndan sonra kırklar bakarak şarap verdi
Dânâlarga bu sözlemi aydım menaBilgelere bu sözleri dedim ben ya
 
Nâdânlarga essiz sözüm hayf hikmetCahillere essiz sözüm hayfı hikmet
Ademmen dep belin bağlab kanı himmetİnsanım deyip belini bağlar hani himmet
Dünya üçün bir biriğe kılmas şefkatDünya için birbirine eylemez şefkat
Zalimlerge esir bolup öldüm menaZalimlere esir olup öldüm ben ya
 
Zalimlerde had ne bolgay bizde günahZalimlerde had ne ola bizde günah
Dervişlerni hulkı murdar ötmez duaDervişlerin huyu kötü, geçmez dua
Ol sebebdin padşah kılur bizge cefaO sebepten sultan kılar bize cefa
Ayet hadis manasıdın aydım menaAyet hadis anlamından söyledim ben ya
 
Zalim eğer cefa kılsa Allah degilZalim eğer cefa eylese Allah de
Elking açıb dua eylep boyun sungılElini açıp dua eyleyip boyun eğ
Hak dadingge yetmes bolsa gile kılgılHakk yardımına yetmez olsa endişe eyle
Hak'dın eştip bu sözlerni aydım menaHakk'dan işitip bu sözleri söyledim ben ya
 
Zalim eğer zulm eylese menge yığlaZalim eğer zulüm eylese bana ağla
Yaşıng saçıp menge sığnıp beling bağlaYaşını saçarak bana sığınıp belini bağla
Haram şüphe terk etiben yürek dağlaHaram şüphe terk ederek yürek dağla
Zalimlerge yüz ming bela berdim menaZalimlere yüzbin bela verdim ben ya
 
Zalimlerni kurbı nedür men yaratkanZalimlerin yakınlığı nedir ben yaratan
Yaratkan'nı menzur kılmay sen unutkanYaradan'ı aklına getirmeden sen unutan
Mendin keçib zalimlerni elkin tutkanBenden vazgeçip zalimlerin elini tutan
Zalimlerge özüm rivac berdim menaZalimlere kendim kıymet verdim ben ya
 
Senge ceza Yaratkan'ga yalbarmadıngSana ceza Yaradan'a yalvarmadın
Allah deban tünler turub ingrenmedingAllah deyip geceleri kalkıp inlemedin
Hakikatdın sözler aydım işitmedingGerçeklerden sözler söyledim işitmedin
Zalimlerni elkin uzun kıldım menaZalimlerin elini uzun kıldım ben
 
Ey bihaber Hakk'a köngil yügürtmedingEy habersiz Hakk'â gönül yürütmedin
Dünya haram andın köngil sovutmadıngDünya haram ondan gönül soğutmadın
Nefsdin keçib Allah sarı tolğanmadıngNefsden geçib Allah'a doğru yönelmedin
Bu nefs üçün zâr u hayran boldum menaBu nefs için ağlamaklı ve şaşkın oldum ben ya
 
Zalimlerni şikve kılma zalim özüngZalimleri şikayet etme zalim kendin
Huyung riya tesir kılmas halka sözüngHuyun riya etki etmez halka sözün
Dünya malın tolaberdim toymas közüngDünya malını dolu verdim doymaz gözün
Harislerni siccin içre saldım menaHarisleri "Siccin" içine saldım ben ya
 
La'li lebi cünbüş kılıb aydı seniKızıl dudağı hareketlenip söyledi seni
Can u dilim ümmederim köz revşeniCan ve kalbim ümmetlerinin gözünün aydınlığı
Hakk'a kulluk menge ümmet bolgan kanıHakk'a kul bana ümmet olan hani
Çin ümmetni sinesige koydum menaGerçek ümmetin sinesine koydum ben ya
 
Kul Hace Ahmed Hak sözini sözlep ötdi.Kul Hoca Ahmed Hakk sözünü söyleyip geçti
"Aynel-yakin" tarikatde bozlap ötdiAynel-yakin tarikatta bozlayıp geçti
"İlmel-yakin" şeriatnı közlep ötdiİlmel-yakin Şeriatı gözleyip geçti
"Hakkel-yakin" hakikatdın aydım menaHakkel-yakin hakikatından söyledim ben ya
 
HİKMET-12
Tealallah aşıklarga berdi ışkınAllah Teala aşıklara verdi aşkını
Şakir bolup ortab yanıp küydüm menaŞükreden olup tutuşup yandım ben ya
İkki alem közlerimge haşhaş daneİki alem gözlerime haşhaş tanesi
Körünmedi yalğuz Hak'nı süydüm menaGörünmedi yalnız Hakk'ı sevdim ben ya
 
Candın keçip yalğuz Hak'nı canğa koştumCandan geçip yalnız Hakk'ı cana kattım
Andın songra derya bolup tolup taştımOndan sonra derya olup dolup taştım
Lamekan'nı seyr etiban makam aştımLamekan-ı seyrederek makam aştım
Dünya ukbin yüz ming talak koydım menaDünya ardında yüzbin talak koydum ben ya
 
Hak aldıda akl-ı kamil dem uralmasHakk önünde en üstün akıl bile duramaz
Işk şiddeti tuğyan kılsa bir dem turmasAşk şiddeti coşsa bir an durmaz
Pervane dek ahger bolub özin bilmesKelebek gibi kor haline gelip kendini bilmez
Bu sırlarnı Canane'din tuydum menaBu sırları Sevgili'den duydum ben ya
 
Tarikatnı yollarını ukbası köpTarikatın yollarının ötesi çok
Pak ışkını kolğa almay bolmas yürüpTemiz aşkını ele almadan yürüyüp olmaz
Didarını körse bolmas tün kün uyupCemalini görse olmaz gece gündüz uyuyup
Heç uhlamay didarını kördüm menaHiç uyumadan cemalini gördüm ben ya
 
Tarikatnı yolı kattığ turfa şaştımTarikatın yolu çetin sonsuz şaştım
Başım kattı Pir-i muğan sarı kaçtımBaşım kurudu Pir-i Kamil'e kaçtım
Pir etegin tutup batın közin açtımPir eteğin tutup batın gözünü açtım
Resva bolup yollar kezip yürdüm menaRezil olup yollar gezip yürüdüm ben ya
 
Tarikatnı yollarıdur kattığ azabTarikatın yollarıdır çetin azap
Bu yollarda neçe aşık boldı turabBu yollarda nice aşık oldu toprak
Işk yolığa her kim kirse hali harabAşk yoluna her kim girse hali harap
Erenlerdin yolnı sorap yürdüm menaErenlerden yolu sorup yürüdüm ben ya
 
Tarikatnı yollarıdur turfa uluğTarikatın yollarıdır sonsuz yüce
Ruzi kılgan bendesige bolgay yavuğNasib kılan kuluna oldu yakın
Uçkunige takat kılmas yetti tamuğZerresine dayanamaz yedi cehennem
Ey yaranlar aziz candın toydum menaEy dostlar aziz candan doydum ben ya
 
Hakikatnıng manasige yetgen kişiHakikatın anlamına yeten kişi
Bihud bolup küyüb yanar içi taşıŞaşkın tutuşup yanar içi dışı
Kanlar akar közleridin akkan yaşıKanlar akar gözlerinden akan yaşı
Köz yaşımnı tuhfe kılıb bardım menaGözyaşımı armağan eyleyip vardım ben ya
 
Şeriatdur aşıklarnı efsanesiŞeriattır aşıkların efsanesi
Arif aşık tarikatnı dürdanesiArif aşık tarikatın inci tanesi
Kayda barsa cananesi hemhanesiNereye gitse Sevgili'si, evdeşi
Bu sırlarnı arş üstide kördüm menaBu sırları arş üstünde gördüm ben ya
 
Muhabbetni bağın kezmey aşık bolmasAşkın bağını gezmeden aşık olunmaz
Harlık-zârlık tartmagunca nefsing ölmesHakirlik-ağlamaklık çekmedikçe nefsin ölmez
Bir katrege kani bolmay ol dür bolmasBir damlaya razı olmadan o inci olmaz
Kani bolub has gevheridin aldım menaRazı olup has cevherinden aldım ben ya
 
Işk otıga küygen aşık rengi uçarAşk ateşine yanan aşığın rengi uçar
Ukba sarı cedel kılıb mundın köçerAhirete doğru çekip alıp burada geçer
Munda bolgan girihlerni anda açarBurada olan düğümlerini orada açar
Resul dünya cife dedi koydum menaRasul dünya leştir dedi bıraktım ben ya
 
Hakikatlik aşıklarnı rengi sonukGerçek aşıkların rengi soluk
Ayinege nazar kılsa andın tanukAynaya göz atsa ondan parlak
Özi hayran köngli veyran közi yaşlukÖzü hayran gönlü viran gözü yaşlı
Kudretige hayran bolup kaldım menaKudretine hayran olup kaldı ben ya
 
Allah aydı köb yığlasang körgüng meniAllah dedi "Çok ağlasan göresin Beni
Zari kılsang bendem deban ayğum seniAğlayıp inlesen kulum deyip söyleyim seni
Candın keçib meni ister aşık kanıCandan geçip beni isteyen aşık hani..."
İlham keldi çın kulakğa aldım menaİlham geldi gerçek kulağa aldım ben ya
 
Çın köngülde küygenlerge didar ataGerçek gönülde yananlara cemal armağan
Yalğan aşık yolğa kirse hemme hataYalancı aşık yola girse herşey hata
Çın aşıknı közi yaşlık kaddi dütaGerçek aşığın gözü yaşlı bedeni bükük
Düta bolup yer astığa kirdim menaBükük olup yer altına girdim ben ya
 
Hakikatlığ çın aşıkga tuhfe bergümHakikatli gerçek aşığa armağan vereyim
Ruzı mahşer neçüksen dep halin sorgumMahşer günü nasılsın deyip halini sorayım
Şefi' bolup şefaatnı özüm kılgumŞefaatçi olup şefaati kendim kılayım
Rahmetingdin ümid tutub keldim menaRahmetinden ümid tutup geldim ben ya
 
Kul Hace Ahmed Hak yadını algıl müdamKul Hoca Ahmed Hakk zikrini söyle daima
Hak'dın korkub tınmay yığla aleddevamHakk'dan korkup dinmeden ağla boyuna
Namaz okub ruze tutub her subh u şamNamaz kılıp oruç tutup her sabah akşam
Mundağ kılıb muradımğa yettim menaBöyle yapıp muradıma erdim ben ya
 
HİKMET-13
Ol Kâdirim kudret birle nazar kıldıO Kadir'im kudret ile nazar eyledi
Hurrem bolup yer astığa kirdim menaMutlu olup yer altına girdim ben ya.
Garib bendeng bu dünyâdın sefer kıldıGarip kulun bu dünyadan göç eyledi
Mahrem bolup yer astığa kirdim menaMahrem olup yer altına girdim ben ya.
 
Zâkir bolup şâkir bolup Haknı taptımZikreden olup, şükreden olup Hakkı buldum;
Dünya ukbâ harâm kılıp yançıp teftimDünya, ahiret haram eyleyip vurup teptim;
Şeydâ bolup resvâ bolup cândın öttimTutkun olup, rezil olup candan geçtim;
Bi-gam bolup yer astığa kirdim menaGamsız olup yer altına girdim ben ya.
 
Şumluğumdın tağ u taşlar sögti meniKötülüğümden dağlar, taşlar çekiştirdi beni
Fasih tilde sögüp aydı tuhfeng kanıAçık dilde çekiştirip dedi armağanın hani?
Aşık bolsang evvel barıp Haknı tanıAşık olsan, önce varıp Hakk'ı tanı
Mahrem bolup yer astığa kirdim menaMahrem olup yer altına girdim ben ya.
 
Sizni bizni Hak yarattı tâat üçünSizi, bizi Hakk yarattı ibadet için;
Ey bul-aceb içmek yemek râhat üçünEy acaip, içmek, yemek, rahat için;
Kâlü belâ dedi rühum mihnet üçün"Kalû bela" dedi ruhum sıkıntı için;
Edhem bolup yer astığa kirdim menaEdhem olup yer altına girdim ben ya.
 
Nefsim meni köp yügürtti Hakka bakmayNefsim beni çok yürüttü, Hakk'â bakmadan;
Keçe kündüz biğam yürdüm yaşım akmayGece gündüz gamsız yürüdüm, yaşı akmadan;
Hây u heves ma u menlik otka yakmayHay u heves, ben-benlik ateşe yakmadan;
Pürğam bolup yer astığa kirdim menaGamla dolu olup yer altına girdim ben ya.
 
Kulnı körsem, kulı bolup hizmet kılsamKulu görsem, kulu olup hizmet eylesem
Tufrak-sıfat yol üstide yolı bolsamToprak gibi yol üstünde yolu olsam
Aşıklarnı küyüp uçkan küli bolsamAşıkların yanıp uçuşan külü olsam
Hemdem bolup yer astığa kirdim menaHemdem olup yer altına girdim ben ya.
 
Cândın keçip mihnet tarttım bendem dediCandan geçip sıkıntı çektim, kulum dedi;
Kanlar yutup Allah dedim rahm eylediKanlar yutup "Allah" dedim, rahmet eyledi;
Duzah içre kalmasun dep ğamım yediCehennem içinde kalmasın deyip gamımı çekti
Hurrem bolup yer astığa kirdim menaMutlu olup yer altına girdim ben ya.
 
Yaşım yetti altmış üçke bir künçe yokYaşım ulaştı yirmiüçe, bir gün kalmadı
Vâ-deriğâ Haknı tapmay könglüm sınukVah ne yazık , Hakk'ı bulamayıp gönlüm kırık
Yer üstide sultânmen dep boldum uluğYer üstünde sultanım deyip oldum ulu
Şâkir bolup yer astığa kirdim menaŞükreder olup yer altına girdim ben ya.
 
Şeyhmen deban da'vâ kılıp yolda kaldımŞeyhim diyerek iddia eyleyip yolda kaldım;
Feşu destâr puçek pulğa satıp keldimFes ve sarığı değersiz pula satıp geldim;
Nefs ü heva tuğyan kıldı harıp kaldımNefs ve heva azdı, yorulup kaldım
Bidem bolup yer astığa kirdim menaHuzursuz olup yer altına girdim ben ya.
 
Başım tufrak özüm tufrak cismim tufrakBaşıp toprak, kendim toprak, cismim toprak;
Hak vaslığa yetermen dep rûhum müştâk"Hakk vuslatına ererim"diye, ruhum hevesli
Küydüm yandım bolalmadım hergiz affakTutuştum yandım, olamadım aslâ tertemiz
Şebnem bolup yer astığa kirdim menaŞebnem olup yer altına girdim ben ya.
 
Pir-i muğân nazar kıldı şarâp içtimPir-i kamil nazar eyledi, şarap içtim;
Şibli yanglığ sema urup candın keçtimŞibli gibi sema vurup candan geçtim;
Sermest bolup el ü halkdın tanıp kaçtımSarhoş olup il ve halktan çekinip kaçtım
Zemzem bolup yer astığa kirdim menaZemzem olup yer altına girdim ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed nâsih bolsang özüngge bolKul Hoca Ahmed, öğüt verici olsan, kendine ol;
Aşık bolsang cândın keçip bir yolı ölAşık olsan, candan geçip bir kerecik öl
Nâdânlarğa aytsan sözing kılmas kabûlCahillere desen, sözünü eylemez kabul;
Mehkem bolup yer astığa kirdim menaMuhkem olup yer altına girdim ben ya.
 
HİKMET-14
Eya dostlar nâdân birle ülfet bolupEy dostlar cahil ile yakın olup
Bağrım küyüb candın toyup öldüm menaBağrım yanıp candan doyup öldüm ben ya
Toğrı aytsam egri yolga boynım tolğarDoğru söylesem eğri yola boynumu çeker
Kanlar yutup gam zehrige toydum menaKanlar yutup gam zehrine doydum ben ya
 
Nâdân birle ötken ömring nar sakarCahil ile geçen ömrüm nar sakar
Nâdân bolsa duzah andın kılgay hazerCahil olsan cehennem ondan çekinir
Nâdân birle duzah sarı kılmang seferCahil ile cehenneme doğru kılmayın sefer
Nâdân içre hazan yanglığ soldum menaCahiller içinde yaprak gibi soldum ben ya
 
Dua kılıng nâdânlarnı yüzün körmeyDua edin cahillerin yüzünü görmeyim
Hak Te'ala refik bolsa bir dem turmayHakk Teala refik olsa bir dem durmayayım
Bimar bolsa nâdânlarnı halin sormayHasta olsa cahillerin halini sormayayım
Nâdânlardın yüz ming cefa kördüm menaCahillerden yüzbin cefa gördüm ben ya
 
Dad eylesem Hak dâdımge yeter mukin?Haykırsam Hakk imdadıma yetişir mi ki?
Köksümdeki zengarlarım keter mukin?Göğsümdeki paslarım gider mi ki?
Hemme nâdân bu alemden keter mukin?Bütün cahiller bu alemden gider mi ki?
Nâdânlardın yüz ming cefa kördüm menaCahillerden yüzbin cefa gördüm ben ya
 
Hak vaslını izlep tabmay hayranemenHakk vuslatını arayıp bulmadan hayraneyim
Tınmay yığlap köngli buzuk divanemenDurmadan ağlayıp gönlü harab divaneyim
Halim sorsan men talib-i cananemenHalimi sorsan ben Sevgili'nin talibiyim
Canan izlep fena bolup keldim menaSevgili arayıp yok olup geldim ben ya
 
Yer astıga kaçıp kirdim nâdânlardınYer altına kaçıp girdim cahillerden
Elkim açıb dua tilep merdanlardınElim açıb dua isteyib merd kişilerden
Garib canım yüz tasadduk dânâlardınGarib canım yüz tasadduk bilgelerden
Dânâ tabmay yer astıga kirdim menaBilge bulmayıp yer altına girdim ben ya
 
Nâdânlarnı mendin sorma köksüm çakaCahilleri benden sorma göğüsüm çıka
Hak'dın korkub matem kursam küler kahkahHakk'dan korkub yas tutsam güler kahkahayla
Ağzı açuk nefsi uluğ misli lakkaAğzı açık nefsi ulu misli lakka
Nâdânlardın korkup senge keldim menaCahillerden korkub Sana geldim ben ya
 
Tama kılma nâdânlardın kadring bilmesBirşey umma cahillerden kadrini bilmez
Zulmet içre yol adaşsang yolga salmasKaranlık içinde yol şaşırsan yola salmaz
Boynung kısıp zari kılsang kolung almasBoyun büküp yalvarsan elini tutmaz
Nâdânlarnı şikve eyleb keldim menaCahilleri şikayet ederek geldim ben ya
 
Evvel ahır hublar ketti kaldım yalğuzÖnce-sonra iyiler gitti kaldım yalnız
Nadânlardın işitmedim bir yahşi sözCahillerden işitmedim bir güzel söz
Dânâ ketti nâdân kaldı yedim efsusBilge gitti cahiller kaldı çektim üzüntü
Yolnı tabmay hayran bolup kaldım menaYolu bulamayıp şaşkın olup kaldım ben ya
 
Dağ-ı hicran ezdi bağrım kani derdmendAyrılık yarası ezdi bağrımı hani derd ortağı
Dânâ tufrak nâdânlarnı köksi belendBilge toprak, cahillerin göğüsü yüksek
Ayet hadis beyan kılsam kılmas pisendAyet, hadis beyan etsem beğenmez
Köksüm teşing derd u gamga toldum menaGöğsümü deşiniz derd ve gama doldum işte
 
Derd u halet tuğyan kıldı bar mu tabibDerd ve halet azıp coştu var mı tabip
Arz-u halim senge aytay yalğuz habibArz-ı halim sana söyleyim sadece Sevgili
Barça talib uluş aldı men bi-nasibBütün talipler pay aldı ben nasipsiz
Uluş istep düta bolup keldim menaPay isteyip iki büklüm olup geldim ben ya
 
Han-ü manıng terk eyleben uluş algılEvini-barkını terk eyleyip pay al
Ey bi-haber dünya işin arka salgılEy habersiz dünya işini geriye koy
Allah sahi lutfın körüb hayran kalgılAllah sahi lütfunu görüp hayran kal
Köremen dep fena bolup keldim menaGörürüm deyip yok olup geldim ben ya
 
Men defter-i sani aytdım sizge yâdgarBen ikinci defteri dedim size yadigar
Ervahımdın meded tileb okung zinharRuhumdan meded isteyip okuyun zinhar
Dua kılay vasıl kılsun PerverdigarDua eyledim vasıl eylesin Allah
Rahman İgem arz etgeli keldim menaRahman Malikim arz etmeğe geldim ben ya
 
Hikmetimdin behre algan közge sürsünHikmetimden nasib alan göze sürsün
İhlas birle közge sürtüb didar körsünİhlas ile göze sürüp cemal görsün
Şartı oldu riyazetge boyun sunsunŞartı odur riyazete boyun sunsun
Canlar keçip Canane'ni kördüm menaCanlar geçip Sevgili'yi gördüm ben ya
 
Didar üçün geda boldum amin denglerCemal için dilenci oldum “amin” deyiniz
Ey talibler halim körüb gamım yenglerEy talipler halimi görüp gamımı yeyiniz
Yolda kalgan Kul Ahmed'ge yol beringlerYolda kalan Kul Ahmed'e yol veriniz
Yolnı izlep geda bolup keldim menaYolu arayıp dilenci olup geldim ben ya
 
Kul Hace Ahmed geda bolsang Hakk'a bolgılKul Hoca Ahmed dilenci olsan Hakk'a ol
Başıng birle erenlerge hizmet kılgılBaşın ile erenlere hizmet kıl
Nazar tabsang halka kurup suhbet kılgılİlgi bulursan halka kurup sohbet kıl
Halka içre âgâh bolup turdum menaHalka içinde âgâh olup durdum ben ya
 
HİKMET-15
"Fezkürullah kesiran" dep ayet keldi“Allah'ı çok zikredin" diye ayet geldi
Zikrin aytıb zari kılıb yürdüm menaZikrin deyip ağlayıp yürüdüm ben ya.
Didarını aşıklarga vade kıldıCemalini aşıklara vaad etti
Işk yolıda canım berip yürdüm menaAşık yolunda canım verip yürürdüm ben ya.
 
Çın aşıknı Allah süyüp bendem dediSağlam aşkı Allah sevip kulum dedi
Ara yolda kalmasun dep gamın yediAra yolda kalmasın deyip tasasını çekti
Yalğancılar didarımnı körmes dediYalancılar cemalimi görmez dedi
Işk babıda mehkem bolup turdum menaAşk kapısında sağlam olup durdum ben ya.
 
Akil erseng gorıstandın haber algılAkıllı isen kabristandan haber al
Men hem şundağ bolurmen dep ibret algılBen de şunlar gibi olmam deyip ibret al
Mutua kabl-el temutu'ğa amel kılgıl"Ölmeden önce ölünüz"e göre amel eyle
Bu hadisni fikr eyleben öldüm menaBu hadisi fikreyleyip öldüm ben ya.
 
Haber berür "felizehu kalilen" depHaber verir "felizehu kalilen" diye
Yene aytur "veleyebku kesiran" depYine der "veleyebku kesiran" diye
Bu ayetni manasige amel kıl depBu ayetini anlamına göre amel eyle diye
Bu dünyada hiç külmeyin yürdüm menaBu dünyada hiç gülmeden yürüdüm ben ya.
 
Amelsizler kahkah külür hurrem yürürAmelsizler kahkahayla güler şen yürür
Fermanige boyun sungan pürgam yürürFermanına boynunu sunan gamla dolu yürür
Keçe kündüz dideleri pürnem yürürGece gündüz gözleri yaş dolu yürür
Köz yaşımnı derya kılıp yürdüm menaGözyaşım derya eyleyip yürüdüm ben ya.
 
Nefsdin keçip çın aşıklar Allah dediNefsden geçib sağlam aşıklar Allah dedi
Seher turub çarzarb urub közin oyduSeher tump dört dövünüp gözünü oydu
Rahmeyleben Allah özi nazar saldıRahmeyleyip Allah özü nazar eyledi
Andın songra derya bolup taşdım menaOndan sonra derya olup taştım ben ya
 
Zalim nefsim hiç salmayın otka saldıZalim nefsim hiç bırakmadan ateşe attı
Vücudlarım öz öziden küyüb yandıVücudum kendi kendine tutuşup yandı
Müşriklerni imanını şeytan aldıMüşriklerin imanını Şeytan aldı
Euzübillah bismillah dep yürdüm menaEuzu-bismillah deyip yürüdüm ben ya.
 
Münafıklar duzah içre küyüb yangayMünafıklar cehennem içinde tutuşup yanınca
İman etken halis bolup yanıb çıkkayİman eden halis olup yanıp çıkınca
İmansızlar evvel ahır küyüb yangayİmansızlar önce sonra tutuşup yanınca
Oğanimdin iman tilep yürdüm menaAllah’ımdan iman dileyip yürüdüm ben ya.
 
Nefsim beni heva kıldı tarta şaştımNefsim benim heva kıldı tafta şaştım
Başım alıp Pir-i muğan sarrı kaçtımBaşım alıp Pir-i Kamil tarafına kaçtım
Kul Hace Ahmed ukbalardın yelib aştımKul Hoca Ahmed ötelerden geçip aştım
Uçkan kuş dek lamekanga aştım menaUçan kuş gibi Lâmekân'a aştım ben ya.
 
HİKMET-16
Vâ-deriğâ neçük kılğum garibliğdeVah ne yazık, nasıl eyleyim gariplikte
Garibliğde ğurbet içre kaldım menaGariplikte gurbet içinde kaldım ben ya.
Horâsân u Şâm u Irâk niyyet kılıpHorasan ve Şam ile Irak'a niyet eyleyip
Gâribliğni köp kadrini bildim menaGaripliğin çok değerini bildim ben ya.
 
Neler kelse körmek kerek ol HudâdınNeler gelse, görmek gerek O Hüda'dan;
Yusufını ayırdılar ol KenândınYusuf'unu ayırdılar o Ken'an'dan;
Toğgan yerim ol mübârek TürkistândınDoğduğum yer o kutlu Türkistan'dan,
Bağırımğa taşnı urup keldim menaBağırıma taşı vurup geldim ben ya.
 
Gurbet tegdi Mustafâ dek erenlergeGurbet değdi Mustafa gibi erenlere,
Otuz üç ming sahâbe hem yârânlarğaOtuz üç bin sahabe ve arkadaşlara,
Ebûbekir Ömer Osmân MurtazâğaEbu Bekir, Ömer, Osman, Murtaza'ya
Gurbet tegdi alarğa hem aygum menaGurbet değdi onlara hem, söyleyeyim ben ya.
 
Gurbet tegse puhte kılur köp hâmlarnıGurbet değse, pişkin eyler çok hamları
Dânâ kılur hem hâs kılur köpâmlarnıBilge eyler, hem seçkin eyler çok sıradanları
Kiyer kir ton tapsa yeyür taâmlarnıGiyer çul elbise, bulsa yer yemekleri
Anıng üçün Türkistanğa keldim menaOnun için Türkistan'a geldim ben ya.
 
Garibliğde yüz yıl tursa erür mihmânGariblikte yüz yıl dursa, misafirdir
Taht u baht u bûstânları erür zindânTahtı, bahtı, bağları zindandır
Gariblıgde kul boldı ol Mahmud SultânGariblikte kul oldu o Mahmud Sultan;
Ey yârânlar gurbet İçre küydüm menaEy arkadaşlar, gurbet içinde yandım ben ya.
 
Garibliğde Arslan Babam izlep taptıGariblikte Arslan Baba'm arayıp buldu;
Her sır körüp perde birle büküp yaptıGördüğü sırları perde ile sarıp örttü;
Bihamdillâh kördüm dedi izim öptiAllah'a hamd olsun, gördüm,"dedi, izimi öptü;
Uşbu sırnı körup hayrân kaldım menaBu sırları görüp hayran kaldım ben ya.
 
Arzulıkmen karındaşlığ vilâyetgeArzuluyum akrabalık ve dostluğa
Uluğ babam ravzası ol ak türbetgeUlu babamın türbesi o Ak Türbe’ye,
Babamnı rûhı saldı meni bu gurbetgeBabamın ruhu saldı beni bu gurbete;
Hiç bilmesmen neçük taksir kıldım menaHiç bilmem, nasıl kusur eyledim ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed sözlegeni Hak'nı yadıKul Hoca Ahmed, söylediği Hakk'ın yadı
İşitmegen dostlarığa kalsun pendiİşitmeyen dostlarına kalsın öğüdü
Gurbedenip öz şehrige kaytıp yandıGurbete düşüp öz şehrine döndü yine
Türkistan'da mezar bolup kaldım menaTürkistan'da mezar olup kaldım ben ya.
 
HİKMET-17
Köngil közi yarutmayın tâat kılsaGönül gözünü ışıldatmadan ibadet eylese,
Dergâhığa makbul emes bildim menaDergâhına makbul değil, bildim ben ya.
Hakikatdan bu sözlerni pâk örgenipHakikatten bu sözleri temiz öğrenip
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Bir ü Barım sebak berdi perde açıpBir ve Var'ım dersler verdi perde açıp;
Yer ü kökde turalmadı şeytân kaçıpYer ve gökte duramadı şeytan kaçıp;
İşret kılıp vahdet meydin toya içipŞölen eyleyip, vahdet meyinden doyası içip,
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Işk makâmı türlüg makâm aklıng yetmesAşk makamı türlü makam, aklın ermez
Başdın ayağ cebr cefâ mihnet ketmesBaştan ayağa zorluk, cefa, sıkıntı gitmez;
Melâmetler ihânetler kılsa ötmesMelâmetler, ihanetler eylese, geçmez;
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Işk belâsı başka tüşse nâlân kılurAşk belâsı başa düşse, ağlar eyler
Aklıng alıp bihûş kılıp hayrân kılurAklını alıp, şaşkın kılıp, hayran eyler
Köngül közi açılğan song giryân kılurGönül gözü açıldıktan sonra giryan eyler
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Yığlar erdim seher vaktda nidâ keldiAğlar idim seher vaktinde nida geldi
Didarımnı körsetey dep vade kıldı"Cemalimi göstereyim."deyip vaad eyledi
Aklım alıp bihüş kılıp ışkın saldıAklımı alıp, şaşkın kılıp aşkını saldı
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Munda cefâ çekkenlerge didârı tahtBurada cefa çekenlere cemali taht
Rûr-ı mahşer atâ kılğay hem taht u bahtMahşer günü bağışlar hem taht ve baht;
Yaratkanda kılğan özi âşıkka ahdYarattığında eyleyen kendisi aşığa ahd
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Çöller kezip halkdın bezip ışkın sorgılÇöller gezip, halktan bezip aşkını sor
Bende bolsang Hakdın korkup yığlap yürgilKul olsan, Hakk'tan korkup ağlayıp yürü
Didârını taleb kılsang hâzır bolgılCemalini talep eylersen, hazır ol
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Közlerimdin kanlar töküp yâd etmedimGözlerimden kanlar döküp yâd etmedim;
Yüz ming türlüg mihnet saldın dâd etmedimYüz bin türlü sıkıntıya koydun, feryad etmedim
Sendin korkup hasta könglüm şâd etmedimSenden korkup hasta gönlümü şâd etmedim
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Allah derdi satkun ermes satıp alsangAllah derdi satılık değildir, satıp alsan;
Pir-i muğân hizmetide hâk bolmasangPir-i kamil hizmetinde toprak olmasan;
Hak yolığa kirip bolmas pâk bolmasangHak yoluna girmek olmaz, temiz olmasan;
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Ey yârânlar ışk derdige devâ bolmasEy arkadaşlar, aşk derdine deva olmaz;
Tâ tirigsen ışk defteri eda bolmasDiri oldukça aşk defteri tamam olmaz
Tar lahedde üstühânı cüdâ bolmasDar lahidde kemikleri ayrık olmaz
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Işk pâdişâh âşık fakir dem uralmasAşk padişah, âşık fakir, nefes alamaz;
Hakdın ruhsat bolmağunca sözleyelmesHak'tan izin olmadıkça konuşamaz;
Hak pendini alğan dünyâ izleyelmesHak öğüdünü alan dünya arayamaz
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
Kul Hâce Ahmed yetti yaşda sebak kıldımKul Hoca Ahmed, yedi yaşta dersler aldım;
Sekkizimde dünyâ ukbin talak koydımSekizimde dünya tasasını terk eyledim;
Tokkuzumda Hudâyımnı hâzır bildimDokuzumda Hüda'mı hazır bildim;
Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım menaLâmekân'da Hakk'tan dersler aldım ben ya.
 
HİKMET-18
Huş gayibdin yetüşti yahşı sözüm teberrükHoş gâipten yetişti, güzel sözüm teberrük;
Aşık bolsang ey tâlib riyâzetde beling bükAşık olsan ey tâlip, riyâzette belini bük.
Tün keçeler uhlamay yaş ornığa kanıng tökGeceleri uyumayıp yaş yerine kanını dök;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük
 
Arslan babam aydılar tâliblerde yok ihlâsArslan Baba'm dediler; tâliplerde yok ihlas;
Piring hâzır bolganda ne hacet Hızru İlyâsPirin hazır olduğunda ne gerek Hızır-İlyas?
Pirge kadem koyganda yâl aytma ğavsu’l-ğıyâsPir'e adım attığında anmayın gavsur-gıyas;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük
 
Talibmen dep ayturlar vallâh billâh nâ-insâf"Talibim" deyip söylerler, vallah, billah insafsız
Nâ-mahremge bakarlar közleride yok insafNâmahreme bakarlar, gözlerinde yok insaf;
Kişi mâlın yeyürler çün dilleri emes sâfKişi malını yiyerler, çünkü gönülleri değil sâf
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük
 
Pir hizmetin kılduk dep tâlibmen dep yürerler"Pir hizmetini kıldık"deyip "tâlibim"deyip yürürler;
Yiyip harâm harışnı kolbârığa urarlarYiyip haram, mekruhu, torbalarına vururlar
Közleride nemi yok halka içre kirerlerGözlerinde yaş yok, halka içine girerler
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Zâkirmen dep zar urar çıkmas köziden yaşıZâkirim deyip ağlar, çıkmaz gözünden yaşı;
Dilleride ğamı yok nâgeh ağrığay başıGönüllerinde gamı yok, her an ağrıya başı;
Mekr ü hîle kılurlar malûm Hudâğa işiOyun-hile kılarlar, mâlum Hüda ya işi;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Tâlibmen dep ayturlar könglide yok zerre nur‘Tâlibim’ deyip söylerler, gönlünde yok zerre nur;
Çın tâlibni sorsangız içi, taşı gevher, dürGerçek tâlibi sorarsanız, içi dışı gevher-inci
Hakk'a ayan sırları yemişleri safa nurHakk'a açık sırları, yedikleri safâ-nur
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Suretleri sufi-nakş kıyâmetdin korkmaslarGörünüşü sufiye benzer, kıyametten korkmazlar;
Fısk u fücur hâsılı günâhlardın hürkmeslerGünah ve haram hasılı, günahlardan ürkmezler
Riya tesbih elkinde yığlap yaşın tökmeslerRiya tesbihi elinde, ağlayıp yaşını dökmezler;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Babam sözlerini işitiniz teberrük.
 
Riyâ tesbih elkinde zünnâr yahşı bilsengizRiya tesbihi elinde, zünnar iyi bilseniz;
Hak rızâsı buturur ışk sevdasın kılsangızHak rızası budur aşk derdini eyleseniz
Işkın alıp mahşerde rüsvâ bolup tursangızAşkını alıp mahşerde rezil olup dursanız;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Işkka kadem koyğanlar Hak dîdârın körerlerAşka adım atanlar, Hakk cemalini görürler;
Musâ-sıfat mahşerde Hak'dın seval sorarlarMusâ gibi mahşerde Hakk'tan sual sorurlar;
Sermest bolup vaslıda Hû zikrini kurarlarSarhoş olup vuslatında Hu zikrini kurarlar;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Babam sözlerini işitiniz teberrük.
 
İnşâallâh işitkenni Hakdın tilep alurmenİnşaallah işiteni Hakk'tan dileyip alırım
Şeytân yolıdın alıp Hak yolığa salurmenŞeytan yolundan alıp Hakk yoluna salarım;
Meded kılsa Mustafa günâhların tilermenYardım etse Mustafa, günahlarını dilerim;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Babam sözlerini işitiniz teberrük.
 
Arslan babnı sorsangız peygamberge etibârArslan Babamı sorsanız, Peygamber'e saygılı
Sahabeler uluğı hâs bende-i kirdikârSahabeler ulusu, Rabb'in seçkin kulu
Yatkan yeri nâ-hemvâr bir kâze-i hârzârYattığı yeri perişan, bir diken kulübesi;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Çârşenbe kün eşitip nâgah hazret bardılarÇarşamba günü işitip ansızın Hazret vardılar;
Arslan bâbnıng üyige ol kün mihmân boldılarArslan Bâb'ın evine o gün misafır oldular
Yatkan yemi nâ-hemvâr körüp hayrân kaldılarYattığı yeri perişan görüp hayran kaldılar;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Ol Muhammed Mustafa turup duâ kıldılarO Muhammed Mustafa durup dua eylediler
Melâyikler âmin dep elkin açıp turdılarMelekler âmin deyip elini açarak durdular
Şundağ ümmet berding dep Hak şükrünü kıldılar"Şöyle ümmet verdin"deyip Hakk şükrünü eylediler
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Sahâbeler aydılar Arslan bâbdur atıngızSahabeler dediler: Arslan Baba'dır adınız
Arablarnı uluğı pâkizedür zâtıngızArapların ulusu, tertemizdir zâtınız
Terbiyet-i ten farz dedi farça salıp yattıngızTen terbiyesi farz dedi, parça salıp yattınız;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Babam sözlerini işitiniz teberrük.
 
Ahir zaman ümmetleri nakş kılur üylerinAhir zaman ümmetleri süslerler evlerini;
Nefs hevâğa kıvanıp bozar her dem huylarınNefs hevaya sevinip bozar her an huylarını;
Şân u şevketler birle ber-pâ kılur boylarınŞan ve şefkatler ile dik tutar boylarını;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Ahir zaman ümmetleri dünyâ fâni bilmeslerAhir zaman ümmetleri, dünya fâni, bilmezler;
Ketkenlerni körüben andın ibret almaslarGidenleri görerek ondan ibret almazlar;
Erenlerni kılğanın körüb közge ilmeslerErenlerin yaptığını görüp göze iliştirmezler
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Yahşı yollardın azıp yaman yolğa avuşkanİyi yollardan sapıp kötü yola savuşan
Şeytân-laîn pirim dep dâmeniğe yapuşkanLânetli şeytan pirim deyip eteğine yapışan,
Azâzilni pirim dep erte ahşam körüşkenŞeytana pirim deyip sabah akşam görüşen;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
İmân islâmın alıp ölmeymen dep külüşkenİman-İslâmını alıp, ölmem deyip gülüşen,
Ölmeymen dep dünyâda Mevlâm birle uruşkenÖlmem deyip dünyada Mevlâm ile vuruşan,
Gafillik birle her dem ömrini ber-bâd bergenGâfillik ile her an ömrünü boşa geçiren;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Vaktı yetse azrâil emânetni ber degeyVakti gelse, Azrâil, "Emaneti ver!" diyecek;
Şeytân-lain pirim dep cân bererde körüngeyLânetli şeytan, pirim diye, can verende görünecek,
İmân islâmın alıp hâl-ı dilin sormageyİmanını dinini alıp gönül halini sormayacak;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Tevbe kılsa tevbesin Mevlâm kabûl kılmageyTevbe kılsa, tevbesini Mevlâm kabul kılmayacak
Allah dese Hâcesi kolın tutup almageyAllah dese, Rabbi elini tutup almayacak
Cürm û isyân girihin pirge barıp çeçmegeyCürüm ve isyan düğümünü pire varıp çözmeyecek
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Yetti yaşda Arslan Bâb Türkistanğa keldilerYedi yaşta Arslan Baba Türkistan'a geldiler
Başım koyup yığladım hâlim körüp küldilerBaşımı koyup ağladım, halimi görüp güldüler
Ming bir zikrin örgetip mihribânlığ kıldılarBinbir zikrini öğretip merhamet eylediler;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Kelâm kıldım hurmâdın menge vahşet kıldılarSöz eyledim hurmadan bana hiddetlendiler
Ey bi-edeb gödek, dep asâ alıp sürdiler"Ey edepsiz çocuk" deyip asa alıp kovdular
Vahşetidin korkmadım menge bakıp turdılarHiddetinden korkmadım, bana bakıp durdular
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Ağzıng açkıl ey gödek emânetin bereyimAğzını aç ey çocuk, emanetini vereyim;
Mezesini yutmadım aç ağzıngğa salayımÖzünü yutmadım, aç ağzına koyayım
Hak Resülnı buyruğın ümmet bolsam kılayımHak Rasülün buyruğunu ümmet olsam, işleyeyim"
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Ağzım açtım saldılar hurmâ ıssı kıldı mestAğzımı açtım, koydular, hurma kokusu eyledi mest;
İkki âlemdin keçip va'llâh boldum Hak-perestİki dünyadan geçip vallah oldum Hakk-perest;
Hâce mollâ yığıldı alıp yördi dest-be-destŞeyh-molla toplandı, alıp yürüdüler el-ele
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Babam aydı "Ey balam teklif kılmadıng mengeBabam dedi: Ey oğlum, zorluk vermedin bana
Beşyüz yıldur kâmımda saklap erdim men senge"Beş yüz yıldır damakta saklar idim ben sana"
Mezesini siz alıp tilfın berdingiz menge"Özünü siz alıp kabuğunu verdiniz bana ;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Babam aydı "Ey balam kaşımda tur öleyimBabam dedi: "Ey yavrum, karşımda dur, öleyim;
Cenâzemni okup köm, cân tasadduk kılayımNamazını kılıp göm, canı tasadduk eyleyeyim
Meded kılsa Mustafa İlliyyin'ge kireyim"Yardım eylese Mustafa, İlliyyin Cennetine gireyim"
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Yığlap aydım "Ey baba yaş gödekmen bilmesmenAğlayarak dedim: Ey Baba, genç çocuğum bilemem
Gorungıznı kazsalar men köterip salalmasmenKabrinizi kazsalar ben götürüp koyamam
Hak Mustafa sünnetin gödekmen bilelmesmen"Hakk Mustafa sünnetini, çocuğum, bilemem;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Babam aydı "Ey balam melâyikler yığılğayBabam dedi: Ey yavrum, melekler toplanacak
Cebrâil imâm bolup özgeler tâbi bolğay;Cebrâil imam olup, diğerleri tâbi olacak;
Mikâilu İsrâfil köterip gorga koyğay"Mikâil ve İsrâfil kaldırıp kabre koyacak;
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
Kul Hâce Ahmed sözüngni nâdanlarğa aytmağılKul Hoca Ahmed, sözünü cahillere söyleme
Sözni aytıp nâdanğâ pûçek pulğa satmağılSöz söyleyip, cahile, değersiz pula satma
Açdın ölseng nâmerddin hergiz minnet tartmağılAçlıktan ölsen bile, nâmerdden asla minnet çekme
Arslan babam sözlerin işitingiz teberrükArslan Baba'm sözlerini işitiniz teberrük.
 
HİKMET-19
Kudret birle Hakk'dın sizge ferman boldıKudret ile Hakk'dan size ferman oldu
Tübsiz tengiz içre yalğuz tüştüm dostlarDipsiz deniz içerisine yalnız düştüm dostlar
Ol tengizge Oğan İzim ferman kıldı.O denize Kadir Rabbim ferman eyledi
Bihamdillah sağ-selamet çıktım dostlarElhamdülillah sağ-selamet çıktım dostlar
 
Yaşım yetti, ömrüm ketti, kökke uçtumYaşım yedi, ömrüm gitti, göğe uçtum
Bağrım taştı, aklım şaştı, yerge tüştümBağrım taştı, aklım şaştı, yere düştüm
Nefs u şeytan hayli birle köb uruştumNefs ve şeytan ile hayli zaman çok vuruştum
Sabr u rıza makamatın aştım dostlarSabr ve rıza makamlarını aştım dostlar
 
Tokkuzumda tükel tozdum tokunmadumDokuzumda tam karıştım dokunmadım
On yaşımda ong yanımga örgülmedimOn yaşımda sağ yanıma çevrilmedim
Onbirimde öz nefsimge boldumOnbirimde öz nefsime bekçi oldum
Fakr u rıza makamatın keçtim dostlarFakr ve rıza makamlarından geçtim dostlar
 
Onikkimde barça ervah kelam kıldıOnikimde bütün ruhlar kelam eyledi
Hurlar karşı kelib menge selam kıldıHuriler karşılayıcı gelip bana selam eyledi
Sır şerbetini saki bolub menge sundıSır şerbetini saki olup bana sundu
Anı alıb edeb birle içtim dostlarOnu alıb edeb ile içtim dostlar
 
Onüçümde gevvas bolub derya çomdımOnüçümde dalgıç olup deryaya battım
Marifetni gevherini sırdın terdimMarifetin cevherini sırdan derdim
Şemin körüb pervanedek özüm urdumMumunu görüp pervane gibi kendimi vurdum
Bihuş bolub aklım yitti şaştım dostlarŞuursuz olup aklım gitti şaştım dostlar
 
Ontörtümde tufrak sıfat harlığ tarttımOndördümde toprak gibi hor görüldüm
"Hu-Hu" teyu başım birle tünler kattım"Hû-Hû" diye başım bile geceleri dondum
Ming altunlık kıymetini birge sattımBin altınlık değerini bire sattım
Andın songra kanat tokub uçtım dostlarOndan sonra kanat çırpıp uçtum dostlar.
 
Onbeşimde dergahinge yanıb keldimOnbeşimde dergahına yanıp geldim
Yazuk birle her iş kıldım hata kıldımGünah ile her ne iş eyledim hata eyledim
Tevbe kılıb Hakk'a boyun sunub keldimTevbe eyleyip Hakk'a boyun sunup geldim
Tevbe kılıp yazuklardın kaçtım dostlarTevbe eyleyip günahlardan kaçtım dostlar
 
Cebrail vahiy keltürdi Hak RasulğeCebrail vahiy getirdi Hak Rasûl'e
Ayet keldi zikr etgin deb cüz vü küllğeAyet geldi “Zikr edesin” diye parça ve bütüne
Hızr babam saldı meni uşbu yolğaHızır Babam koydu beni işte bu yola
Andın songra derya bolub taştım dostlarOndan sonra derya olup taştım dostlar
 
Şeriatnıng bostanıda cevlan kıldımŞeriatın bostanında cevlan eyledim
Tarikatnıng gülzarında seyran kıldımTarikatın gülzarında seyran eyledim
Hakikatdın kanat tutub tayran kıldımHakikatten kanat tutup göklerde uçtum
Marifetning eşigini açtım dostlar.Marifetin eşiğini açtım dostlar
 
"Elest" hamrın Pir-i muğan toya berdi"Elest' şarabını Pir-i kamil doyasıya verdi
İçeberdim mikdarımca kuyaberdiİçiverdim mikdarım kadar koyaverdi
Kul Hace Ahmed içim-tşım küyeberdi.Kul Hoca Ahmed içim dışım yanıverdi
Taliblerge dürr ü gevher saçtım dostlar.Taliplere inci-cevher saçtım dostlar
 
HİKMET-20
Muhabbetni câmın içken divânelerMuhabbetin kadehini içen divaneler
Kıyamet kün ot ağzıdın saçar dostlarKıyamet günü ağzından ateş saçar dostlar.
Kudret birle yaratılgan yetti tamuğKudret ile yaratılmış yedi cehennem
Aşıklarnı narasıdın kaçar dostlarAşıkların nârasından kaçar dostlar.
 
Duzah yığlap dâd eylegey HudâyigeCehennem ağlayıp yalvaracak Allah'ına:
Tâkatım yok âşıklarnı bir âhigeTâkatım yok âşıkların bir âhına.
Kaçıp barğay Hakk Te'âlâ penâhigeKaçıp varayım Hakk Teâlâ penahına;
Aşıklarnı yaşı birle öçer dostlarAşıkları yaşı ile söner dostlar.
 
Aşıklarnı ışk dükânın barsa kurupAşıkları aşk dükkânını varsa kurup,
Yaşın saçıp kögsin açıp yüzin sürüpYaşını saçıp, göğsünü açıp, yüzünü sürüp,
İnşâallâh duzah kaçğay andın korkupİnşaallah, cehennem kaçacak ondan korkup
Yetti âsmân tâkat kılmay köçer dostlarYedi sema tâkat eylemeyip göçer dostlar.
 
Rahmân İgem sâki bolup mey içürseRahman Rabb'im sâki olup mey içirse,
Ehlü ayâl hânumândın pâk keçürseÇoluk-çocuk, ev-barktan tam geçirse
Vücûdımdın azâzilni Hak kaçursaVücudumdan şeytanı Hakk kaçırsa,
Cürmü isyan girihlerin açar dostlarCürüm ve isyan düğümlerini açar dostlar.
 
Işk bâbını Hak yüzige vâ eyleseAşk kapısını Hakk yüzüne açık eylese
Hâs ışkını köngül içre câ eyleseHâs aşkını gönül içine yerleşik eylese
Lutf eylese ikki âlem şah eyleseLutf eylese, iki âlemde sultan eylese,
Aşıkları Hak sarığa uçar dostlarAşıkları Hakk'â doğru uçar dostlar
 
Sübhân İgem bir katre mey kılsa inâmSübhan Rabb'im bir katre mey eylese armağan
Zıkr-i sırnı ayta ayta kılsam tamâmSır zikrini diye diye eylesem tamam,
Hur u ğılmân cümle melek anga gulâmHûri-gılman bütün melekler ona köle
Uçmah içre harîr tonlar biçer dostlarCennet içinde ipek giysiler biçer dostlar.
 
Allah deban gordın kopsa âlem küyerAllah diyerek kabirden kalksa, alem yanar
Hâs bendem dep Rahmân İgem yalğuz süyerSeçkin kulum deyip Rahman Rabb'im, yalnız sever;
Yaş ornığa kanın töküp yüzni boyarYaş yerine kanını döküp yüzünü boyar,
Hamdın aytsa şeytân-laîn kaçar dostlarHamdını söylese lanetli şeytan kaçar dostlar.
 
Men aytmadım Allah özi vade kıldıBen demedim, Allah kendi vaad eyledi
Yolsız idim lutf eyleben yolğa saldıYolsuz idim, lutf eyleyerek yola koydu
Garib bolup nâle kıldım kolum aldıGarip olup feryad eyledim, elimi aldı
Andağ âşık şevk şarâbın içer dostlarÖyle aşık şevk şarabını içer dostlar.
 
Kul Hâce Ahmed ışksızlarnı işi düşvârKul Hoca Ahmed, aşksızların işi kötü
Tangla barsa Hak körsetmes anga didârSabaha varsa, Hakk göstermez ona cemal
Arş u kürsi levh ü kalem hemme bizârArş ve Kürsi, Levh ve Kalem hepsi bizar;
Işksızlarğa dozah bâbın açar dostlar.Aşksızlara cehennem kapısını açar dostlar.
 
HİKMET-21
Asi câfi kulung keldi dergâhinggeAsi, cafi kulun geldi dergâhına
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
Erklik Kadir yığlab keldim bârgahinggeKudretli Kadir ağlayıp geldim kapına
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Tün keçeler tang atkunça yatmak işimGeceleri tan atana kadar yatmak işim
Seher turub râz etmedi mungluğ başımSeherde kalkıp dua etmedi dumanlı başım
Nedâmetde akar mukin közde yaşımPişmanlıkta akar mı ki gözde yaşım
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"
 
Yolsuz yolğa kirdim dostlar halim harabYolsuz yola girdim dostlar halim harap
Halkdın sorsam heç kim bermes menge cevabHalktan sorsam hiç kimse vermez bana cevap
Halıkımsen yol körsetgil âlicenâbHalık`ımsın yol göster bana yüce Yaradan
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy Ente'l-Hadi"
 
Hıcâletde korkub keldim günahımdınUtanarak korkup geldim günahımdan
Zâtı uluğ perverdigar ilâhımdınZatı yüce bağışlayan Allah`ımdan
Nidâ keldi "Nevmid koymay dergâhimdin"Nida geldi ümidsiz bırakmayıp dergâhımdan"
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"
 
Yığlab keldim Hazretingge eyâ şâhımAğlayıp geldim Hazretine ey sultanım
Kabsab keldi karanğulık çıkkıl mâhımSarıp geldi karanlık, çık ayım
Padşahimsen Bir ü Bârım tekyegâhımSultanımsın Bir ve Var'ım tekkegâhım
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy Ente'l-Hâdi"
 
Başdın ayağ boldı günah kayda barayBaştan ayağa oldu günah nereye gideyim
Yol adaşgan itdek bolup kimdin sorayYolunu yitiren köpek gibi olup kimden sorayım
Bu hâl birle didarıngnı kaydın köreyBu hal ile cemalini nereden göreyim
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Men berkitsem elk-ayak cümle güvahBen sıkı tutsam el-ayak cümle güvah
Rahmet etib sen keçmeseng halim tebahRahmet edip sen affetmesen halim perişan
Şermendemen dermandemen köbtür günahMahcubum, derdliyim çoktur günah
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Günah derdi bimâr kıldı tabibimsenGünah derdi hasta eyledi tabibimsin
Mahbubumsen dermanımsen habibimsenSevdiğimsin, dermanımsın, sevgilimsin
Yolda kaldım halim sorar refikimsenYolda kaldım halimi soran yoldaşımsın
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Fasık facir rahmetingdin nevmid emesFasık, facir rahmetinden ümidsiz değil
Sendin özge heç kim meni yolğa salmasSen'den başka hiç kimse beni yola koymaz
Lutf etmeseng müşküllerim âsân bolmasLutfetmesen müşküllerim kolay olmaz
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Heç kişi yok yerde kökde sensen KadirHiç kimse yok yerde gökde Sen'sin Kadir
Şekkim yoktur bu sözümde özüng nazırŞüphem yoktur bu sözümde özün şahid
Hem yekkesen yeganesen bişek hazırHem teksin, bir tanesin şüphesiz hazır
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Men yolungda baş bermedim Kadir HüdaBen yolunda baş vermedim Kadir Allah
Baş ne bolğay ğarib canım yüzming fedaBaş ne olsun garip canım yüzbin feda
Derd hem özüng derman özüng lutfung devaDert hem özün, derman özün lutfun deva
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Can u iman ğızasıdur seni zevkingCan ve iman gızasıdır Sen'in zevkin
Canım berip satkun alay seni ışkıngCanım verip satın alayım Sen'in aşkını
Roz-ı mahşer şefi bolğay seni şevkingMahşer günü şefaatçi olsun Sen'in şevkin
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
"Kul Huvallah Sübhan Allah" din kamçısı"Kul Huvallah Sübhanallah" din kamçısı
Roze namaz tesbih tehlil Hakk elçisiOruç, namaz, tesbih, tehlil Hakk elçisi
Pir-i muğan taliplerini yol başçısıPir-i kamil taliplerin yol başçısı
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk" nı zikrin aytsam"Ente'l-Hâdl Ente'l-Hakk"ın zikrini desem
Hadi bolsang egri yoldın rastka kaytsamHadi olsa idin eğri yoldan doğruya dönsem
Hû zikrini tilge alıb na'ra tartsam“Hu” zikrini dile alıp nara çeksem
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikri kavi"Ente'-Hadi Ente'l-Hakk"ın zikri kavi
Pir-i muğan sözleridin alsa fetviPir-i kâmil sözlerinden alsa fetva
Batınları revşen bolup bolur yahşiBatınları aydınlanıp olur güzel
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Kul Hâce Ahmed rahmetingdin ümit tutayKul Hoca Ahmed rahmetinden ümid tutayım
Hacem meni bendem dese şükrin eteyHacem “benim kulum” dese şükrünü edeyim
Bendem demey yüz ögürse neçük aytayKulum demeyip yüz çevirse nasıl diyeyim
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
HİKMET-22
Huş kudretliğ Perverdigar Bir u BarımHoş kudretli Allah, Bir ve Var'ım
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
Zatı uluğ Rahman igem hem CebbarımZatı yüce Rahman Rabb'im hem Cebbar'ım
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
Seher vaktte yığlab töksem kanlar közdinSeher vaktinde ağlayıp döksem kanlar gözden
Könglüm açıb agah bolay yahşi sözdinGönlüm incinip uyanık olsun güzel sözden
Kudretige mahv bolup ketey özdinKudretine mahvolup gideyim özden
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
İcâbetni andın tileb kıl münâcatCevabı ondan dileyip eyle dua
Hâcetingni revâ kılğay kazı hâcâtİhtiyacını hazır eyleyince ihtiyaç gideren
Rahmet derya tolub taşar yetse furatRahmet deryası dolup taşar yetse furat
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
Ey dâd igem heç yetmedi senge dâdımEy imdada yetici hiç ulaşmadı sana imdadım
Yer ü kökni nâlân kıldı bul feryadımYer ve göğü ağlattı bu feryadım
Roz-ı mahşer kıçkırğaymu kel âzadımMahşer günü haykırayım mı gel azadım
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy Ente'l-Hadi"
 
Bende bolsang zikrin ayğıl kolung alsunKul olsan zikrini de elini tutsun
Yoldın azsang rehber bolup yolğa salsunYoldan sapsan rehber olup yola koysun
Seherlerde zârı kılğıl rahmi kelsünSeherlerde ağla rahmeti gelsin
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikr-i Allah"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk" Allah'ın zikri
Hakk zikrini ayğıl tınmay bolgung âgâhHakk zikrini söyle dinmeden olasın uyanık
Rahim Mevlam nazar kılsa olur nâgâhRahim Mevlam nazar kılsa olur ansızın
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
"Ente'l-Hâdi ente'l-Hakk"nı zikri dilde"Ente'l-Hadi Ente'l-Hakk"ı kalb zikrinde
Bilmes nâdân zikrin aytıb zahir tildeBilmez cahil zikrini deyip zahir dilde
Menmen degen şeyh-i zaman âbu gildeBenim diyen şimdiki şeyh su ve toprakta
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikri uluğ"Ente'l-Hadi Ente'l-Hakk'ın zikri ulu
Hakk zikrini vird eylegen köngli sınuğHakk zikrini vird eyleyenin gönlü kırık
Vird eylemey şeyhmen dese câyı tamuğVird eylemeyip "şeyhim"dese yeri cehennem
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
Ey yârânlar nefs elkidin ermandemenEy dostlar nefs elinden perişanım
İsyan yüki duta kıldı dermandemenİsyan yükü belimi büktü dertliyim
Aciz kulung her ne kılsang fermandemenAciz kulunum ne eylesen emrindeyim
Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hadi"
 
Kul Hace Ahmed nefsdin uluğ bela bolmasKul Hoca Ahmed nefsden büyük bela olmaz
Yol üstide tufrak bolsam kafir olmasYol üstünde toprak olsam kafir olmaz
Yer ü kökdin to'ma bersem hergiz toymasYer ve gökten yemek versem asla doymaz
Kolum tutub yolğa salgil "Ente'l-Hâdi"Elimi tutup yola koy "Ente'l-Hâdi"
 
HİKMET-23
Kad allemna ente fikülliumurKad alemna ente fi külli umur
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
Kafi filgaybı huvemen filhuzurKafi fil gayb hüve men filhuzur
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Mustafa der haleti naz erdilerMustafa naz makamı haline erdiler
Bir güruhnı asi dep kayğurdilerBir topluluğu asi deyip kaygı ettiler
"Ümmetim vay ümmetim" dep aydılar"Ümmetim, vay ümmetim deyip" söylediler
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Bizni süydi özgelerni süymediBizi sevdi başkalarını sevmedi
Hem ata hem anasını süymediHem anne hem babasını da sevmedi
Yarlığadım demegünçe koymadıBağışladım diyene kadar bırakmadı
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Hak Te'ala'dın nida keldi angaHakk Teala'dan nida geldi O'na;
Ümmetin işin havale kıl menge"Ümmetimin işini bırak bana
Cümlesin bağışlayım anda sengeHepsini bağışlayayım orada sana."
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Aydı mendin songra ümmet bolgusıDedi "Benden sonra ümmetimin olacağı
Farz u sünnetni koyub fısk etküsiFarz ve sünneti bırakıp günah işleyeceği
Ekseri ümmetdin iman ketgüsiÜmmetim çoğundan imanın gideceği... "
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Ümmetim ümmetler içre safidür"Ümmetim ümmetler içinde saftır
Neyleyin köpregi asi cafidürNeyleyim ki çoğu asi-cafidir
Kadirim öz vadesige vafidürKadir Mevlam öz vadesine vefalıdır."
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
Miskin Ahmed sen bu yazuk zehridinMiskin Ahmed sen bu günah zehrinden
Kutulung içseng şarabı mehridinKurtulursun içsen rıza şarabından
Gerçi köp korkgum İlahım kahrıdınLakin çok korkarım Allahım kahrından
Ente Kafi ente Afi ya GafurSensin Kafi, sensin Afi ya Gafur
 
HİKMET-24
Hudavenda meni salgıl öz yolungaAllahım beni salasın öz yoluna
Nefs elkide harib eda boldum menaNefs elinde harap tamam oldum ben ya
Fısk u fücur tolub taşıb haddın aştıFısk ve fücur dolup taşıp haddini aştı
Gark-ab bolub isyan içre kaldım menaBoğularak isyan içinde kaldım ben ya
 
Dünya necis talib bolup it dek yürdimKirli dünyaya talip olup it gibi yürüdüm
İsteb anı arkasıdın tün kün kuvdımİsteyip onu arkasından gece gündüz kovaladım
Emrin tutmay Hak yoluga közüm yumdımEmrini tutmayıp Hakk yoluna gözümü yumdum
Kayda baray eya dostlar netküm menaNereye gideyim ey dostlar nideyim ben ya
 
Nefs ü şeytan esir kıldı AdemoğlınNefs şeytan esir kıldı Ademoğlunu
Şuturlayın bağlab aldı ikki kolınDeveler gibi bağlayıp aldı iki kolunu
Ne müşküldür ong u solnı bilmey yolınNe zordur sağ ve solu bilmeden yolunu
Vaderiğa hasret birle bargum menaVah ne yazık hasret ile gideceğim ben ya
 
Yok mening dek şum bela alem-araYok benim gibi kötü bela alem içinde
Hiç bolmadı mendin rıza halku HüdaHiç olmadı benden razı halk ve Allah
Emdi boldı ahir meni yüzüm karaŞimdi oldu sonunda benim yüzüm kara
Vaveyleta evvel nege boldum menaVah vay önceden oldum niye ben ya
 
Ata kılgan aziz cannı bilmedim menBağışladığı aziz canı bilmedim ben
Zahir batın hazırsen dep turmadım menZahir-batın hazırsın deyip durmadım ben
Kara yüzüm dergahingge sürmedim menKara yüzümü dergahına sürmedim ben
Ya Rabbena her ne kılsang keldim menaYa Rabbim her ne yaparsan geldim ben ya
 
Takatım yok eger baksam gûnahımgeDayanma gücüm yok eğer baksam günahıma
Kılay tövbe kaçıp keldim penahinggeTövbe eylemeğe kaçıp geldim penahına
Rahmet birle nazar kılgıl Hace Ahmed'geRahmet ile nazar eyle Hoca Ahmed'e
Her ne kılsang men bineva keldim menaHer ne yaparsan ben bineva geldim ben ya
 
HİKMET-25
Rahmân İgem rahmetingni câri kılğıl seherdeRahman Rabbim rahmetini câri eyle seherde;
İsyân lâyığa batdım yarı bergil seherdeİsyan batağına battım, yardım et seherde.
Estağfir u istiğfârni kılğıl yırak şeytândınEstağfir ve istiğfarı eyle uzak şeytandan;
Şeytân seni azğurur penâh bergil seherdeŞeytan seni azdırır, selamet ver seherde.
 
Ümid birle kelipmen dergâhınga İlâhımÜmit ile gelmişim dergahına Allah'ım
Bedkerdeyem bedkirdâr kolum alğıl seherdeGünahkarım, isyankar elimi tut seherde.
Tevbe kıldım tilimde dilim korkmas Hudâ'dınTevbe eyledim dilimde, gönlüm korkmaz Hüda'dan
Hem rahmet ü hem didâr atâ kılğıl seherdeHem rahmet ve cemali armağan eyle seherde.
 
Yolsız yolğa yol yürdüm gafletde ömrim öttiYolsuz yola yol yürüdüm, gaflette ömrüm geçti;
Yâ Kâdir-i züll-celâl yolğa salğıl seherdeEy Kadir-i zülcelal, yola sal seherde.
Sensen mening penâhım gazab kılma İlâhımSensin benim sığınağım, gazap eyleme Allah'ım,
Yâ Dânâyı küll-i hâl halim sorğıl seherdeEy bütün halleri bilen, halimi sor seherde.
 
Baştın ayak günâhım ikki cehânğa sığmasBaştan ayağa günahım iki cihana sığmaz
Bendeng âsi günahkâr pinhân kılğıl seherdeKulun asi, günahkar, gizli eyle seherde.
Tağdın ağır günâhım özr aytarge tilim yokDağdan ağır günahım, özür demeğe dilim yok;
Günâhımı bağışlap yeksân kılğıl seherdeGünahımı bağışlayıp, yerle bir eyle seherde.
 
Günâhımğa ikrârmen hazırsen ü nâzırsenGünahımı itiraf ederim, hazırsın hem fakir
Kolum alğıl yâ Cebbâr yolğa salğıl seherdeElimi tut ey Cebbar, yola koy seherde.
Garibmen ü bikesmen bîçâremen hem fakirGaribim ve kimsesizim, biçâreyim ve nâzırsın;
Sendin özge kimim bar rahm eylegil seherdeSenden başka kimim var, rahmet eyle seherde
 
Men âsimen pür-günâh hamd u senâ aytmasmenBen âsiyim, günah dolu, hamd ve sena söylemem
Tavuk cânvarnı körgil senâ aytur seherdeHorozları gör, senâ söyler seherde.
Kul Hâce Ahmed Hakk'dın kork kim korkmas imânı yokKul Hoca Ahmed Hakk'tan kork, kim korkmaz imanı yok,
Aldıngdadur ol tamuğ hâzır bolğıl seherdeÖnündedir o cehennem, hazır ol seherde.
 
HİKMET-26
Rahim Mevlam rahmi birle yâd eyleseRahim Mevlam rahmi ile yad eylese
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
Tevbe kılıb egri yoldın rastga kaytıbTövbe ederek eğri yoldan doğruya dönüp
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
 
Hak bendesin namelerin kolga berseHakk bağlısının risalelerini ele verse
Hak İlahım rahmi birle rahmet kılsaHakk ilahım rahmi ile rahmet etse
Pir-i muğan hadi bolub yolga salsaPir-i kamil doğru yolu gösterip yola koysa
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
 
Bir kün bolub ecel vakti yavuk yetseBirgün olup ecel vakti yakın yetse
Senge menge asıl vatan hükmin aytsaSana bana asıl vatan hükmünü söylese
Ölmey turub can aççığın zehrin tatsaÖlmeden kalıp can acısının zehrini tadsa
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazreti'ne varayım ben ya
 
Sırdaş bolgan hemrahlarıng şaşıb kettiSırdaş olan yoldaşlarını şaşıp gitti
Cedel kılıb ukbalardın aşıb kettiÇabalayarak ötelerden aşıp gitti
Çar zarb urub deryalar dek taşıb kettiDört dövünüp deryalar gibi taşıp gitti
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazretine varayım ben ya
 
Vaveyleta keçe kündüz kılmay ta'atVah yazıklar gece gündüz etmeden ibadet
Hak Resul Ümmet üçün yemey ni'metHakk Rasulü ümmet için yemeden nimet
İçmiş yemiş ni'metleri kaygu mihnetİçtiği yediği nimetleri kaygı ve sıkıntı
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
 
Hak Resul dünya üçün kayğurmadıHakk Rasulû dünya için kaygılanmadı
Ümmet tileb özge sözge dem urmadıÜmmet dileyip başkaca sözden bahsetmedi
Dünya içre lahza aram ol körmediDünya üzerinde bir an rahat o görmedi
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
 
Vaderiğa mahşer küni zahir bolsaVah ne yazık mahşer günü zahir olsa
Tengri özi kazı bolub nazır bolsaTanrı Zatı hakem olup nazır olsa
Yaman işim kılmışlarım hazır bolsaKötü işlerimi işlediğim hazır olsa
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ban işte
 
Keçe kündüz tınmay yığla Kul Hace AhmedGece gündüz dinmeden ağla Kul Hoca Ahmed
Dürud aytıb Hak Resulga bolgıl ümmetSâlât söyleyib Hakk Rasul'e ol ümmet
Hadi bolub ümmet dese hoş saadetDoğru yola iletip ümmet dese hoş mutluluk
Ne yüz birle Hazret'ige barğum menaNe yüz ile Hazret'ine varayım ben ya
 
HİKMET-27
Rahmetingdin nevmid kılma men garibniRahmetinden ümidsiz kılma ben garibi
Ârâm almay yığlab dua kılay sengeDinlenmeden ağlayıp dua eyleyim sana
Keçeleri bidar bolup tang atkuncaGeceleri uykusuz kalıp tan atana dek
Yummay közni yığlab dua kılay sengeYunmadan gözümü ağlayıp dua eyleyim sana
 
Dergâhınga emdi kelib belim bağlabDergahına şimdi gelerek belimi bağlayıp
Can küydürüb yürek bağrım tutub dağlabCanı yakıp yürek-bağrımı tutup dağlayıp
Yakam tutub ötken işge çendan yığlabYakamı tutarak geçen işe çokça ağlayıp
İhlas birle yığlab dua kılay sengeİhlas ile ağlayıp dua eyleyim sana
 
Köngil bağı sebz ikende bilmey yürdümGönül bağı yeşil iken bilmeden yürüdüm
Ömrim güli hazan boldu emdi tuydumÖmrüm geçti hazan oldu şimdi duydum
Dünya taşlab din yolıga kadem koydumDünyayı terk edip din yoluna adım attım
Hezar destan yığlab dua kılay sengeBinbir defa ağlayıp dua eyleyim sana
 
Bul yollarda cannı asrab bolmas ermişBu yollarda canı saklamak olmazmış
Can asrağan bu yollarga kirmes ermişCanını esirgeyen bu yollara girmezmiş
Sud u ziyan bolganını bilmes ermişKâr-zarar olduğunu bilmezmiş
Bu hal birle yığlab dua kılay sengeBu hal ile ağlayıp dua eyleyim sana
 
Kul Hace Ahmed nefs tağıdın çıkıp aştıKul Hoca Ahmed nefs dağından çıkıp aştı
Fenafillah makamıga yavuklaştıFenafillah makamına yakınlaştı
Yürek bağrım cuş uruban kaynab taşdıYürek-bağrım coşarak kaynayıp taştı
Bu hal birle yığlab dua kılay sengeBu hal ile ağlayıp dua eyleyim sana
 
HİKMET-28
Ömrüm âhir bolğanda ne kılğaymen Hudâ yâÖmrüm sona erdiğinde ne eylerim Allah'ım;
Cân alğuvçı kelgende ne kılğaymen Hudâ yâCan alıcı geldiğinde ne eylerim Allah'ım ?
Cân bermekni vehmidin Azrailni zahmıdınCan vermenin vehminden, Azrail'in zahmetinden,
Şefkat bolmasa sendin ne kılğaymen Hudâ yâŞefkat olmasa senden, ne eylerim Allah'ım?
 
Cân bermek işi düşvâr âsân kılğıl yâ CebbârCan vermek işi zor, kolay eyle yâ Cebbar
Sendin özge yok gamhâr ne kılğaymen Hudâ yâSenden başka yok gam gideren, ne eylerim Allah'ım?
Cânım cüdâ bolğanda tenim munda kalğandaCanım ayrı olduğunda, bedenim burada kaldığında,
Tahta üzre alğanda ne kılğaymen Hudâ yâTahta üzerine aldığında ne eylerim Allah'ım?
 
Aciz bolup yatkanda ferişteler kirgendeAciz olup yattığımda, melekler girdiğinde,
"Men Rabbük" dep sorğanda ne kılğaymen Hudâ yâ"Rabbin kimdir?"diye soranda ne eylerim Allah'ım?
Eltip gorge koyğanda yetti kadem yanğandaGötürüp kabre koyduğunda, yedi adım döndüğünde,
Sorğuvçılar kirgende ne kılğaymen Hudâ yâSorucular girdiğinde ne eylerim Allah'ım?
 
"Men Rabbük" dep turğanda kara kündür oşende"Rabbin kimdir?" deyip durduğunda, kara gündür o anda,
Rabbıng kimdür degende ne kılğaymen Hudâ yâ"Rabbin kimdir?" dediğinde ne eylerim Allah'ım ?
Kul Hâce Ahmed sen bende nefs elkide şermendeKul Hoca Ahmed sen kul, nefs elinde pişman,
Mahşer küni bolğanda ne kılğaymen Hudâ yâMahşer günü olduğunda ne eylerim Allah'ım ?
 
HİKMET-29
Kahhâr atlığ kahrıngdın korkup yığlar Hâce AhmedKahhar adlı kahrından korkup ağlar Hoca Ahmed;
Rahmân atlığ rahmıngdın ümîd tutar Hâce AhmedRahman adlı rahmından ümit tutar Hoca Ahmed;
 
Günâhım köp İlâhım keçürgeysen günâhımGünahım çok Allah'ım, bağışlayasın günahım,
Barça kullar içide âsî kuldur Hâce AhmedBütün kullar içinde âsi kuldur Hoca Ahmed.
 
Münâfıklar yürürler fısk u fücûr kılurlarMünafıklar yürürler, fısk ve fücur kılarlar,
Harâm şüphe yiyürler korkup yığlar Hâce AhmedHaram, şübhe yerler; korkub ağlar Hoca Ahmed
 
Tarîkatnı bilmedim hakîkatge kirmedimTarikati bilmedim, hakikate girmedim,
Pîr buyruğın tutmadım özri köptür Hâce AhmedPir buyruğunu tutmadım, özürü çoktur Hoca Ahmed
 
Ahir zamân bolğandur pâdşâh zâlim bolğandurAhir zaman olmuştur, sultan zâlim olmuştur,
Harâm şüphe tolğandur hayrân bolur Hâce AhmedHaram, şübhe dolmuştur, şaşkın olur Hoca Ahmed
 
Şermende âsi kulmen ışk yolıda bülbülmenPişman olmuş âsi kulum, aşk yolunda bülbülüm,
Arslan Bab'ge kulmen kulunğ bolur Hâce AhmedArslan Baba'ya köleyim, kölen olur Hoca Ahmed
 
Kul Hâce Ahmed tâat kıl yığlamaknı âdet kılKul Hoca Ahmed ibadet eyle, ağlamağı âdet eyle
Belâ kelse tâkat kıl Hak'dın bolur Hâce AhmedBelâ gelse tahammül eyle, Hakk'tan olur Hoca Ahmed.
 
HİKMET-30
Könglim kuşı uçsa daim kanat tokubGönlüm kuşu uçar her zaman kanat çırpıp
İkki közüm nedametde kanlar tökübİki gözüm pişmanlıkta kanlar döküp
Ten öltürüb riyazette tizin çökübBedeni öldürüp riyazette dizini çöküp
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
Nâdânlıkta kılğan işim barça hataCahillikte işlediğim işim hepsi hata
Tevbe taksir eylemedim yakam tutaKusurlardan tevbe eylemedim yakamı tutarak
Gerdenimge tevk yanglığ salıb fotaGerdanıma tavuk gibi koyup fota
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
Dünya süyüb din sevdasını ötkeribmenDünyayı sevip din derdini attım
Yazuk yakın eya dostlar bitkeribmenGünah yükünü ey dostlar çıkardım
Dergahinge ma'siyetler keltürübmenDergahına kötülükler getirdim
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
Şum dünyağa köngil bağlab kahil boldumKötü dünyaya gönül bağlayıp ergin oldum
İşret birle vaderiğa cahil boldumEğlence ile vah yazık cahil oldum
Bu dünyanı öterini emdi bildimBu dünyanın geçiciliğini şimdi bildim
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
Köngil mülkin tutmış ohşar zulmet tüniGönül mülkünü tutmuş okşar karanlık gecesi
Menlik içre peyda bolur mau meniBenlik içinde ortaya çıkar ben-benliği
Pir hizmeti yırak kılur bizdin anıPir hizmeti uzak eyler bizden onu
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
Kul Hace Ahmed günahige kail erürKul Hoca Ahmed günahına aklı erer
Her kim Allah dese anga yarı berürHer kim Allah dese ona varır
Erenlerni suhbetige mail erürErenlerin sohbetine eğilimlidir
Ya İlâhi afv kılğıl günahımnıYa Allah'ım affeyle günahımı
 
HİKMET-31
Ming tümen türlük hatâlar mendin ötse afv kılBin tümen türlü hatalar benden geçse affeyle
Göft goyı nârevâlâr mendin ötse afv kılNe denli kötü ameller benden geçse affeyle
 
Ger tilâvet kılmışımda bu kelâmullâhnıEğer tilavet ettiğimde bu Allah kelamını
Sehv u isyân u hatâlar mendin ötse afv kılYanlış, isyan ve hatalar benden geçse affeyle
 
Okığanda gâfil ötse yâ galat nuksan birleOkuduğunda gafil geçse veya yanlış noksan ile
Her neçük bîcâ-becâlar mendin ötse afv kılHer nasıl yerli-yersizler benden geçse affeyle
 
Med bilen i'râbı teşdidlerni tağyir eylesemMed ile irab ve teşdidleri değişik eylesem
Bu kelâma her hatalar mendin ötse afv kılBu kelama her hatalar benden geçse affeyle
 
Fahş okusam bir kelimesini ya bir harfinYanlış okusam bir kelime veya bir harfini
Mundağ nâtâm duâlar mendin ötse afv kılBöyle eksik dualar benden geçse affeyle
 
Ayet-i va'd ü va'idni kılmasam men tefrikaVaad ayeti vaadini eylemesem ben fark
Fehm kılmay nerseler mendin ötse afv kılAnlamayıp bazı şeyler benden geçse affeyle
 
İzzet u ikrâm-ı Kur'ân nı becâ keltürmesemKurân'ın izzet ve ikramını yerine getirmesem
Bi-edeblik bi-ibâlığ mendin ötse afv kılEdepsizlik, akılsızlık benden geçse affeyle
 
Hazretingde men kebi kulnı hatası köb erürHazretinde ben gibi kulun hatası çoktur
Rosiyalık her hatâlar mendin ötse afv kılYüz karası her hatalar benden geçse affeyle
 
Hace Ahmed Miskinni nuksanı köptür dünyadaHoca Ahmed Miskin'in noksanı çoktur dünyada
Gerçi yâ Rab ming hatâlar mendin ötse afv kılGerçi ya Rab binlerce hata benden geçse affeyle
 
HİKMET-32
İlah a Kadir a Perverdigâr aYa İlahi, Kadir, Allah'ım
Rahm kıl bendenge ey Kirdikâr aRahmet eyle kuluna ey Rahman
 
Sığındım hazretingge ey İlahiSığındım Zat'ına ey Allah'ım
Yaratkan cümle alemni penahiYaradan bütün alemin penahı
 
İcabet sendin u mendin münacatİcabet Sen'den ve başvurmak bendendir
Ey İlahi zü'l-celali cümle hacatEy İlah-ı Zül-celal bütün hacetlerde
 
İlah a hacelerimni sen reva kılİlahi hacetimi Sen kolaylaştırır
Kerimsen lutfile derdim deva kılKerim'sin lutfiyle derdime deva eyle
 
Kerem birle keçirgil ey arif zatKerem ile affeyle ey Arif Zat
Azab-ı ahiretdin kılğıl azadAhiret azabından azad eyle
 
İlah a şerri şeytandın sen asraİlahi şeytanın şerrinden Sen sakla
Kamuğ yazuklarımdın hem sen asraBütün günahlarımdan hem Sen sakla
 
Kamuğ yazuklarımdın tevbe kıldımBütün günahlarımdan tevbe eyledim
Ki mest erdim ki men andın ayrıldımKi aklım başta değildi ben ondan ayıldım
 
Demeydürmen meni candın ayırmaDemiyorum beni candan ayırma
Veli ahirde imandın ayırmaSon günümde imandan ayırma
 
İlah a barçanıng feryadige yetİlahi herkesin feryadına yetiş
Kamuğ biçarelerni dadige yetBütün çaresizlerin imdadına yetiş
 
Kulung asini sen her hacetin berAsi kulunun Sen her hacetini ver
Bu derdi bidevaga sen deva berBu devasız derdliye Sen deva ver
 
İlah a sen keçürgil takatım yokİlahi Sen affeyle takatım yok
Seni aldıngga layık taatım yokSenin önünde layık ibadetim yok
 
İlah a zatı pakıng hürmetidinİlahi pak Zat'ının hürmetinden
Ayırgıl bizni şeytan zahmetidinUzaklaştır bizi şeytanın sıkıntısından
 
İlah a barçanı kullukga has etİlahi herkesi kulluğa has eyle
Meni mendin alıb bir yol halas etBeni benden alıp bir kez özgür eyle
 
Menge tevfik suvıdın sen içürgilBana tevfik suyundan Sen içir
Kerem birle günahımnı keçürgilKerem ile günahımı affeyle
 
Ki bilmesde günah bisyar kıldımKi bilmeden sayısız günah işledim
Köngillerni buzub azar kıldımGönülleri yıkıp mahzun eyledim
 
Ki her asi erür rahmetge layıkKi her asi rahmete layıktır
Kel ey Ahmed duaga bol muvafıkGel ey Ahmed duaya ol muvafık
 
HİKMET-33
Işk yolıda fenâ bolay Hak Bir ü BarAşk yolunda yok olayım Hakk Bir ve Var
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
Elkim açıp duâ kılay İzim CebbârElimi açıp dua kılayım, Azim Cebbar
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Gül ışkını kuyıda men bülbül boldumGül aşkının yurdunda bülbül oldum;
Elvân elvân tiller birle nâliş kıldımÇeşit çeşit diller ile feryad eyledim
Barça işdin âşıklıknı düşvâr bildimBütün işlerden âşıklığı zor bildim;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Işkı tegse köydürgüsi cân u tenniAşkı değse, yakıcısı can ve bedeni
Işkı tegse veyran kılur mâ u menniAşkı değse, viran eyler ben-benliği
Işk bolmasa tabıp bolmas Mevlam seniAşk olmasa, bulup olmaz Mevlâ'm seni;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Işk defteri sığmas dostlar dergâhigeAşk defteri sığmaz dostlar dergâhına;
Cümle âşık yığlıp barğay bârgâhıgeCümle âşık yığılıp varır bargahına
Yetti dozah tâkat kılmas bir âhigeYedi cehennem dayanamaz bir âhına;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Hâs ışkıngnı körset menge şâkir bolayHâs aşkını göster bana, şükreder olayım
Erre koysa Zekriyâ dek zâkir bolay"Erre" koysa, Zekeriyya gibi zikreder olayım
Eyyüb-sıfat belâsığa sâbir bolayEyyub gibi belâsına sabreder olayım
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Cilve kılğıl tilbe kılğıl şeydâ kılğılCilve eyle, çılgın eyle, tutkun eyle
Mecnün kılğıl il ü halkka rüsvâ kılğılMecnun eyle, el aleme rezil eyle
Şem körsetip pervâne dek ahker kılğılMum gösterip pervane gibi bir yanık eyle
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Işk derdini taleb kıldım dermânı yokAşk derdini talep eyledim, dermanı yok;
Işk yolıda cân bergenni ermânı yokAşk yolunda can verenin korkusu yok;
Bu yollarda cân bermese imkânı yokBu yollarda can vermese, imkânı yok;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Kaydın tapay ışkıng tüşti karârım yokNereden bulayım, aşkın düştü, kararım yok;
Işk senâsın tüni küni koyarım yokAşk yakarışını gece gündüz bırakacağım yok;
Dergâhıngdın özge yerge bararım yokDergâhından başka yere varacağım yok;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Işk bâzârı uluğ bâzâr sevda harâmAşk pazarı ulu pazar, sevda haram;
Aşıklarğa sendin özge gavğa harâmAşıklara senden başka kavga haram;
Işk yolığa kirgenlerge dünyâ harâmAşk yoluna girenlere dünya haram;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Aşıklıknı davâ kılıp yürelmedimAşıklığı dâva kılıp yürüyemedim;
Nefsdin keçip men emrini kılalmadımNefsden geçip ben emrini kılamadım;
Nâdânlıkda Hak emrini bilelmedimCahillikte Hakk emrini bilemedim;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
Kul Hâce Ahmed ışkdın kattığ belâ bolmasKul Hoca Ahmed aşktan ağır belâ olmaz;
Merhem sürme ışk derdige deva bolmasMerhem sürme, aşk derdine deva olmaz;
Köz yaşıdın özge hiç kim güvâh bolmasGöz yaşından başka bir şey tanık olmaz;
Her ne kılsang âşık kılğıl PerverdigârHer ne eylesen, âşık eyle ey Allah'ım.
 
HİKMET-34
Eyâ şâhı dü alem pâdşâhıEy sultanım iki cihan hakanı
Erürsen bendening puştı penâhıSensin kulunun arkası, sığınağı
Tileb dâ'im seni ul zât-ı pâkingDileyip daima senin o temiz zatını
Şeyâtin şerridin bergil penahıŞeytanlar şerrinden ver kurtuluşu
 
Bu şeytan şerridin kimge kaçarmenBu şeytanın şerrinden kime kaçarım
Seni aldınkdadur sarrı kemahıSenin önündedir kemahın sarrı
 
Hüdâvendâ senge men yandım emdiAllah'ım sana ben yandım şimdi
Özüngsen bârçagâ Râzık ilâhiÖzünsün herkese rızk veren Allah
 
"Kirâmen kâtibin" atlığ ferişte"Kiramen katibin" adlı melek
Biyâbân kumlarıdın köb günahıÇöl kumlarından çok günahı
 
Muhammed kim erür hâdi-i âlemMuhammed ki aleme yol göstericidir
Oşal künde boladur dâdhâhıO günde olacaktır yardımcı
 
Okub nâmemni körsem hiç amel yokOkuyup kitabımı görsem hiç amel yok
Başım kuyı salıb bolğum tebâhıBaşımı önüme eğip olacağım pişman
 
Ki men dermen "bu işni kılğanım yok"Ki ben derim "bu işi yaptığım yok"
Tamam azâlarım bolğay güvâhıBütün organlarım olacaktır şahid
 
Ölümni destiden heçkim kutulmasÖlümün elinden hiç kimse kurtulmaz
Kalender bol başınggâ kiy külahıKalender ol başına giy külahı
 
Cehennem üstide tartığ sıratıCehennem üstüne kurulu sıratı
Körüb bende urar efsusu âhıGörüp kullar eyler figan-ahı
 
Hace Ahmed Yesevi sen yığla dâyimHoca Ahmed Yesevi sen ağla daima
Issığ kılmas senge tanglaki âhıSahiblik etmez sana yarınki ahı
 
HİKMET-35
Işkıng kıldı şeydâ meni cümle âlem bildi meniAşkın eyledi şeyda beni cümle, alem bildi beni,
Kayğum sensen tüni küni menge sen ok kereksenKaygım sensin gece gündüz, bana sen gereksin.
Teâlallah zih-i ma'ni sen yarattıng cism ü cânnıTaâla'llah zihi ma’ni, sen yarattın cisim ve canı,
Kullık kılam tüni küni menge sen ok kereksenKulluk eyleyim gece gündüz, bana sen gereksin.
 
Közüm açdım seri kördem küll köngülni senge berdimGözüm açtım seni gördüm, bütün gönülü sana verdim,
Uruğlarım terkin kıldım menge sen ok kereksenAkrabalarımı terk eyledim, bana sen gereksin.
Sözlesem men tilimdesen közlesem men közümdesenSöylesem ben dilimdesin, gözlesem ben gözümdesin,
Könglümde hem cânımdasen menge sen ok kereksenGönlümde hem canımdasın, bana sen gereksin.
 
Fedâ bolsun senge cânım töker bolsang menim kanımFeda olsun sana canım, döker olsan benim kanım,
Men kulungmen sen sultânım menge sen ok kereksenBen kulunum sen sultanım, bana sen gereksin.
Alimlerge kitâp kerek sûfilerge mescid kerekAlimlere kitap gerek, sufilere mescid gerek,
Mecnûn'larğa Leylâ kerek menge sen ok kereksenMecnun'lara Leyla gerek, bana sen gereksin.
 
Gafillerge dünyâ kerek âkillerge ukbâ kerekGafıllere dünya gerek, akıllılara ahiret gerek,
Vâizlerge minber kerek menge sen ok kereksenVaizlere minber gerek, bana sen gereksin.
Alem barı uçmağ bolsa cümle hûrlar karşı kelseAlem bütün cennet olsa, bütün huriler karşılamağa gelse,
Allah menge ruzı kılsa menge sen ok kereksenAllah bana nasip eylese, bana sen gereksin.
 
Uçmağ kirem cevlân kılam ne hurlarğa nazar kılamCennete gireyim cevlan eyleyim, ne hurilere nazar eyleyim
Anı munı men ne kılam menge sen ok kereksenOnu bunu ben ne eyleyim, bana sen gereksin.
Hâce Ahmed menim atım tüni küni yanar otımHoca Ahmed benim adım, gece gündüz yanar odum
İki cihânda ümidim menge sen ok kereksenİki cihanda umudum, bana sen gereksin.