Divan-I Hikmet - Ahmet Yesevi

1-35 36-80 81-110 111-140

Eski Türkçe Aslı (Latinize) Günümüze Aktarımı
HİKMET-36
Muhammedni biling zâtı arabdurMuhammed'in bilin zatı Arabtır
Tarîkatnı yolı külli edebdürTarikatın yolu bütün edeptir.
 
Hakîkat bilmegen âdem emesdürHakikat bilmeyen insan değildir
Bilingsiz hiç nimege ohşamasdurBiliniz hiçbir şeye benzemezdir.
 
Biling bîçün erür hem biçuguneBilin bi-çün olur hem bi-çigüne;
Va bi- şübhe erür hem bînemüneVa bi-şübhe olur hem bi-nemune
 
Kahrlansa kılur yer birle yeksânKahırlansa, eyler yer ile yeksan;
Boladur zelzele yer birle âsmânOlmakta zelzele yer ile gökler.
 
Rahim kılsa bilingiz rahmeti barRahmet eylese, biliniz, rahmeti var;
Berür bolsa tügenmes ni'meti bar ·Verir olsa, tükenmez nimeti var.
 
Muhammedni sıfat kılsam kemîneMuhammed'i tarif eylesem kemine,
Anasını atı bilgil AmineAnasının adı bil Amine:
 
Atası atı Abdullâh ikendürBabasının adı Abdullah'tır
Anadın toğmayın ölgen ikendürAnadan doğmadan ölmüştür.
 
Muhammed'ni babası saklağandurMuhammed'i dedesi korumuştur
Yalangaç açlarnı yoklagandurÇıplak açları yoklayandır.
 
Babasın bilingiz AbdulmuttalibDedesi biliniz Abdulmuttalib;
Köngülde saklagaysız yahşı bilipGönülde saklayınız iyi bilip.
 
Babasını atası erdi HâşîmDedesinin babası idi Hâşim;
Eşitkende akadur közde yaşımİşitince akmakta gözde yaşım.
 
Biling törtünçisidür AbdulmenâfBiliniz dördüncüsüdür Abdulmenaf;
Alarnı bilse her kim könglidür sâfOnları bilse her kim, gönlüdür sâf.
 
Resûlnı bilse her kim tört puştınRasûl'un bilse her kim dört ceddini,
Kıyâmetde kezer sekiz behiştinKıyamette gezer sekiz cennetini
 
Babası yetti yaşıda ölüpdürBabası yedi yaşında ölmüştür;
Resûlnı emmesige beripdürRasül'u amcasına vermiştir.
 
Ebû Tâlib Ali'ni atasıdurEbu Tâlib Ali'nin babasıdır;
Kamuğ arabîlerni kettesidürBütün Arabların büyüğüdür.
 
Ebû Tâlib boladur iş başıdaEbu Talib olmakta iş başında,
Muhammed olturur dâyim kaşıdaMuhammed oturur daima karşısında
 
Muhammed'ni yaşı on yetti boldıMuhammed'in yaşı on yedi oldu;
Ki ol vaktda Hadîce anı kördiKi o vakit Hatice O'nu gördü.
 
Muhammed'ni biling kim misl-i şunkarMuhammed'i bilin ki şahin misali
Hadîce anı körüp boladur zârHatice O'nu görüp olmakta ağlamaklı
 
Hadîce könglide anı süyedürHadice gönlünde O'nu sevmektedir
Muhammed ışkıda içi küyedürMuhammed aşkında içi yanmaktadır.
 
Keçe kündüz tiler anı Hudâ'dınGece gündüz diler O'nu Allah'tan;
Bilingiz âkıbet taptı murâdınBiliniz sonunda buldu muradın.
 
Körüngizler Hudânı şivesiniGörünüz Allah'ın işini
Muhammed bakğan iken tüvesîniMuhammed bakmakta iken devesini,
 
Hadîcege Resûl çâker bolupdurHadice'ye Rasul çâker olmuştur,
Bu bâis birle bil anı alıpdurBu sebeple bil sen O'nu almıştır.
 
Hadiceni Hudâ bahtın açıpdurHadice'nin Allah bahtını açmıştır;
Resûlnı başığa dürler saçıpdurRasul'un baçına inciler saçmıştır.
 
Resûlnı yaşları kırkka yetipdürRasul'un yaşları kırka varmıştır,
Ki andın song Hudâ'dın vahiy yetipdürKi ondan sonra Allah'dan vahy yetmiştir.
 
Ki andın song Muhammed boldı pâdşahKi ondan sonra Muhammed oldu sultan
Resülnı könglide yâr boldı AllahRasul'un gönlünde yâr oldu Allah.
 
Muhammed işini Allah bitürdiMuhammed işini Allah yazdırdı;
Halâyık barçası imân keltürdiİnsanların hepsi iman getirdi.
 
Resûlnı başıda boldı emmameRasul'un başında oldu imâme;
Kemâl taptı ottuz üç ming sahâbeKemal buldu otuz üç bin sahabe.
 
Resûlğa barçası hizmet kıladurRasul'a hepsi hizmet eylemektedir
Edeb birle yörüp izzet kıladurEdep ile yürüyüp izzet eylemektedir
 
Resul aldığa bir yetîm kelipdürRasul önüne bir yetim gelmiştir
Garîb ü mübtelâmen dep aytıpdurGarip ve müptelâyım deyip söylemiştir.
 
Rahim kıllı Resul anı hâliğeRahim eyledi Rasul onun haline;
Tilegenin anı berdi kolığaDileğini onun verdi eline.
 
Resûl aydı anga men hem yetîmmenRasul dedi ona: "Ben de yetimim;
Yetimlikde garîblikde yetipmenYetimlikte, gariplikte yetişmişim."
 
Muhammed aydılar her kim yetîmdürMuhammed dediler: "Her kim yetimdir,
Bilingiz ol meni hâs ümmetimdürBiliniz, o benim has ümmetimdir."
 
Yetîmni körsengiz ağrıtmangızlarYetimi görseniz, incitmeyiniz;
Garibni körsengiz dağ etmengizlerGaribi görseniz, dağ etmeyiniz.
 
Yetimler bu cehanda har ekendürYetimler bu cihanda ezilmiştir
Gariblerni işi düşvar ekendürGariplerin işi zordur..
 
Garîblerni işi dâyim sülukdurGariplerin işi daima riyazettir
Tirig ermes gârîb misl-i ölügdürDiri değil, garip ölü gibidir.
 
Hudâ'yığa ğaribler belgülügdürAllah'a garipler bellidir
Gâribni erte ahşam sorgulugdurGaribi sabah akşam sormuştur.
 
Sıfat kalsam Ali şir-i HudâdurTarif eylesem, Ali Allah'ın arslanıdır
Ki şemşir birle kâfirni kıradurKi kılıç ile kâfiri kırmaktadır.
 
Kâfirlerni kılur imârığa da'vetKâfirleri eyler imana dâvet;
Beredür her zamân islâmğa kuwet;Vermektedir her zaman İslâm'â kuvvet.
 
Ki mü'min bolğanın alıp keledürKi mümin olanını alıp gelmektedir;
Kabül kılmağanın çapıp keledürKabul kılmayanını kırıp gelmektedir.
 
Ki şemşîr kolğa alıp minse düldülKi kılıç ele alıp binse Düldül'e
Tüşedür kavm-i kâfirlerge ğulğulDüşmektedir kâfirler kavmine velvele
 
Kolıdağı yerağı zülfikârıElindeki silahı Zülfikar'ı,
Çapuşkanda uzalur kırk karıSavaşanda uzar kırk arşın.
 
Ali'ni bar idi on sekiz oğlıAli'nin var idi on sekiz oğlu;
Anı her kaysısıdur kette tuğlıOnun her hangisidir büyük tuğlu,
 
Alî Islâm üçün kanlar yutadurAli İslam için kanlar yutmaktadır;
Ki İslâm tuğını mehkem tutadurİslam'ın tuğunu sıkı tutmaktadır.
 
Hâce Ahmed bil garîblikke tüşüpdürHoca Ahmed bil garibliğe düşmüştür
Resul evlâdığa sözler katıpdurRasul evladına sözler katmıştır
 
HİKMET-37
"El-kezzâbu lâ ümmeti' dedi biling Muhammed"El-kezzabu lâ ûmmeti" dedi, bilin Muhammed;
Yalğançılar kavmini ümmet demes MuhammedYalancılar kavmini ümmet demez Muhammed.
 
Toğrı yürgen kulını Haknı izlep yolınıDoğru giden kulunu, Hakk'ın arayıp yolunu,
Râst yürgen kulını ûmmet degey MuhammedDoğru yürüyen kulunu ümmet diyecek Muhammed
 
Her kim ümmetmen dese Resûl işin koymasaHer kim "Ümmetim" dese, Rasûl işini bırakmasa
Şefâat küni bolsa mahrum koymas MuhammedŞefaat günü olsa, mahrum bırakmaz Muhammed.
 
Tengri Teâlâ sözin Resulullâh sünnetinTanrı Teala sözünü, Rasulullah sünnetini
İnanmağan ümmetin ümmet demes Muhammedİnanmayan ümmetini ümmet demez Muhammed.
 
Ümmetmen dep yürürsen buyruğını kılmazsenÜmmetim diye yürürsün, buyruğunu yapmazsın,
Neçük ümîd tutarsan anda sormas MuhammedNasıl ümit tutarsın, orada sormaz Muhammed
 
Müşküldür âsî bende ümmet demese andaMüşküldür âsi kul, ümmet demese orada,
Resvâ bolur mahşerde ümmet demes MuhammedRezil olur mahşerde, ümmet demez Muhammed.
 
Ümmet degey Muhammed çın sözlese Kul AhmedÜmmetim der Muhammed, gerçek söylese Kul Ahmed,
Tangla bolsa kıyâmet mahrûm koymas MuhammedSabaha olsa kıyamet mahrum bırakmaz Muhammed
 
HİKMET-38
Nûr-ı Hüdâ dost-ı Hüdâ ol MustafaAllah nuru, Allah dostu o Mustafa
Kimler üçün keldi Resül bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
Dürûd-ı Hüdâ vird-i Hüdâ Hak MustafaAllah selamı, Allah zikri Hakk Mustafa
Kimler üçün keldi Resûl bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Kimler üçün giryân kıldı közleriniKimler için yaşlı eyledi gözlerini
Ümmet üçün biryân kıldı özleriniÜmmet için yanık eyledi özlerini
Ümmet bolsang angla uşbu sözleriniÜmmet olsan anla bu sözlerini
Kimler üçün keldi Resül bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Yığlay yığlay yüz közleri şişti körüngAğlaya ağlaya yüz gözleri şişti görün
Kıyam turub ayağları şişti körüngKıyamda durup ayakları şişti görün
Ümmet üçün kayğu mihnet çekti körüngÜmmet için kaygı sıkıntı çekti görün
Kimler üçün keldi Resûl bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Eyâ dostlar munı bilür ümmet kanıEy dostlar bunu bilir ümmet hani
Eger bilseng andın artuk ni'met kanıEğer bilsen ondan fazla nimet hani
Kıyâmet kün andın ozâ şefkat kanıKıyamet günü ondan geçen şefkat hani
Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Ümmet bolub Resûl kadrin bildingiz mi?Ümmet olup Rasul değerini bildiniz mi?
Ten can birle sünnetlerin kıldıngız mı?Ten-can ile sünnetlerini yaptınız mı?
Resul üçün zâr ingerebân öttingiz mi?Rasul için ağlayıp inleyerek geçtiniz mi?
Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Heyhât heyhât sa'adetdür ol MustafaHeyhat heyhat saadetdir o Mustafa
Heyhât heyhât ğanimetdür ol MustafaHeyhat heyhat ganimettir o Mustafa
Heyhât heyhât inâyetdür ol MustafaHeyhat heyhat inayettir o Mustafa
Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
Kul Hâce Ahmed sözler sözüng tilim kefâKul Hoca Ahmed söyler sözünle dilim kefa
Ümmeherim kılğıl vefa kılma cefaÜmmetlerim eyle vefa kılma cefa
Ümmetige mundağ dedi Hak MustafaÜmmetine böyle dedi Hakk Mustafa
Kimler üçün keldi Resul bildingiz mi?Kimler için geldi Rasul bildiniz mi?
 
HİKMET-39
Bizdin dürudi bisyar ya Mustafa MuhammedBizden sonsuz selam ya Mustafa Muhammed
Tahiyyat-ı bişümar ya Mustafa MuhammedTahiyyat-ı bîşumar ya Mustafa Muhammed
Ya Seyyide'l-mürselin ya Hatem-en'nebiyyinYa Rasuller Efendisi, ya Nebilerin sonuncusu
Ya Hadi'yel-müzillin ya Mustafa MuhammedYa sapıtmışların doğrultucusu ya Mustafa Muhammed
 
Ya eyyühe'l-müddessir" Hak aydı "Kum faenzirYa "Eyyühel müddessir" Hakk dedi "Kum faenzir"
"Ve Rabbike fekebbir" ya Mustafa Muhammed"Ve Rabbike fekebbir" ya Mustafa Muhammed
Hazretdesen muazzam kudret de sen mükerremYüce hazrettesin keremli gurbettesin
Enbiyaga mukaddem ya Mustafa MuhammedPeygamberlerin öncüsü ya Mustafa Muhammed
 
Sensen Habib-i Halık Hak dergahıge layıkSen'sin Halık'ın sevgilisi, Hakk dergahına layık
Hülasa-yı halayık ya Mustafa MuhammedYaratılmışların özü ya Mustafa Muhammed
Asl-ı vûcud-ı adem mürsel ü nebi-yi hatemİnsan varlığının aslı, rasul ve nebilerin sonuncusu
Raz-ı nihange mahrem ya Mustafa MuhammedGizli niyaza mahrem ya Mustafa Muhammed
 
Tubı-yu kabe kevseyn kamer-i bağ-ı kevneynKabe-kavseynin tubası, kevneyn bağının ayı
Barçaga kurret ayneyn ya Mustafa MuhammedHerkese kurret ayneyn ya Mustafa Muhammed
Arş ü kürsidin aşkan Hazret'ige ulaşkanArş ve kursiden aşan Hazret'ine ulaşan
Toksan ming raz etüşgen ya Mustafa MuhammedDoksan bin niyaz söyleyen ya Mustafa Muhammed
 
Yer-kök erür ma'muring sahabeler manzuringYer gök yürür mamurundur, sahabeler manzurun
Cümle ümmet mağfuring ya Mustafa MuhammedBütün ümmet mağfurun ya Mustafa Muhammed
Her kimge bolsa meyling köterür Hak azabınHer kime olsa meylin kaldırır Hakk azabını
Alem sening tufeyling ya Mustafa MuhammedAlem senin tufeylin ya Mustafa Muhammed
 
Her kim senge sığınur tamuğdın ol kutulurHer kim sana sığınır cehennemden o kurtulur
Uçmağ sarı ulanur ya Mustafa MuhammedCennet'e doğru yollanır ya Mustafa Muhammed
Canım fedası kılsam hoşnudlukını alsamCanımı feda eylesem hoşnudluğunu alsam
Erman yok erdi ölsem ya Mustafa MuhammedÜzüntü yoktur ölsem ya Mustafa Muhammed
 
Gerçi köpdür günahım keçürgeysen İlahımGerçi çoktur günahım affedesin Allah'ım
Sensen meni penahım ya Mustafa MuhammedSensin benim sığınağım ya Mustafa Muhammed
Ya Reb neçük kılgaymen şefaatın kulgaymenYa Rab nasıl eyleyim şefaatini alayım
Ümmetidin bolgaymen ya Mustafa MuhammedÜmmetinden olayım ya Mustafa Muhammed
 
Ümmetidin bolganlar şefaatın kulganlarÜmmetinden olanlar şefaatini alanlar
Ehl-i behişt bolganlar ya Mustafa MuhammedCennet ehli olanlar ya Mustafa Muhammed
Ahmed muradı sensen, zikri-yu yadı sensenAhmed'in muradı sensin zikri ve yadı sensin
İşler küşadı sensen ya Mustafa Muhammedİşlerin anahtan sensin ya Mustafa Muhammed
 
HİKMET-40
On sekkiz ming âlemge server bolğan MuhammedOn sekiz bin âleme server olan Muhammed ;
Ottuz üç ming ashâbga rehber bolğan MuhammedOtuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed.
Yalangaç u açlıkka kanâatlığ MuhammedÇıplaklık ve açlığa kanaatlı Muhammed ;
Asi câfi ümmetğe şefâatlığ MuhammedAsi, câfi ümmete şefaatlı Muhammed.
 
Tünler yatıp uyumas tilâvetliğ MuhammedGeceleri yatıp uyumaz, tilâvetli Muhammed ;
Garîb birle yetîmğa mürüvvetliğ MuhammedGarip ile yetime mürüvvetli Muhammed.
Yoldın azğan gümrâhğa hidâyetliğ MuhammedYoldan azan günahkara hidayetli Muhammed ;
Mühim tüşse her kimge kiyâfetliğ MuhammedMuhtaç düşse herkese, kifayetli Muhammed.
 
Ebu Cehlubulehebğa siyâsetliğ MuhammedEbu Cehl ve Ebu Leheb'e siyasetli Muhammed ;
Melâmetni sâbunı selâmetliğ MuhammedMelâmetin sabunu, selâmetli Muhammed.
Namâz ruze kılğuvçı ibâdetliğ MuhammedNamaz, oruç kılıcı, ibadetli Muhammed ;
Tınmay tesbîh aytğuvçı riyâzetliğ MuhammedDinmeyip tesbih söyleyici, riyazetli Muhammed
 
Mel'un la'in şeytânğa siyâsetliğ MuhammedLanetli, lanetlenmiş şeytana siyasetli Muhammed;
Şerîatnı yolığa inâyetliğ MuhammedŞeriatın yoluna inayetli Muhammed.
Tarîkatğa rehnema iradetliğ MuhammedTarikate yol gösterici, iradetli Muhammed;
Hakikatğa muktedâ icâzetliğ MuhammedHakikate mukteda, icazetli Muhammed.
 
Duâlan müstecâb icâbetliğ MuhammedDuaları müstecap, icabetli Muhammed;
Yamanlıkka yahşılık kerâmetliğ MuhammedKötülüğe iyilik, kerametli Muhammed.
Tevfik bergen zâlimğa celaletlığ MuhammedTevfik veren zâlime, celaletli Muhammed;
Secde kılğan egilip itâatlığ MuhammedSecde kılan eğilip, itaatlı Muhammed.
 
Beş vakt namâz bolğanda imâmetliğ Muhammed,Beş vakit namaz olduğunda imametli Muhammed;
Mirâc aşıp barğanda şehâdetliğ MuhamedMirâc aşıp vardığında şehadetli Muhammed.
Arş u kürsî bâzârı inâyetliğ MuhammedArş ve Kürsü pazarı, inayetli Muhammed;
Sekkiz behişt igesi vilâyetliğ MuhammedSekiz cennet sahibi velayetli Muhammed.
 
HİKMET-41
Miskîn Ahmed kulığa kitâbetliğ MuhammedMiskin Ahmed kuluna kitabetli Muhammed;
Yetîm fakîr garîbğa sehâvetliğ MuhammedYetim, fakir, garibe sehavetli Muhammed.
Başımga tüşüb na'ra-ı sevda-yı MuhammedBaşıma düşüp nara-ı sevda-ı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı MuhammedBen onun için yolunda şeyda-ı Muhammed
 
Kim ümmetidür hamd ü sena tınmayın ayturKim ümmeti ise durmadan hamd ve sena söyler
Peka, Sameda kıl meni rüsva-yı MuhammedYa Samed eyle beni nisva-ı Muhammed
Könglümge salıb ışk-ı muhabbetni İlahımGönlüme koyup aşk sevdasını Allah'ım
Kılgıl meni sen aşık-ı yekta-ı MuhammedEyle beni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed
 
Manende-i Mecnun keçürüb iki cehandınMecnun misali geçirip iki cihandan
Divane kılıb, kıl meni resva-yı MuhammedDivane eyleyip eyle beni rüsva-ı Muhammed
Öltûrgil ü, küydürgil ü, her mihneti salgılÖldür, yandır, her sıkıntıyı gönder
Ol ruz-ı ceza kıl meni şeyda-yı MuhammedO ceza günü eyle beni şeyda-ı Muhammed
 
Daim gam-ı ümmet yedi-yu yemedi ni'metHerzaman ümmet derdini yedi, yemedi nimet
Kerametidür sen, kanı gamha-ı MuhammedKerametidirsin hani gamha-ı Muhammed
Ümmet deyuben kiçe yü kündüz yedi hasretÜmmet diyerek gece gündüz yedi hasret
Köksidin çıkarur pürhun-ı dilha-yı MuhammedGöğsünden çıkarır pûrhun-ı dilha-ı Muhammed
 
Ümmet günahını tileb ol Şâh-ı şahenşahÜmmetin günahını dileyip o Şahların Şahı
Ol ruz-ı ceza yok bizde perva-yı MuhammedO ceza günü yok bizde perva-ı Muhammed
Keçkil hemmedin iıle Muhammed'ni rızasınVazgeç herşeyden ara Muhammed'in rızasını
Vallah bulasan lahzada göya-yı MuhammedVallahi bulasın anında göya-ı Muhammed
 
Sendin tilegim buldur ey Halık-ı biçünSen'den dileğim budur ey Halık
Salgıl kulağımga meni gevga-yı MuhammedKoy kulağıma benim gevga-ı Muhammed
Men örgileyin huş keremingdin seni, AllahBen savrulayım hoş kereminden senin Allah
Bir katre katurgıl menge derya-yı MuhammedBir damla tatdır bana derya-ı Muhammed
 
Yol bergüvçi Rahman u Rahim, Gafur u SettarYol verici Rahman-Rahim, Gafur ve Settar
Kılma meni şermende-i gümrah-ı MuhammedKılma beni pişman-ı gümrah-ı Muhammed
Bir katre-yi mey ol cam-ı elestdin menge in'amBir damla su o elest kadehinden bana bağış
Kılgıl bolayın hamdinge dânâ-yı MuhammedEyle olayım hamdine dânâ-ı Muhammed
 
Ruy-ı siyahing sür kadem-i Pir-i muğangaKara yüzünü sür Pir-i Kâmil'in ayak izine
Lutf etse berür dide-yi bina-yı MuhammedLutfetse verir dide-i bina-ı Muhammed
Maksudıma yetgür meni ey Halık-ı biçünMaksadıma erdir beni ey Halik
Men dertalebi zülf-i sümen sa-yı MuhammedBen talibiyim zülf-ü semen sa-ı Muhammed
 
Yüzdin kötarıb perdeni Miskin sarı bakgılYûzden kaldırıp perdeyi Miskin'e doğru bak
Men bende-i ol muy-ı siyah pa-yı MuhammedBen o kuluyum o muy-ı siyah pa-yı Muhammed
Miskin Yesevi arzu-yı ravza-yı HazretMiskin Yesevi arzu-ı ravza-ı Hazret
Bolgay mu müyesser hak-i kef-i pa-yı MuhammedOlur mu müyesser hak-i kef i pa-ı Muhammed
 
HİKMET-42
Körgen zamân inangan Ebubekr sıddıkdurGördüğü zaman inanan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır
Üstün bolup tayangan Ebubekr sıddıkdurÜstün olup dayanan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır;
 
Munglaşkanda yığlagan kullukla bel bağlaganDertleşende ağlayan, kulluğa bel bağlayan,
İç bağrını dağlagan Ebubekir sıddıkdurİç bağrını dağlayan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır;
 
Bir kavlidin kaytmagen sırrın hergiz aytmagenBir sözünden dönmeyen, sırrını asla demeyen,
Gafil bolup yatmagan Ebubekr sıddıkdurGafil olup yatmayan Ebâ Bekr-i Sıddık'dır;
 
Cân cânânege kavşurgen kızın koldın tapşurgenCan canana kavuşturan, kızını elden veren,
Kol kavşurup yalbargen Ebubekr sıddıkdurEl bağlayıp yalvaran Ebâ Bekr-i Sıddîk'dır;
 
Aytgen sözige yetken nefs u hevâdın ketgenDediği sözüne yeten, nefs ve hevadan giden,
Hak Resülnı berkitgen Ebubekr sıddıkdurHak Rasul'u güçlendiren Ebâ Bekr-i Sıddîk'dır;
 
Muhammedge kaynata kılgan emes heç hatâMuhammed'e kayınbaba, kılmış değil hiç hata,
Boynığa salğan futa Ebubekr sıddıkdurBoynuna koyan futa Ebâ Bekr-i Sıddık'dır;
 
Kul Hâce Ahmed kıl tasdik yâr-ı ğârıng kıl tefrikKul Hcra Ahmed tasdik eyte, mağara dostunu ayrı tut
Ariflikde bil sâdık Ebubekir sıddıkdurAriflikte bil sâdık Ebâ Bekr-i Sıddık'dır;
 
HİKMET-43
İkkinçisi yâr bolgan adâletliğ Ümer'dürİkincisi dost olan adaletli Ömer'dir;
Mü'minliğde yâr bolgan adâletlığ Ümer'dürMüminlikte dost olan adaletli Ömer'dir.
Bilâlğa ezân ettürgen şeriatnı bildürgenBilal'e ezan okutan, şeriatı bildiren,
Din sözini ukturgen adâletliğ Ümer'dürDin sözünü anlatan adaletli Ömer'dir.
 
Kabe eşigin açtırgan barça butnı sındurganKâbe kapısını açtıran, bütün putları kırdıran,
Resul könglin tındurgan adâletliğ Ümer'dürRasul gönlünü dindiren adaletli Ömer'dir.
 
Şeriatnı pes tutkan tarikatnı râst tutkanŞeriatı gözeten, tarikatı doğru tutan,
Hakikatnı hob bilgen adâletliğ Ümer'dürHakikatı iyi bilen adaletli Ömer'dir.
 
Oğlın çarlap keltürgen derre urup öltürgenOğlunu azarlayrp getiren, kırbaç vurup öldüren,
Adl kılıp yol sorgen adâletliğ Ümer'dürAdalet eyleyip yol soran adaletli Ömer'dir.
 
Çırâğ bolup öçmegen din yolıdın tanmagenÇıra olup sönmeyen, din yolundan dönmeyen,
Nâ-hak işni etmegen adâletliğ Ümer'dürHaksız işi eylemeyen adaledi Ömer'dir.
 
Miskin Ahmed kılğıl yâd kılğıl aczingni bünyâdMiskin Ahmed eyle yâd, eyle aczini beyan,
Şâyed ruhı kılğay şâd adâletliğ Ümer'dürBelki ruhu eyler şad, adaletli Ömer'dir.
 
HİKMET-44
Üçünçi dostı yâr bolgan Osmân-ı bâhayâdurÜçüncü dostu yar olan haya sahibi Osman'dır
Her nefesde yâr bolgan Osmân-ı ba-hayâdurHer nefeste yar olan haya sahibi Osman'dır.
 
Hak Resûlnı dâmâdı dinimizni âbâdıHak Rasul'ûn damadı, dinimizin âbadı,
Bendelerni âzâdı Osman-ı bâ-hayadurKölelerin azad edicisi haya sahibi Osman'dır.
 
Okuganı şâtibi âyet hadis kâtibiOkuduğu şatibi, âyet, hadis katibi,
Minber üzre hatibi Osmân-ı bâ-hayâdurMinber üstünde hatibi haya sahibi Osman'dır.
 
Münâcâtı kuh-ı Tür alğanları ikki nürMünâcatı kuh-ı Tur, aldıkları iki nur,
Aytgenleri barça dür Osmân-ı bâ-hayâdurDedikleri bütün inci haya sahibi Osman'dır.
 
Köpler kelip piyâde koymadılar şehzâdeÇoklar gelip yaya, koymadılar şehzade,
Şehid kıldılar anda Osmân-ı bâ-hayâdurŞehid eylediler orada, haya sahibi Osman'dır.
 
Tavsif kıldıng Osmân'nı Hâce Ahmed sen anıTarif eyledin Osman'ı, Hoca Ahmed sen onu,
Yoktur şekk ü gümânı Osmân-ı bâ-hayâdurYoktur şüphesi, gümanı, haya sahibi Osman'dır.
 
HİKMET-45
Törtünçisi yâr bolgan şir-i Hudâ Ali'dürDördüncüsü dost olan Hakk arslanı Ali'dir,
Hem miracda yâr bolgan şir-i Hudâ Ali'dürHem Mirac'da yar olan Hakk arslanı Ali'dir.
 
Aytgen sözi rahmâni körseng yuzi nürâniDediği sözü rahmani, görsen yüzü nurani,
Kâfirlerni kırânı şir-i Huda Ali'dürKâfırlerin kıranı Hakk arslanı Ali'dir.
 
Himmet kurı belide Mevlâm yâdı tilideHimmet kuşağı belinde, Mevlâ'm yâdı dilinde,
Zü'l-fikârı elkide şir-i Hudâ Ali'dürZülfikar'ı elinde Hakk arslanı Ali'dir.
 
Minip çıksa Düldülge yerge tüşer zelzeleBinip çıksa Düldül'e, yere düşer zelzele,
Kafirlerge ğulğule şir-i Huda Ali'dürKafirlere velvele, Hakk arslanı Ali'dir.
 
Düşmenlerge mukâbil boldı kafirge kâtilDüşmanlara mukabil, oldu kâfire katil,
Kılgan bâtılnı zâyil şir-i Hudâ Ali'dürKılan bâtılı zâil Hakk arslanı Ali'dir.
 
Rahmet kılğay Bir ü Bar her ne kılsa erki barRahmet eyleye Bir ve Var, her ne kılsa gücü var,
Hâce Ahmed'ge mededkâr şir-i Hudâ Ali'dürHoca Ahmed'e mededkâr Hakk arslanı Ali'dir.
 
HİKMET-46
Bir kün keldi Ebubekr, Selman birleBir gün geldi Eba Bekr Selman ile
Hak Mustafa râzın açtı Rahman birleHakk Mustafa niyazını açtı Rahman ile
Bârça barur bu dünyâdın erman birleHerkes gider bu dünyada üzüntü ile
Elkin bolub Hakk'a vasıl bolmak üçünElin olup Hakk'a vasıl olmak için
 
Azrail bir kün keldi fermân birleAzrail bir gün geldi ferman ile
Fâtıma selâm derdi ikram birleFatıma selam verdi ikram ile
Hak Mustafa meşgul boldı imân birleHakk Mustafa meşgul oldu iman ile
Issığ tendin aziz cânnı bermek üçünSıcak bedenden aziz canı vermek için
 
Resûl aydı "sahâbeler bahil bolungRasul dedi "Sahabeler sessiz olun
Ahiretge ulanduk siz ânık bilingAhirete yollandık siz açık bilin
Roze tutung, namaz okung, zekat beringOruç tutun, namaz kılın, zekat verin
Cehennemdin özni âzad kılmak üçün"Cehennemden özünü azad eylemek için..."
 
Duşenbe kün Hak Mustafa dünya koydıPazartesi günü Hakk Mustafa dünyayı bıraktı
Hakk Te'âlâ fermânığa boyun sundıHakk Teala fermanına boyununu sundu
İbn Abbâs suvnı kuydı, Ali yuvdıİbn-i Abbas suyunu koydu, Ali yıkadı
Uçmağ içre hülle tonın kiymek üçünCennet içinde hulle giysisini giymek için
 
Allah deben sahâbeler tebrendilerAllah diyerek sahabiler hareketlendiler
Peyğamberni cenâzesin köterdilerPeygamberin cenazesini kaldırdılar
Ul "sidretül-müntehâ"ğa aşurdılarO "Sidretü'l-münteha"ya aşırdılar
Arş üstiğe tegürüban koymak üçünArş üstüne çıkararak koymak için
 
Asmândagi ferişteler yerge indiGöklerdeki melekler yere indi
Peyğambemi nûrı birle âlem toldıPeygamberin nuru ile alem doldu
"Babam" teyu Fâtıma giryan kaldı"Babam" diye Fatıma ağladı
Babasıdın yetim bolub kalmak üçünBabasından yetim olup kalmak için
 
Kul Hâce Ahmed gevher yanglığ hikmet aydıKul Hoca Ahmed inci gibi hikmet söyledi
Erenlerge hizmet kılıb nazar tabdıErenlere hizmet eyleyip nazar buldu
Toksan tokkuz ming hikmet aytıb dâstân kıldıDoksan dokuz bin hikmet deyip destan eyledi
Dâstân kılıb bostân içre yürmek üçünDestan eyleyip cennet bahçesi içine yürümek için
 
HİKMET-47
Ol "Elestü birabbiküm" degenindeO "elestü birabbiküm" dediğinde
"Kalû belâ' degenimni bilelmesmen"Kalu bela" dediğimi bilemezdim
"Ve ma dinüküm" deben yine sorganında"Vema diniküm" diyerek yine sorduğunda
"Dinim İslam" degenimni bilelmesmen"Dinim İslam" dediğimi bilemezdim
 
İlahımdan yene üç yol keldi hitabAllah'ımdan yine üç defa geldi hitap
Mü'min ervah Rabbimsen dep derdi cevabMümin ruhlar "Rabbimsin" deyip verdi cevap
Cevab aytmagannı kafir kıldı İzim VehhabCevap vermeyeni kafir eyledi Azim Vehhab
Men hem cevab aytganımnı bilelmesmenBen de cevap verdiğimi bilemezdim
 
Cümle ruhga şul şaatde ferman yettiBütün ruhlara o saatte ferman ulaştı
Ferman bolgaçdem ötmeyin saf kuruldıFerman olunca, an geçmeden saf kuruldu
Kafir çapda mü'min bende ongda turdıKafir solda müslüman kullar sağda durdu
Kaysı taraf turganımnı bilelmesmenHangi tarafta durduğumu bilemezdim
 
Secde kıl dep Hakk'dın yene ferman boldıSecde eyle diye Hakk'tan yine ferman oldu
Secde kılıb bârça mü'min uluş aldıSecde eyleyip bütün müminler pay aldı
Secde kılmay kalğanları kafir boldıSecde eylemeyip kalanları kafir oldu
Men hem secde kılğanımnı bilelmesenBen de secde eylediğimi bilemezdim
 
Ey mü'minler vehmi birle boldum giryanEy müminler şüphe ile oldum giryan
Bu gam birle aklım hayran yüreğim kanBu gam ile aklım hayran yüreğim kan
Tendin ötüb dildin ötüb ortadı canVücuddan geçip gönülden geçip çırpındı can
Neçük ilaç eterimni bilelmesmenNasıl ilaç edeceğimi bilemezdim
 
Huda'yımnı kudretiğe yetip bolmasAllah'ımın kudretine yetişip olmaz
Şaki sa'id emr kıldı bilip bolmasİsyankar-itaatkar emir kıldı bilip olmaz
Tâkat kılıb halk içinde tozup bolmasTakat yetirip halk içinde gezip olmaz
Kaysı taraf keterimni bilelmesmenHangi tarafa gideceğimi bilemezdim
 
Birni gebru birni tersa cühud kıldıBirisini gebr ve birisini tersa, cühud eyledi
Birni mü'min birni kafir yahüd kıldıBirisini mümin birisini kafir, yahudi eyledi
Azazilni dergahıdın merdud kıldıŞeytanı dergahından kovulmuş eyledi
Ne sebebdin kılganını bilelmesmenHangi sebepten eylediğini bilemezdim
 
Günahım köp tağdın ağır tâatım azGünahım çok dağdan ağır ibadetim az
Tâât kılmay ömrüm ötti kış u hem yazİbadet eylemeyip ömrüm geçti kış ve de yaz
Dergahige barur bolsam yoktur niyazDergahına gidecek olsam yoktur niyaz
Ne yüz birle bararımnı bilelmesmenNe yüz ile gideceğimi bilemezdim
 
Candın keçgen çın aşıklar özin kördiCandan geçen gerçek aşıklar özünü gördü
Roı-ı ezel yine birni aşık kıldıEzel günü yine birisini aşık eyledi
Lutt-u kerem eyleb anga ışkın saldıLütuf kerem eyleyip ona aşkını saldı
Anda didar körerimni bilelmesmenOrada cemal göreceğimi bilemezdim
 
Zâhid kıldı yine birni tâat üçünZahid eyledi yine birisini ibadet için
Zahid yine tâat kılmış rahat üçünZahid yine ibadet eylemiş rahat için
Huru ğılman tuba, vildan cennet üçünHuri-gılman, tuba dolu cennet için
Zâhid didar körerimni bilelmesmenZahid cemal göreceğimi bilemezdim
 
Ahiretni yaruğını kılalmadımAhiretin ışığını temin eyleyemedim
Yollar ıuak yol azukın alalmadımYollar uzak yol azığını alamadım
Candın keçib Hakk emrini kılalmadımCandan geçip Hakk emrini yapamadım
Azuksızın bararımnı bilelmesenAzıksız gideceğimi bilemezdim
 
Toymay kaldım dem ötmeyin ömrüm öttiDoymadan kaldım bir an geçmeden ömrüm geçti
Melekür-mevt kelmegi hem yavuk yettiÖlüm meleği gelmesi hem yakınlaştı
Eya dostlar amelsizmen başım kattıEy dostlar amelsizim başım dondu
Ne hal birle keterimni bilelmesmenNe hal ile gideceğimi bilemezdim
 
Bir fursatda yetip kelmey ötmey sâatBir fırsatta yetişip gelmeyip geçmeyip saat
Heybetige yer ü kökler kılmas tâkatHaşmetine yer ve gökler eylemez takat
Fermân bolsa ilâhımdın Melekü'l-MevtFerman olsa Allah'ımdan ölüm meleği
Neçük tâkat kılarımnı bilelmesmenNasıl takat yetireceğimi bilemezdim
 
Cân alurğa ol Azrail kelib tursaCan almağa o Azrail gelip dursa
Cânıng ber deb heybet birle bir cenk ursaCanını ver diye haşmet ile bir ses çıkarsa
Üçyüzaltmış tamurlarım titrer bolsaÜçyüz altmış damarlarım titrer olsa
Ne hâl birle bararımnı bilelmesmenNe hal ile gideceğimi bilemezdim
 
Ehl-i eyâl yüzüng sârı bakıb turgayÇoluk-çocuk yüzüne doğru bakıp durunca
Bakıb turub söz ayturğa tiling kelmeyYakıp durup söz demeğe dilin gelmeyince
Rahm etmese yakın işing yırak bolğayRahmet etmese yakın işin ırak olunca
Hayran bolup neterimni bilelmesmenŞaşkın olup ne yapacağımı bilemezdim
 
Hüda'yımnı emri birle cânım alsaAllah'ımın emri ile canımı alsa
Cânım anda barıb tenim munda kalsaCanım oraya gidip bedenim burada kalsa
Rengim misli berg-i hazân yanglığ solsaRengim yaprak misali hazan gibi sararsa
İmân birle bararımnı bilelmesenİman ile gideceğimi bilemezdim
 
Ehl-i eyâl kurşab turgay yığlap seniÇoluk-çocuk bekleyip durunca ağlayıp seni
Yuvğuçılar tahta üzre alğay seniYıkayıcılar tahta üzerine alınca seni
Suvnı koyub pâk eylegey zâhirimniSuyu döküp pak eyleyince zahirimi
Bâtınımnı yuvğanını bilelmesmenBatınımı yıkadığını bilemezdim
 
Andın sonra kefen tonın kiydürgeylerOndan sonra kefen elbisesini giydirseler
Pak u nâpâk meni salıb çolğagaylarTemiz-kirli beni koyup sarmalasalar
Baş ayağım mehkem tutub bağlagaylarBaşımı-ayağımı sıkı tutup bağlasalar
Tevbe tonın kiygenimni bilelmesmenTevbe elbisesini giydiğimi bilemezdim
 
Tört ayağlığ tabutımnı keltürgeylerDört ayaklı tabutumu getirseler
Meni salıb tört tarafdın kötergeylerBeni koyup dört tarafımdan kaldırsalar
Sena aytıb cenâzemni okuğaylarDua edip cenaze namazımı kıldırsalar
Men hem sena aytarımnı bilelmesmenBen de dua edeceğimi bilemezdim
 
Andın songra meni salıb revân bolsaOndan sonra beni koyup revan olsa
Yetmiş iki yerde mendin seval sorsaYetmiş iki yerde benden soru sorsa
Cevab ber dep ferişteler vahşet kılsaCevap ver deyip melekler korku salsa
Neçük cevâb bererimni bilelmesmenNasıl cevap vereceğimi bilemezdim
 
Tabut birle alıb tursa gor başındaTabut ile alıp dursa kabir başında
Yarânlarım yığlab turgay köp kaşımdaDostlarım ağlayıp durunca çok karşımda
Yalğuz yığlab kurğum el başımdaYalnız ağlayıp kalacağım el başımda
Anda neçük kılarımnı bilelmesmenOrada ne yapacağımı bilemezdim
 
Meni koyub yetti kadem keter bolsaBeni bırakıp yedi adım gider olsa
Münker Nekir oşal demde kirip kelseMünker-nekir o zaman girip gelse
"Men Rabbük" dep ferişteler bakıp tursa"Men Rabbûk" diye melekler bakıp dursa
"Rabbim Allah" degenimni bilelmesmen"Rabbim Allah" dediğimi bilemezdim
 
Kul Hace Ahmed menzil hatar yollar yırakKul Hoca Ahmed menzil tehlikeli yollar uzak
Barur yering yavukturur bar mu yerakGideceğin yerin yakındır var mı çare
Tevbe kılıb özin bilgen aldı yerakTevbe eyleyip özünü bilen aldı tedbir
Men hem tevbe kılğanımnı bilelmesmenBen de tevbe eylediğimi bilemezdim
 
HİKMET-48
Muhabbetni deryaside gevvas bolupMuhabbetin deryasında dalgıç olup
Marifetni gevherini algum kelürMarifetin cevherini alasım gelir
Tarikatnı meydanıda pervaz kılıpTarikatın meydanında kanat çırpıp
Ul tubi darahtige kongum kelûrO tuba dallarına konasım gelir
 
Ul tubi darahtini ekse bitmesO tuba dallarını ekse yetişmez
Allah degen aşık kuldın taksir kelmesAllah diyen aşık kuldan hata gelmez
Çın aşık eren hergiz yolda kalmasGerçek aşık eren asla yolda kalmaz
Aşık bolup Allah yadın aygum kelürAşık olup Allah yadını diyesim gelir
 
Aşk kullar Hak yadıdın hali ermesAşık kullar Hakk yadından uzak değil
Hakikatlığ bu dünyaga meyl kılmasGerçekten bu dünyaya meyletmez
Çın aşıklar dünya ukbin hergis almasGerçek aşıklar dünya derdini asla almaz
Men teki bu dünyanı koygum kelürBen dahi bu dünyayı koyasım gelir
 
Tecellini nurı birle aklı şaşkanTecellinin nuru ile aklı şaşan
AIlah teyu köngil bağlab torğa aşkanAllah diye gönül bağlayıp Tur'a aşan
Muhabbetni otı birle kaynab taşkanMuhabbetin ateşi ile kaynayıp taşan
Men teki Allah teyu bargum kelürBen dahi Allah diye varasım gelir
 
Allah yadı köngillerini kıldı hürremAllah yadı gönülleri kıldı sevinçli
Belh mülkini taşlab gilem kiydi EdhemBelh ülkesini terkedip aba giydi Edhem
Gilem kiyib hidayetge urdı kademAba giyip hidayete bastı ayak
Hidayetge andağ kadem urgum kelürHidayete onun gibi ayak basasım gelir
 
Gilem kiygen ul azizler Hakk'a yakarAba giyen o azizler Hakk'a yakar
Çün sırları dükan içre Hak'nı taparÇünkü sırları dükkan içinde Hakk'ı bulur
Ahlarıdın tilim tağlar sızıb akarAhlarından dilim dağlar sızıp akar
Selim bolub ol gilemni kiygüm kelürSelim olup o abayı giyesim gelir
 
Selim bolup saf boldı Cüneyd, ŞibliSelim olup saf oldu Cüneyd Şibli
Nefsin tefip kahr kıldı Hasan BasriNefsini tepip kahr eyledi Hasan Basri
Haknı koyup fena boldı Zünnun MısriHalkı bırakıp yok oldu Zünnun Mısri
Azizlerge mutabe'at kılgum kelürAzizlere itaat edesim gelir
 
Allah yadı tekebbürni üyin buzdıAllah yadı tekebbürün evini yıktı
Meşayihler bu halkanı görklük tüzdiŞeyhler bu halkayı görkemli düzenledi
Çün Hu dedim ma'siyetler tüzge tozdıÇünkü Hu dedim kötülükler doğruya yöneldi
Men hem teki ul halkada bolgum kelürBen dahi o halkada olasım gelir
 
Şevk şarabın içtim erse kıldı harabŞevk şarabını içtim ise kıldı harap
Muhabbetni otı birle bağrım kebabMuhabbetin ateşi ile bağrım kebap
Didarını ruzi kılsa İzim VehhabCemalini nasib eylese Azim Vehhab
Darusselam sarayıga kirgüm kelürDarusselam sarayına giresim gelir
 
Kul Hace Ahmed gevher yanglığ hikmet aytdıKul Hoca Ahmed cevher gibi hikmet söyledi
Azizlerni medhi birle sözin yaydıAzizlerin medhi ile sözünü yaydı
Uzun tünni künge ulab kıyam turdıUzun geceyi gündüze ekleyip kıyamda durdu
Dua okub revan hikmet aygum kelürDua okuyup durmadan hikmet söyleyesim gelir
 
HİKMET-49
Kayu yerde azizlemi cem'i bolsaHangi yerde azizlerin toplantısı olsa
Oşal yerde hal ilmini aygum kelürO şu yerde hal ilmini söyleyesim gelir
Alarnı sohbetini huşlasam menOnların sohbetinden hoşlansam ben
Özimni özleriğe katgum kelürÖzümü özlerine katasım gelir
 
Huş sohbetliğ dervişlerge canım bersemHoş sohbetli dervişlere canımı versem
Her bir baskan izlerini közge sürsemHer bir bastıkları izi göze sürsem
Hizmet kılıb yahşılardın dua alsamHizmet kılıp iyilerden dua alsam
Andın songra şevk şarabın tatgum kelürOndan sonra şevk şarabını tadasım gelir
 
Şevk şarabın içken kılur dünya talakŞevk şarabını içen kullar dünyayı boşar
Hızr babam kelib anga berür sebakHızır babam gelip ona verir ders
Dünya tefib kılıb yürgil yüz ming talakDünyayı tepip, yürü eyleyip yüzbin talak
Şundağ erge aziz canım bergüm kelürŞöyle ere aziz canımı veresim gelir
 
Vaderiğa hoblar hemme yığlab öttiVah yazık iyiler hepsi ağlayıp geçti
Anasıdın tuğdı erse matem tuttıAnasından doğdu ise matem tutdu
Közüm yumup ta açgunca ömrim öttiKözüm yanıpta açana kadar ömrüm geçti
Bu dünyanı puçek pulga satgum kelürBu dünyayı geçmez akçeye satasım gelir
 
Tili birle ümmetmen dep yalğan sözlerDili ile ümmetim diye yalan söyler
Kişi malın almak üçün hezyan sözlerKişi malını almak için saçma-sapan sözler
Helalini munda taşlap haram közlerHalini burda bırakıp haram gözler
Nâdânlarğa bu sözlerni aygum kelürCahillere bu sözleri diyesim gelir
 
Zamâne ahir bolsa akıl ketgeyZamana ahir olsa akıl gider
Ademoğlu birbirini tutub yegeyAdemoğlu birbirini tutup yer
Dünya üçün iman İslam dinin satgayDünya için İman-İslam dinini satar
Akillerge bu sözlerni aygum kelürAkıllılara bu sözleri diyesim gelir
 
Melayikler yığılıp bir kün suhbet kurdıMelekler toplanıp bir gün sohbet kurdu
Raks u se'ma urmak üçün yügrüb yürdiRaks ve sema yapmak için yürüyüp yürüdü
Mi'rac üzre Hak Mustafa munı kördiMiraç sırasında Hakk Mustafa bunu gördü
Emdi men hem raks u se'ma urgum kelürŞimdi ben de raks ve sema edesim gelir
 
Hak Mustafa bihuş bolup özdin ketdiHakk Mustafa kendinden geçip özünden gitti
Cibril kelip Hak Mustafa başın tuttıCebrail gelip Hakk Mustafa'nın başını tuttu
Subhan İgem kudret birle zikr ögrettiSübhan Melik'im kudret ile zikir öğretti
Ümmet bolsam men hem zikrin aygum kelürÜmmet olsam ben de zikrini diyesim gelir
 
Aşık bolsan köz yaşıngnı saçıp yürgilAşık olsan gözyaşını saçıp yürü
Beyazid dek dünya ukbın tefip yürgilBeyazıd gibi dünya derdini tepip yürü
Edhem sıfat taht u bahtdın keçip yürgilEdhem gibi taht ve kısmetden geçip yürü
Himmet berseng dünya ukbın tebgüm kelürHimmet versen dünya derdini tepesim gelir.
 
Kul Hace Ahmed dünya körseng zinhar kaçgılKul Hoca Ahmed dünyayı görsen sakın, kaç
Zikrin aytıb tarikatnı yolun açgılZikrini deyip tarikatın yolunu aç
Ayet hadis sözi birle dinar saçgılAyet hadis sözü ile para saç
Erenlerdin dürr ü gevher algum kelürErenlerden inci ve cevher alasım gelir.
 
HİKMET-50
Muhabbetni bostanıga bülbül kebiMuhabbetin bahçesine bülbül gibi
Seherlerde nale eylep konğum kelürSeherlerde feryad edip konasım gelir
Oşal vaktde İlahımnı cemaliniO vakitde Allah'ımın cemalini
Ma'na közi birle ayan körgüm kelürMana gözü ile açıkça göresim gelir
 
Merdan erür Hak yolını başçılarıMerdlerdir Hakk yolunun başçıları
Mürid birle Hüda ara elçileriMürid ile Allah arasında elçileri
Vahdaniyet deryasını yolçılarıVahdaniyet deryasının yolcuları
Astanede barıb derban bolgum kelürDergahında varıp kapıcı olasım gelir
 
Hak visalin tilegenler tün ü küniHakka kavuşmayı dileyenler gece ve gündüz
Tınmay canı birle aytur zikri Hu'nıDinmeyip canı ile söyler Hu zikrini
Hak'dın ilham yetib kelür bilseng munıHakk'dan ilham yetişip gelir bilsen bunu
Ahiretni azukını algum kelürAhiretin azığını alasım gelir
 
Muhabbetni asasını kolğa alıpMuhabbetin asasını elime alıp
Saadetni hırkasını tenge salıpSaadetin hırkasını vücuduma koyup
Muhabbetni yungı birle kanatlanıpMuhabbetin çekimi ile kanatlanıp
Marifetni butağige kongum kelürMarifetin dalına konasım gelir
 
Erenler barça barıp boldı mezarErenlerin hepsi gidip oldu mezar
Kattığlanıp ey dostlarım bolğıl bidarHüzünlenip ey dostlarım olun uykusuz
Musa sıfat Tur tağıda körüb didarMusa gibi Tur dağında görüp cemal
"Rabbenzuru ileyke" deb aygum kelür"Rabbenzur İleyke" deyip söyleyesim gelir
 
Vaderiğa eşsiz ömrim berdim yelgeVah ne yazık sahipsiz ömrümü verdim yele
İbadetdin heç nime yok baksam kolgaİbadetten hiçbir şey yok baksam ele
Kulluk kurın keç bağladım emdi belgeKulluk kemerini geç bağladım şimdi bele
Himmet kılıb pir hizmetin kılgum kelürHimmet kılıp pir hizmetini yapasım gelir
 
Huş mu'cize berdi iman âtâsınıHoş mucize verdi iman armağanını
Tenim canım dilim ruhum sevdâsınıTenim, canım, gönlüm, ruhum sevdasını
Sır kulağın alıb nâle nidâsınıSır kulağını alıp feryad sesini
Nidâ eştib canım feda kılgum kelürSes işitip canımı feda eylesim gelir
 
Kul Hace Ahmed dun ehlidin bil emes olKul Hoca Ahmed dünya ehlinden bil değil O
Riyazetsiz hiç alemni körgezmes olRiyazetsiz hiç alemi göstermez O
Allah demek mü'min kulga ar emes olAllah demek mümin kula ar değil o
Hak yadıga canım kurban kılgum kelürHakk yadına canımı kurban edesim gelir
 
HİKMET-51
Muhabbetni bâzârında cevlân kılıbMuhabbetin pazarında dolaşarak
Ahiretni sevdasını başlasam menAhiretin sevdasını başlasam ben
Bu dünyanıng izzetlerin arka taşlabBu dünyanın izzetlerini arkaya atarak
Harlık zârlık yollarını huşlasam menHorlanma-ağlama yollarını hoşlasam ben
 
Bul yollarda hârlık-zârlık derkâr ermişBu yollarda horlanma-ağlama kârlı imiş
Tesbih tehlil roze namaz bikâr ermişTesbih, tehlil, oruç, namaz kâr etmezmiş
Yalğançıdın Hüdâ Resûl bîzâr ermişYalancıdan Allah, Rasulû şikayetçi imiş
Yalğan namaz riyâlarını taşlasam menYalan namaz riyalarını bıraksam ben
 
Çın köngülde namaz kılğıl Hüda bilsünGerçek gönülde namaz kıl ki Allah bilsin
Halk içinde resva bolğıl âlem külsünHalk içinde rüsva ol ki âlem gülsün
Tufrak sıfat hârlık tartkıl nefsing ölsünToprak gibi hor görül ki nefsin ölsün
Himmet berseng nefsim yığıb yığlasam menHimmet versen nefsimi yenip ağlasam ben
 
Dostlarımı resvâ kılğan nefsi hevâDostlarımı rezil eyleyen nefs ve heva
Anıng üçün şeytan lâ'in kılur gavğaOnun için lanetli şeytan eyler kavga
Lutf eyleseng menmenlikni kılay edâLutfeylesen ben-benliği eyleyim tamam
Riyazetde canım kıynab işlesem menRiyazette canım incitip işlesem ben
 
Işk yolıda katre-katre kanlar yutayAşk yolunda damla damla kanlar yutarım
Rahmân atlığ rahmetingdin ümid tutayRahman adı rahmetinden ümit tutayım
Cam-ı şarab toya berseng candın öteyŞarap kadehini doyası versen candan geçeyim
Hasretingde ikki közüm yaşlasam menHasretinde iki gözümü yaşlasam ben
 
Nefsim meni ot dek yanıb yolım urdıNefsim benim ateş gibi yanıp yolumu kesti
Yüı mirıg türlûk taam tileb dükan kurdıYüz bin türlü yemek isteyip dükkan kurdu
Ağzın açıb her eşikge meni sürdiAğzını açıp her kapıya beni sürdü
Himmet berseng it nefsimni uşlasam menHimmet versen köpek nefsimi yakalasam ben
 
Işkım taştı ruhım kaçtı kaydın tapayAşkım taştı, ruhum kaçtı nereden bulayım
Arkasıdın ışk atını minib çapayArkasından aşk atını binip koşayım
Kimni körsem Hızr bilib kolın tutayKimi görsem Hızır bilip elini tutayım
Hızr u İlyas meded kılıb uşlasam menHızır ve İlyas yardım edip yakalasam ben
 
Günahım köb yerge sığmas kimge aytayGünahım çok yere sığmaz kime söyleyeyim
Tevbe kılıb egri yoldın rastga kaytayTevbe eyleyip eğri yoldan doğruya döneyim
Nedâmetde etlerimni üzüb tartayPişmanlıkta etlerimi koparıp çekeyim
Sad deriğ deb barmaklarım tişlesem men"Sad deriğ" deyip parmaklarımı dişlesem ben
 
Günah kılıb tevbe kılmay haddin aştımGünah işleyip tevbe etmeden sınırdan aştım
Nefsim meni tuğyan kıldı turfa şaştımNefsim beni isyan ettirdi turfa şaştım
Bihamdillah pir-i muğan sârı kaçtımAllah'a hamdolsun ki Pir-i kamil e doğru kaçtım
Kolğa alıb nefsi bedni uşlasam menEle alıp kötü nefsi yakalasam ben.
 
Kul Hace Ahmed her bir sözüng derdge dermanKul Hoca Ahmed her bir sözün derde derman
Taliblerge beyan kılsam kalmas ermanTaliplere beyan eylesem kalmaz sıkıntı
Tört ming tört yüz hikmet aytdım Hakdın fermanDört bin dört yüz hikmet söyledim Hakk'tan ferman
Ferman bolsa ta ölgünçe sözlesem menFerman olsa ta ölene kadar söylesem ben
 
HİKMET-52
Vahdet humı açıldı meyhânege kirsem menVahdet küpü açıldı, meyhaneye girsem ben;
Bir câm içip şol meydin mest ü hayrân bolsam menBir kadeh içip şu meyden mest ve hayran olsam ben.
Oşal meyning mezesi iç bağrımnı kan kıldıO meyin lezzeti iç-bağrımı kan eyledi
Bağır kanım akkuzup cânân sarı barsam menBağır kanımı akıtıp canana doğru varsam ben.
 
Sâki sundı her nefes keyfiyetning şarâbınSâki sundu her nefes keyfıyetin şarabını
Sermest bolup oşal dem nâle feryâd ursam menSarhoş olup o an feryad-figan eylesem ben.
İnsâniyyet yakasın şevk ateşi küydürdiİnsaniyet yakasın şevk ateşi yandırdı
Vahdâniyyet deryâsın oşal demde sorsam menVahdâniyet deryasını o anda sorsam ben.
 
Ol deryânıng mevcidin tegmey gevvâs dürr almasO deryanın dalgalanışından değme dalgıç inci almaz;
Cândın keçip dür üçün bahr karığa çomsam menCandan geçip inci için derya içine dalsam ben.
Hâce Ahmed'ning humıda muhabbetning şarâbıHâce Ahmed'in küpünde muhabbetin şarabı,
Aşıklarğa şol meydin murâdınça bersem menAşıklara Şu meyden muradınca versem ben.
 
HİKMET-53
Allah degen bendeni câyın cennetde kördümAllah diyen kulun yerini cennette gördüm;
Hür u ğılman cümlesin karşu hizmetde kördümHûri ve gılman hepsini karşısında hizmette gördüm.
"Fezküruni" zikrini aytgan kullar daima"Fezkûruni" zikrini söyleyen kullar daima
Cümlesin hemrah behişt-i adn'de kördümTamamını yoldaş olup "Adn"cennetinde gördüm
 
Tüni küni uhlamay Hu zikrini aytganlarGece gündüz uyumadan Hû zikrini söyleyenler,
Melâyikler hemrâhı arşnı üstide kördümMelekler yoldaşı, Arş'ın üstünde gördüm.
Hayr u sehâ kılğanlar yetim könglin alğanlarHayır ve cömerdik eyleyenler, yetim gönlünü alanlar,
Çehâr-yârlar hemrâhı Kevser lebinde kördüm"Çehar-yâr'laı yoldaşı, Kevser dudağında gördüm.
 
Amil bolğan âlimler yolğa kirgen âsilerAmil olan âlimler, yola giren âsiler,
Andağ kâzı câyını dâru's-selâmda kördümÖyle âlim yerini Dâru's-selam da gördüm.
Kâzı bolğan âlimler para rüşvet yegenlerKadı olan âlimler, para-rüşvet yiyenler,
Andağ kâdı câyını nâr-ı sakarda kördümÖyle kadı yerini sakar ateşinde gördüm.
 
Müfti bolğan âlimler nâhak fetvâ bergenlerMüftü olan âlimler, haksız fetva verenler,
Andağ müfti câyını Sırât köfrügde kördümÖyle müftü yerini Sırat köprüsünde gördüm.
Zâlim bolup zulm etgen yetim könglin ağrıtkanZâlim olup zulmeden, yetim gönlünü ağrıtan,
Kara yüzlüg mahşerde kolın arkada kördümKara yüzlü mahşerde, kolunu arkada gördüm.
 
Cemâatge barmayın terk-i namâz kılğanlarCemaata gitmeyip namazı terk eyleyenler
Şeytân birle bir yerde derk-i esfelde kördümŞeytan ile bir yerde, derk-i esfel'de gördüm.
Kul Hâce Ahmed kân açtı dürr ü gevherni saçtıKul Hoca Ahmed hazine açtı, inci ve cevher saçtı
Tınglamağan bu sözni gaflet içinde kördümDinlemeyen bu sözü, gaflet içinde gördüm.
 
HİKMET-54
Yolğa kirgen erenlerdin yolnı sormayYola giren erenlerden yolu sormadan
Yığlamay mu ey dostlarım hatâ kıldımAğlamayım mı, ey dostlarım, hata eyledim
Hak zikrini keçe-kündüz vird eylemeyHakk zikrini gece gündüz vird etmeden
Eyâ dostlar öz cânıma cefâ kıldımEy dostlarım, öz canıma cefa eyledim.
 
Allah yâdı köngüllerni ruşen kılğanAllâh yâdı gönülleri aydınlatan
Aşıklarğa Hüda özi vade kılğanAşıklara Allah kendisi vaad eyleyen
Işk nesimi Mustafa'ğa tuhfe kelgenAşk rüzgârı Mustafa'ya armağan gelen;
Ol sebebdin köz yaşımnı güvâh kıldımO sebepten gözyaşımı şahid eyledim.
 
Allah aytur "Aşıklarım burâk-suvârAllah der ki: Aşıklarım Burak'a biner;
Hak zikrini aytganlarga rahmet yağarHakk zikrini diyenlere rahmet yağar
Köp yığlağan didarımnı bi-şek körerÇok ağlayan cemalimi şüphesiz görür
Rûz-ı mahşer didarımnı âtâ kıldım"Mahşer günü cemalimi hediye eyledim. "
 
Va'de kıldı âşıklarga yüz ming burâkVaad eyledi âşıklara yüzbin Burak;
Alem halkı melameti anga yırakAlem halkı melâmeti O'na uzak;
Bu alemde el közige yangan çırakBu âlemde el gözüne yanan çıra
Ukba içre yüz ming köşkler binâ kıldımAhiret içinde yüzbin köşkler bina eyledim.
 
Derdsiz âdem âdem ermes, munı anglangDertsiz insan insan değil, bunu anlayın
Işksız âdem hayvân cinsi munı tınglangAşksız insan hayvan cinsi, bunu dinleyin
Könglüngizde ışk bolmasa menge yığlangGönlünüzde aşk olmasa, bana ağlayın
Giryânlarğa hâs ışkımnı âtâ kıldımAğlayanlara gerçek aşkımı hediye eyledim.
 
Bende bolsang men-menlikni zinhar taşlaKul olsan, ben-benliği sakın bırak
Seherlerde cânıng kıynap tınmay işleSeherlerde canını incitip dinmeden çalış
Yoldın azğan gümrahlarnı yolğa başlaYoldan sapan günahkarları yola yönelt
Bir nazarda dillerini safâ kıldımBir nazarda gönüllerini safâ eyledim.
 
Çın derdlikke özüm dâru özüm dermânGerçek dertliye kendim ilaç, kendim derman;
Hem âşıkmen hem maşukmen özüm cânânHem âşıkım, hem mâşukum, kendim canan;
Rahm eyleyim atım Rahmân zâtım SübhânRahmet eyleyim, adım Rahman, zâtım Sübhan;
Bir nazarda bâtınların safâ kıldımBir nazarda içlerini safâ eyledim.
 
Tang atkunça Hak yâdını ayğan kişiTan atana kadar Hakk zikrini diyen kişi
Tağ u çölni bostân kılur akkan yaşıDağ ve çölü bostan eyler akan yaşı;
Allah aytur "Özge birle yoktur işiAllah der, başka birşeyle yoktur işi;
Ol âşıknı halâyıkdın cüdâ kıldım"O âşıkı ahaliden ayrı eyledim.
 
Işk yâdını yerge salsam yer kötermesAşk yadını yere koysam, yer kaldırmaz;
Defter kılsam tâ tirigsen bitip bolmasDefter kılsam, diri oldukça, bitip olmaz;
Haknı bilgen bek u hanı halknı bilmesHakk'ı bilen, beyi, hanı, halkı bilmez;
Ol bendemni öz yolumda duta kıldımO kulumu öz yolumda iki büklüm eyledim
 
Mâl u pulnı pervâ kılmas âşık kişiMal ve pulu dert eylemez aşık kişi;
Yol üstide tufrak bolup aziz başıYol üstünde toprak olup aziz başı;
Andın songra nûrğa tolur içi taşıOndan sonra nura dolar içi dışı;
Tangla barsa mahşer ara pâdşâh kıldımSabaha varsa, mahşer yerinde sultan eyledim.
 
Hakdın korkup mâl u pulnı süymegenniHakktan korkup mal ve parayı sevmeyeni,
Haknı aytıb bir dem yatıp uymagannıHakk'ı deyip bir an yatıp uyumayanı,
Yatsa kopsa Hak zikrini koymagannıYatsa, kalksa, Hakk zikrini bırakmayanı
Açtım bâtın közlerini binâ kıldımAçtım batın gözlerini bina eyledim.
 
Roze tutup halkga riyâ kılganlarnıOruç tutup halka riya eyleyenleri
Namâz okup tesbih kolğa alganlarnıNamaz kılıp tesbih ele alanları,
Şeyhmen teyu özge binâ koyganlarnıŞeyhim diye başka bina koyanları
Ahir demde îmanıdın cüdâ kıldımSon anda imanından ayrı eyledim.
 
Hakk'a âşık bolup aytdı Kul Hâce AhmedHakk'a âşık olup dedi Kul Hoca Ahmed;
Sıdkı birle eşitkenge yüz ming rahmetSıdkı ile işitene yüzbin rahmet;
Duâ kılay körmegeyler mihnet zahmetDua eyleyim, görmeyeler sıkıntı, zahmet;
Akil erseng bir söz birle eda kıldımAkıllı isen, bir söz ile tamam eyledim.
 
HİKMET-55
İzim yâdı uluğ yâddur aytur bolsamAzim zikri yüce zikirdir, söyler olsam,
Esel yanglığ suçuk bolur tilim meningBallar gibi tatlı olur dilim benim.
Özüm fakir kıldım mukırr boldum hakirKendim fakir, ikrar eyledim, oldum hakir
Kanat kakar, uçar kuşdek könglüm meningKanat çırpıp uçar, kuş gibi gönlûm benim.
 
Türlüğ ayşım, türlüg işim, mungluğ başımTürlü aşım, türlü işim, dertli başım;
Ayırdı cânım ketti hüşum aktı yaşımAyırdı canım, gitti şuurum, aktı yaşım;
Yazuk birle toldı tükel içim taşımGünah ile doldu bütün içim, dışım;
Bî-niyâzım açabersün yolım meningNiyazsızım, açıversin yolumu benim.
 
Közüm tüşti könglüm uçtı arşka aştıGözüm düştü, gönlüm uçtu, Arş'a aştı;
Ömrüm keçti nefsim kaçtı bahrım taştıÖmrüm geçti, nefsim kaçtı, denizim taştı;
Kervân köçti menzil aştı harıp tüştiKervan göçtü, menzil aştı, yorulup düştü
Sır ulaştı neçük bolğay hâlım meningSır ulaştı, nasıl olacak halim benim ?
 
Süret munda sîret anda kudretindeSûret burada, siret orada, kudretinde;
Uzun tünde, yaruk künde könglüm andaUzun gecede, aydınlık günde, gönlüm orada;
Yürer tünde, bolup bende barı kandaYürür gecede, olup kul, hepsi nerede,
Sorsa anda yazuk turur tilim meningSorsa orada, gûnahkârdır dilim benim.
 
İçtim şarâb boldum harâb, aslım türâbİçtim şarap, oldum harap, aslım toprak
Keldim körab könglüm serâb ışkka pür-âbGeldim körab, gönlüm serap, aşka pür-ab
Hakdın hitâb kelse körmes kullar azâbHak'tan hitap gelse, görmez kullar azap;
Bulak yanglığ akar közdin yaşım meningPınar gibi akar gözden yaşım benim.
 
Tüştim uzar burâk tuzar ketse bâzârDüştüm uzar, Burak tozar, gitse pazar;
Dünyâ bâzâr içre kirip kullar azarDünya pazar, içine girip kullar azar;
Başım bizâr, yaşım sızar kanım tuzarBaşım dertli, yaşım sızar, kanım tozar
Atım Ahmed Türkistândur elim meningAdım Ahmed, Türkistan'dır ilim benim.
 
HİKMET-56
Tınmayın hazretingde Allah desemDurmadan Hazretinde Allah desem,
Zâr ingreben zâkir bolup "Rabbi" desemAğlayıp inleyerek zâkir olup Rabb'im desem,
Kulı bolup kullugıngda boyun sunsamKulu olup kulluğunda boyun sunsam,
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?
 
Zekriyâ dek bu başımğa erre koysamZekeriyyâ gibi bu başıma bıçkı koysam
Eyyub dek bu tenimge kurtnı koysamEyyub gibi bu bedenime kurtu koysam
Mûsa dek Tûr tağıda tâat kılsamMusa gibi Tur dağında ibadet eylesen,
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?
 
Yunus dek deryâ içre balık bolsamYunus gibi deniz içinde balık olsam,
Yûsuf dek kuduk içre tün-kün bolsamYusuf gibi kuyu içinde gece-gündüz olsam,
Yakûb dek Yûsuf üçün zar ingresemYâkub gibi Yusuf için ağlayıp inlesem,
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?
 
Şibli dek âşık bolup sema ursamŞibli gibi âşık olup sema vursam
Bâyezid dek tün-kün tınmay Ka'be barsamBayezid gibi gece gündüz dinmeden Kabe'ye varsam
Ka'bege yüzüm sürtüp zâr ingresemKabeye yüzümü sürüp ağlayıp inlesem
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?
 
Maruf dek uşbu yolğa kadem koysamMâruf gibi işbu yola adım atsam,
Mansur dek cândın keçip dârda konsamMansur gibi candan geçip dârağacına konsam,
Dâr üzre şevkleniben Hak'nı aysamDârağacı üzere şevklenerek Hakk'ı desem ,
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum?
 
Kul Hâce Ahmed kulluk içre sâbit bolsamKul Hoca Ahmed, kulluk içre sâbit olsam,
Zikrin aytıp zâkir bolup "Rabbi" desemZikrini deyip, zâkir olup, Rabb'im desem,
Zikrinde şevklenib küyüb yansamZikirinde şevklenerek kavrulup yansam,
Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?Bu iş ile yâ Rab, seni bulur muyum ?
 
HİKMET-57
Allâh'ımnı izlermen izin alıb ketermenAllah'ımı ararım izine düşüp giderim
Dâim seni ayturmen "Lailâhe illallah"Daima Sen'i söylerim "La ilahe illallah"
Kaydın anı taparman canım kurban kılurmanNereden O'nu bulurum canımı kurban eylerim
Kurban bolup ketermen "La ilahe illallah"Kurban olup giderim "La ilahe illallah"
Cânu dilim bereyim berib bakıp turayımCan ve gönlümü vereyim verip bakıp durayım
Cânu dilim küyübdür küyüb biryan bolubdurCan ve gönlüm yanmıştır yanıp biryan olmuştur
Canım birle aytayım "La ilahe illallah"Canım ile diyeyim "La ilahe illallah"
Aşık ili bisâman yoktur derdige dermanAşık ili servetsiz yoktur derdine derman
Ayta körüng bierman "Lailahe illallah"Diye durun yorulmadan "La ilahe illallah"
Ahmed ibni İbrahim usbu sözni hub aytdıAhmed ibn İbrahim iş bu sözü güzel dedi
Ayta körüng cânlarım "Lailâhe illallah"Diye görün canlarım "La ilahe lllallah"
 
HİKMET-58
Nâgehan tururumda könglüm içreAnsızın durduğumda gönlüm içine
Hakk Mevlâmnı nazargâhı tüşti bolğayHakk Allah'ımın nazargâhı düştü olmalı
Kırk yıllık zengâr başkan könglüm mülkinKırk yıllık zincir çöktü gönül ülkeme
Hakk yâdını nûrı birle açtı bolğayHakk zikrinin nuru ile açtı olmalı
 
Zâkirleri cem bolub tüzülmişdeZakirleri toplanıp dizildiğinde
Zikrü semâ'dın tosunı kurulmışdaZikir ve semadan meclis kurulduğunda
Boyın ukbâ dünyâsıdın urulmışdaBoyun ukba dünyasından ayrıldığında
Köngil kuşı Hazret tabâ uçtı bolğayGönül kuşu Hazret yönüne uçtu olmalı
 
Heç bilmesmen neçük bolğay meni işimHiç bilmem nasıl olacak benim işim
Anıng üçün akar dâyim közde yaşımOnun için akar daima gözde yaşım
Seherlerde kobup Hakk'dın tilemişimSeherlerde kalkıp Hakk'tan dilemişim
Ferişteler âminiğe tüşti bolğayMelekler "Amin'ine düştü olmalı
 
Mungluğ canğa yakın turur Hakk dergâhıMahzun cana yakındır Hakk derğahı
Nedâmetde yeter mukin birer âhıPişmanlıkta yeter mi ki birer ahı
Kaysı köngil bolsa Hakknı nazargâhıHangi gönül olsa Hakk nazargahı
Hakk nazarı içge tolub taştı bolğayHakk nazarı içe dolup taştı olmalı
 
Hakk işini Haklık üçün buyurdılarHakk işini Hakk için buyurdular
Özierini halklar ara yetürdilerÖzlerini halklar arasına yetirdiler
Mihnetlerin ni'met yenglığ köterdilerSıkıntılarını nimet gibi kaldırdılar
Bağrı kanlığ köıi yaşlığ toldı bolğayBağrı kanlı gözü yaşlı doldu olmalı
 
Muhib kullar mahbubığa kayırdılarSeven kullar sevdiğine kayırdılar
Dünya koyub din işige ögürdilerDünyayı bırakıp din işine yöneldiler
Aşık kullar Allah teyü tebrendilerAşık kullar Allah diye hareketlendiler
Şeytânnı zehri yarılıb kaçtı bolğayŞeytanın zehri yarılıp kaçtı olmalı
 
Allah degil ey Kul Ahmed özüng bilgilAllah de ey Kul Ahmed özünü bil
Özüng bilmiş ilming birle amel kılgılÖzünü bilince ilmin ile amel kıl
Uluğ kiçik yârânlardın özr kılgılBüyük küçük dostlarından özür eyle
Sen bilmesde sendin hatâ keçti bolğaySen bilmezken senden hata geçdi olmalı
 
HİKMET-59
Eyâ dostlar yürek bağrım boldı kebabEya dostlar yürek bağrım boldı kebab
Hakikatlığ âşık cândın ötti bolgayVefalı aşık candan geçti olmalı
Işk pertevi köngül mülkin kıldı harâbAşk ışığı gönül ülkesini eyledi harap
UI sebebdin aklu huşum ketti bolğayO sebepten aklım-fikrim gitti olmalı
 
Işksız kişi âdem ermes anglasangızAşksız kişi insan değildir anlasanız
Bimuhabbet şeytan kavmi tınglasangızMuhabbetsizler şeytan kavmi dinleseniz
Işkdın özge sözni eger sözlesengizAşkdan başka sözü eğer söyleseniz
Elkingizdin imân İslam ketti bolğayElinizden iman-İslam gitti olmalı
 
Meyhâneğe kirgen âşık sırrı ayânMeyhaneye giren aşığın sırrı ortada
Bağrı pişib yaşı akıb kılur efgânBağrı pişip yaşı akıp eyler figan
Bihud yürer kayda barsa hâne veyranBoşuna yürür nerede gitse evi viran
Bişek biling vahdet meydin tattı bolğayŞüphesiz bilin vahdet meyinden tattı olmalı
 
Işk tüşti bu başımğa hayran boldumAşk düştü bu başima hayran oldum
Hânumândın keçib taki sersan boldumEv-barkımdan geçip sersem oldum
İkki âlem berbad urub üryân boldumİki alemi terkedip üryan oldum
Çıkkan âhım ne felekge yetti bolğayÇıkan ahım ne göklere yetti olmalı
 
Akil erseng Hakk'dın özge sözler haramAkıllı isen Hakk'ın başka sözler haram
Ta tiriksen pir hizmetin kılğıl müdâmDiri oldukça Pir hizmetini eyle tamam
Allah deseng şeytan la'in senge ğulamAllah desen lanetli şeytan sana köle
Allah demes dinlerini sâttı bolğayAllah demezler dinlerini sattı olmalı
 
Ömri zâyi ötgenler ışknı bilmesÖmrü boşa geçenler zayi eyleyenler aşkı bilmez
Candın keçgen divâneni közge ilmesCandan geçen divaneyi göze almaz
Hu suhbetin kurgan yerge kaçıb kelmes"Hû" sohbetini kuran yere kaçıp gelmez
Cânu könglü taşdın beter kattı bolğayCan ve gönlü taştan beter katı olmalı
 
Allah süygen bende daim yığlab yürerAllah'ın sevdiği kul daima ağlayıp yürür
Hakk'dın korkub râzın aytıb seher turarHakk'tan korkup niyazını deyip seherde kalkar
Yahya sıfat tınmay yığlab mâtem kurarYahya gibi dinmeyip ağlayıp matem tutar
Bu dünyanı arka taşlab attı bolğayBu dünyanı arkaya kaldırıp attı olmalı
 
Aşıklarnı işi erür söz ü güdâzAşıkların işidir söz ve güdaz
Aşıklarnı hacetleri roze namazAşıkların ihtiyaçları oruç, namaz
Ruz-ı mahşer köz yaşıdur Hakk'a niyâzMahşer günü gözyaşıdır Hakk'a niyaz
Arif aşık derdü elem tarttı bolğayArif aşık derd ve alem çekti olmalı
 
Aşıklarnı ağzı handan dili lerzânAşıkların ağzı güler gönlü ağlar
Allah üçün közde yaşı bağrı biryanAllah için gözde yaşı bağrı biryan
Cânı zâkir, könglü şâkir, fıkri cânanCanı zikreder, gönlü şükreder, fikri sevgili
İnşaallah kıl köbrigi ötti bolğayAllah dilerse kıl köprüyü geçti olmalı
 
Aşıkları halk içinde küyüb yığlarAşıkları halk içinde yanıp ağlar
Zahir hande batınları yürek dağlarZâhiren güler bâtınları yürek dağlar
Ecel kıstab ölmek üçün belin bağlarEcel kovalayıp ölmek için belini bağlar
Ma'şukığa arz-ı hâlin ayttı bolğaySevgilisine arz-ı halini dedi olmalı
 
Aşıkları melametdin kaçmas bolurAşıkları melametden kaçmaz olur
Nâdânlarga batın sırrın açmas bolurCahillere bâtın sırrını açmaz olur
Her nâmerdge dürr ü gevher saçmas bolurHer namerde inci-cevher saçmaz olur
Özi okub hun-ı zerdab yuttı bolğayÖzü okuyup kan zehir yuttu
 
Pir-i muğan süygen aaşık hevası yokPir-i kamil'in sevdiği aşık hevası yok
Yüz ming türlük tâat kılsa binâsı yokYüz bin türlü ibadet eylese binâsı yok
Ey dostlarım ışk derdini devası yokEy dostlarım aşk derdinin devâsı yok
Tünler kobub pir etegin tuttı bolğayGeceleri kalkıp Pir eteğini tuttu olmalı
 
Pir-i muğan nazar kılsa bergey devaPir-i kamilin nazar eylese verir deva
Hay-u heves mâu menlik bolğay edâHay u heves, ben-benlik olur tamam
Andın songra şeytan la'in sendin cûdaOndan sonra lanetli şeytan senden uzak
Tar lahedde iman birle yattı bolğayDar kabirde iman ile yattı olmalı
 
Kul Hace Ahmed Hak sözini sözler müdâmKul Hoca Ahmed Hakk sözünü söyler daima
Hakk'dın özge sözler bârı ermiş haramHakk'dan başka sözler hepsi imiş haram
Ruzi kılsa ornung bolğay Dâru's-selamRazı olsa yerin olur Darü's-selam
Mağfiretni deryâsığa battı bolğayMağfiretin deryasına battı olmalı
 
HİKMET-60
Hakk Te'ala pertev saldı canım küydiHakk Teala nur saldı canım tutuştu
Keling yığlıng zakir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
Seher vaktde pir-i muğan bakıb sordıSeher vaktinde Pir-i kamil bakıp sordu
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakirlerge va'de kıldı Kadir HüdaZâkirlere vaad eyledi Kadir Allah
Gor içinde âtâ kıldı hur u likâKabir içinde armağan eyledi "hur u lîkâ"
Zakirlerni turar câyı darül-bekâZâkirlerin varacağı yer "Darü'l-beka"
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakir bolsa, şakir bolsa yeri cennetZâkir olsa, şükredici olsa yeri cennet
Kanlar aksa közleridin kılmas minnetKanlar aksa gözlerinden eylemez minnet
Ümmet bolsang zikrin aytmak sizge sünnetÜmmet olsan zikrini söylemek size sünnet
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakirlerge Hüda özi va'de kıldıZâkirlere Allah özü vaad eyledi
"Fezkürûni ezkürküm" ayet keldi"Fezküruni ezkürkum" diye ayet geldi
Firdevs atlığ cennetidin mahzar keldiFirdevs adlı cennetinden mazhar geldi
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakirleri her nefesde zikrin aytarZâkirleri her nefesde zikrini söyler
Tevbe kılıb egri yoldın râstga kaytarTevbe eyleyip eğri yoldan doğruya döner
Zikrin aytsa asta âstâ şevki artarZikrini söylese yavaş yavaş şevki artar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zâkirleri halka içre pertev körerZâkirleri halka içinde nur görür
Anıng üçün halka içre özin urarOnun için halka içine özünü vurur
Ma'şukını körgen zaman canın bererSevgilisini gördüğü zaman canını verir
Keling yığlıng zakir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Yalğan aşık ma'şukıdın canın ayarYalan aşık sevgilisinden canını esirger
Ukba yolın arka taşlab dünya süyerAhiret yolunu arkaya atıp dünyayı sever
Hu halkasın kurğan yerdin eyler firar“Hû” halkasının kurulduğu yerden eyler firar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
"El kezzâbu la ümmeti" dedi Server"El kezzabu la ümmeti" dedi Server
Bu sözlerge yol bergüvçi Hâdi rehberBu sözlere yol verici Hâdi, Rehber
Yalğançını ümmet demes ol PeyğamberYalancıya ümmet demez O Peygamber
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Rahman İgem çın âşıknı yolın açarRahman Melik'im gerçek aşığın yolunu açar
Muhabbetni şevki birle yaşın saçarMuhabbetin şevki ile yaşını saçar
Allah teyu kayda barsa şeytan kaçar“Allah” diye nerede gitse Şeytan kaçar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakirleri zikrin aytıb nâle kılurZâkirleri zikrini deyip feryad eder
Köz yaşını sarığ yüzge jâle kılurGözyaşını sarı yüze süs eyler
Biyâbanlar kezib özin vâle kılurKırlarda gezip özünü mecnun eyler
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zakir kullar Hakk fermânın mehkem tutarZâkir kullar Hakk fermanını sağlam tutar
İhlâs birle Allah teyu kanlar yutarİhlas ile Allah diye kanlar yutar
Halka içre kirgen vaktde candın öterHalka içine girdiği vakitde candan geçer
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Bi-tehâret zikr aytğangâ la'net yağarTaharetsiz zikir söyleyene lânet yağar
Oşal küni bolğan ferzend şeytan tuğarİşte o gün olan çocuk şeytan doğar
Öler vaktde evvel kelib şeytan bakarÖleceği vakitde önce gelip şeytan bakar
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Bî-tehâret zikrin aytgan imân etmesTaharetsiz zikrini söyleyen iman etmez
Öler vaktde Hak Mustafa kolın tutmasÖleceği vakitde Hak Mustafa elini tutmaz
Sübhan İgem günahını hergiz ötmesSûbhan Melik'im günahım asla bağışlamaz
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Mü'min bolsang bi-tehâret zikrin aytmaMümin olsan taharetsiz zikrini söyleme
Kerâmetler aytıb halkga dining satmaKerametler söyleyip halka dinini satma
Müslümanlığ da'va kılıb kafir ketmeMüslümanlık iddia edip kafır gitme
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
Zâkir bolsang zikrin aytmay hergiz yatmaZâkir olsan zikrini demeden asla yatma
Nadân birle nâ-cinslerge hiç söz katmaCahil ile soysuzlara hiç söz katma
Münafıklar haldın sorsa bir söz aytmaMünafıklar halden sorsa bir söz deme
Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylıkGelin yığılın zâkir kullar zikir söyleyelim
 
HİKMET-61
Işk otını pinhân tutup asrar erdimAşk ateşini gizli tutup saklar idim,
Cân küydürüp yürek bağrım kebâb ettiCanı yakıp, yürek bağrımı kebap etti.
Pirdin meded bolmas bolsa emdi mangaPirden yardım olmaz olsa, şimdi bana,
Bu derd bizni dostlar bi-had harâb ettiBu dert bizi dostlar hadsiz harap etti.
 
Işk sırrını her namerdge aytıp bolmasAşk sırrını her nâmerde söyleyip olmaz;
Neçe yaksang bâdlık yerde çerâğ yanmasNice yaksan, rüzgarlı yerde çıra yanmaz;
Yolın tapkan merdânlarnı bilse bolmasYolunu bulan merdleri bilse olmaz;
Yığlay yığlay köz yaşını habâb ettiAğlaya ağlaya göz yaşını habap etti.
 
Çın âşıklar keçken ermiş cânın taşlapGerçek âşıklar geçer imiş canını bırakıp
Edhem-sıfat berhem urup mâlın taşlapEdhem gibi berhem vurup malını bırakıp,
Hu Hu teyü Hak zikrini aytıp hoşlap"Hu-Hu" diye Hakk zikrini söyleyip, hoşlanıp,
İmân tasdik kılıp bağrın kebâb ettiİman-tasdik eyleyip bağrını kebap etti.
 
İbret alğıl yolğa kirgen merdânlardınİbret al yola giren merdlerden;
Cânnı cânğa peyvend kılıp yürgenlerdinCanı cana ekleyerek yürüyenlerden;
Yolnı sorap yoldın emân barğanlardınYolu sorup yoldan emin varanlardan;
Andağ kullar hâlın bi-had harâb ettiÖyle kullar halini hadsiz harap etti.
 
Kul Hâce Ahmed nefs tağıdın çıkıp aştıKul Hoca Ahmed, nefs dağından çıkıp aştı;
Yürek bağrı cûş uruban kaynap taştıYürek bağrı coşarak kaynayıp taştı;
Bihamdillâh yolın tapıp yavuklaştıAllah'â hamd olsun, yolunu bulup yakınlaştı;
İç kanıdın öz özige kebâb ettiİç kanından kendi kendine kebap etti.
 
HİKMET-62
Hâlık'ımnı izlermen tün-kün cehân içindeHâlık'ımı ararım gece gündüz cihan içinde;
Tört yanımdın yol indi kevn ü mekân içindeDört yanımdan yol indi evren ve mekân içinde.
 
Törtdin yettiğe yettim tokkuznı güzar ettimDörtten yediye yettim, dokuzu geçip gittim,
Ondın ikkige keldim çerh-i keyvân içindeOndan ikiye geldim çerh-i keyvan içinde.
 
Üçyüzaltmış suv keçtim törtyüzkırktört tağ aştımÜçyüzaltmış su geçtim, dörtyüzkırkdört dağ aştım,
Vahdet şarâbın içtim tüştüm meydân içindeVahdet şarabını içtim, düştüm meydan içinde.
 
Çunku tüştüm meydânğa meydânnı tolakördümÇünkü düştüm meydana, meydanı dolu gördüm,
Yüzming ârifni sordum barça cevlân içindeYüz bin arifi sordum, bütün cevlan içinde.
 
Gevvâs bahrıga kirdim vücûd şehrini kezdimDalgıç denizine girdim, varlık şehirini gezdim,
Dürni sadefde kördüm gevhernî kân içindeİnciyi sedefte gördüm, cevheri hazine içinde.
 
Arş u Kürsi'ni yürdüm Levh u Kalem'ni kördümArş ve Kürsü'yü yürüdüm, Levh ve Kalem i gördüm,
Vücud şehrini kezdim aytdım bu cân içindeVarlık şehrini gezdim, söyledim bu can içinde.
 
Gânnı kördüm cânânda ışkın kördüm meydândaCanı gördüm cânanda, aşkı gördüm meydanda,
Aşıklarnıng meydânı cümle bostân içindeAşıkların meydanı cümle bostan içinde,
 
Erni kördüm ergeştim istedigimni sordumEri gördüm erleştim, istediğimi sordum,
Barçası sende dedi kaldım hayrân içindeHepsi sende dedi, kaldım hayret içinde,
 
Hayrân boluban kaldım bî-hûş boluban taldımHayran olarak kaldım, şuursuz olarak daldım,
Özümni derdge saldım taptım dermân içindeKendimi derde saldım, buldum derman içinde.
 
Seyr ister mi bülbül açılıbdır kızıl gülSeyr ister mi bülbül açılmıştır kızıl gül
Her gülni hali körme gülni gülzar içindeHer gülü uzak görme gülü gül bahçesi içinde.
 
Miskin Hâce Ahmed cânı hem gevherdir hem kânıMiskîn Hoca Ahmed canı, hem cevherdir hem hazine,
Cümle anıng mekânı ol lâ-mekân içindeHerşey O'nun mekânı, O lâmekan içinde.
 
HİKMET-63
Seherlerde kobub yığlab dua kılsamSeherlerde kalkıp ağlayıp dua eylesem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
Yaş omığa kanım töküb duâ kılsamYaş yerine kanımı döküp dua eylesem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Dergâhığa başım koyub nâle kılsamDergâhına başımı koyup feryad etsem
Köz yaşımnı akkuzuban jâle kılsamGöz yaşımı akıtarak süs eylesem
Biyâbânlar kezib özüm vâle kılsamKırları gezip özümü mecnun eylesem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Kaydâ barsam yâdın aytıp yığlasam menNerede gitsem yadını deyip ağlasam ben
Hizmetide belim mehkem bağlasam menHizmetinde belimi sağlam bağlasam ben
Hasretide yürek bağrım dağlasam menHasretinde yürek-bağrımı dağlasam ben
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Her kün yüzming kolum açıb âmin desemHer gün yüzbin elimi açıp "amin" desem
Musa sıfat Tur tağıda râzın aytsamMusa gibi Tur dağında niyazını desem
Toksan tokkuz râzın aytıb canım bersemDoksan dokuz niyazını deyip canımı versem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Bâyezid dek yetmiş yolı özüm satsamBayezid gibi yetmiş yolu özüm satsam
Allah teyu derdi birle ölüb ketsemAllah diye derdi ile ölüp gitsem
Riyazetde arıb azıb açıb katsamRiyazette yorulup, şaşıp, acıyıp donsam
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Allah üçün ferzendlerim yetim kılsamAllah için evlatlarımı yetim eylesem
Riyazetde söngeklerim halım kılsamRiyazette kemiklerimi hamur eylesem
Ehl-i ayâl hânûmanım ğanim kılsamEhl-i âyâl ev-barkımı düşman eylesem
Dostlar Hâce meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Allah degen bendelerni kulı bolsamAllah diyen kulların kulu olsam
Aşıklamrn küyüb uçgan küli bolsamAşıkların yanıp savrulan külü olsam
Yol üstide tufrak sıfat yolı bulsamYol üstünde toprak gibi yolu olsam
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Allah, Allah, canım Allah, dilim AllahAllah, Allah, canım Allah, dilim Allah
Sendin özge penâhım yok Vallah-BillahSen'den özge sığınağım yok Vallah-Billah
Yığlab keldim dergahınggâ şey'en LillahAğlayıp geldim dergahına "Şey'en Lillah..."
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Yahşilerning sohbetide zâkir bolsamİyilerin sohbetinde zâkir olsam
Her ne cefâ tekse menge şâkir bolsamHer ne cefa değse bana şükreder olsam
Eyyüb sıfat belâsığa sâbir bolsamEyyub gibi belasına sabreder olsam
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Astanengge başım koyub tevbe kılsamEşiğine başımı koyub tevbe eylesem
Gıybet kılğan tillerimni yüz ming tilsemGıybet yapan dillerimi yüz bin dilsem
Günah kılğan bendlerimni pâre kılsamGünah işleyen organlarımı parça eylesem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Tevbe kıldım, tevbe kıldım kabul kılğılTevbe eyledim, tevbe eyledim kabul eyle
Tevbem kabul kılmas bolsang canım alğılTevbemi kabul eylemez olsan canımı al
Yolda kaldım, yolda kaldım kolum alğılYolda kaldım, yolda kaldım, elimi al
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Allah üçün merdânevar canım bersemAllah için mertle gibi var canımı versem
Ehl-i ayâl han-u mânımnı taşlab ketsemEhl-i âyâl, ev-barkımı bırakıp gitsem
Can ne bolğay imânımdın belki ötsemCan ne ola imanımdan belki geçsem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Seherlerde erte kopub Hakk'a yansamSeherlerde erken kalkıp Hakk'a yansam
Uluğ kiçik günahlardın tevbe kılsamBüyük küçük günahlardan tevbe eylesem
Zarî kılıb Hazretige boyun sunsamAğlayıp Hazretine boyun sunsam
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Kahhar İgem sendin korkub uygansam menKahhar Melik'im senden korkup uyansam ben
Günâhımğa ikrâr bolub ingresem menGünahımı kabul edip inlesem ben
Seherlerde yakam uşlap yalbarsam menSeherlerde yakamı tutup yalvarsam ben
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Taşkın kelgen deryalarda yüzlesem menTaşkın gelen deryalarda yüzsem ben
Azıb kalğan botalar dek bozlasam menKaybolup kalan develer gibi böğürsem ben
Öler vaktde ming bir atıng sözlesem menÖleceğim vakitte binbir adını söylesem ben
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Vâ veyletâ nedâmet dep korkub kopsamVah yazıklar pişmanlık deyip korkup kalksam
Pir-i muğan dergahını tınmay öpsemPir-i kamil dergâhını durmadan öpsem
Yahşilerni hâk-ı pâyı bolub ölsemİyilerin ayak tozu olup ölsem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Tang atkunça yığlab tınmay korkub çıksamTan atana kadar ağlayıp dinmeden korkup çıksam
Sübhan derdin aytıb devam ingreb çıksamSübhan derdini deyip devamlı inleyip çıksam
Tufrak sıfat âciz bolup hârlık tartsamToprak gibi âciz olup hor görülsem
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
Kul Hâce Ahmed canıng bergil merdânevârKul Hoca Ahmed canını ver mertler gibi
Cândın keçib yolğa kirseng körgüng didârCandan geçip yola girsen göresin cemal
Muradıngı berür senge PerverdigârMuradını verir sana Allah
Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?Dostlar Hocam bana bağlım der mi ki?
 
HİKMET-64
Bu âlemde Hakk'dın korkub zâr ingresemBu alemde Hakk'tan korkup ağlayıp inlesem
Ahiretde ruhum âram alar mukin?Ahirette ruhum rahat bulur mu ki?
Erenlerni baskan izin közge sürsemErenlerin bastığı izini göze sürsem
Pir-i muğan meni yolğa salar mukin?Pir-i kâmil beni yola salar mı ki?
 
Başım berib belim bağlab kılsam ihlâsBaşımı verip belimi bağlayıp kılsam ihlas
Nefsi şeytan çengelidin bolsam halâsNefs-şeytan çengelinden kurtulsam
Can bererde meded kılsa Hızr İlyasCan verirken yardım etse Hızır-İlyas
Gavsü'l-ğıyâs hatm-i Yâsin kılar mukin?Gavslar gavsı "Yasin hatmi" kılar mı ki?
 
Tağu çöller günahımdın kılmas tâkatDağ ve çöller günahımdan eylemez tâkat
Her kün yüz ming cürm isyan menge âdetHergün yüzbin günah, isyan bana adet
Bu iş birle âhiretde bar mu rahat?Bu iş ile ahirette var mı rahat
Tevbe kılsam âdetlerim kalar mukin?Tevbe eylesem adetlerim kalır mı ki?
 
Asitânege başım koyub zâri kılsamDergâhına başımı koyup ağlasam
Garib yetim başın sılab duâ alsamGarib-yetim başını okşayıp dua alsam
Hakkdın korkub dünya işin arka salsamHakk'tan korkup dünya işini arkaya koysam
Hâcem meni hâl-i dilim sorar mukin?Hocam benim gönlümün halini sorar mı ki?
 
Adem safi sünnetlerin tilge alsamAdem Safi sünnetlerini dile alsam
"Ya Rabbenâ zalemnâ" dep nâle kılsam"Yâ Rabbenâ zalemnâ" deyip feryad etsem
Biyâbanda köz yaşımnı jale kılsamKırlarda göz yaşımı akıtsam
Bir u Bârım meni yolğa salar mukin?Bir ve Var'ım beni yola salar mı ki?
 
Seherlerde zâri kılıb yığlasam menSeherlerde feryad edip ağlasam ben
Can bererde belim mehkem bağlasam menCan verirken belimi sıkı bağlasam ben
Şevki birle yürek-bağrım dağlasam menŞevki ile yürek bağrımı dağlasam ben
Hakk çırağı kabrim içre yanar mukin?Hakk ışığı kabrim içinde yanar mı ki?
 
Başım tenim tufrak kılıb fenâ bolsamBaşımı, bedenimi toprak eyleyip yok olsam
Didâr tileb hasretide edâ bolsamCemal dileyerek hasretinde tamam olsam
Ehl-i ayal hânumândın cüdâ bolsamEhl-i âyâl ev-barkımdan ayrı düşsem
Dostlar Hâcem menge rahmi keler mukin?Dostlar Hocam bana rahmet eyler mi ki?
 
Şeytân la'in yoldın urdı hâlim tebahLanetli şeytan yoldan çıkardı halim perişan
Yığlamay mu nefsim meni kıldı hevâAğlamayayım mı nefsim beni eyledi heva
Alem halkı barıb ötse meni evâAlem halkı çiğneyip geçse beni layık
Kâfir nefsim azazildin tanar mukin?Kafir nefsim şeytandan ayrılır mı ki?
 
Garib canım Hakk yolıda nezr eylesemGarip canımı Hak yolunda adak eylesem
Şah Hasan dek Kerbelâ'da suvsâb ölsemŞah Hasan gibi Kerbela'da susayıp ölsem
Hakk şarâbın içermen deb teşne ketsemHakk şarabını içerim deyip hevesli gitsem
Anda barsam suvsunlarım kanar mukin?Orada varsam sussuzluğum kanar mı ki?
 
Ashâblardek din talaşıb başım bersemSahabe gibi din için savaşıp başımı versem
Şehr-i bânu imamlar dek yığlab yürsemŞehr-ibanu imamlar gibi ağlayıp yürüsem
Allâh üçün kâfirlerge esir bolsamAllah için kafirlere esir olsam
Rahman İgem senge makbul bolar mukin?Rahman Melik'im sana makbul olur mu ki?
 
Dermândemen, şermendemen kolum alğılDertliyim, mahcubum elimden tut
Yoldın azğan dermândemen yolğa salgılYoldan sapmış dertliyim yola sal
Allah deban fenâ boldum rahm eylegilAllah diyerek yok oldum rahmet eyle
Asilerge feyz u fütuh berer mukin?Asilere feyz-fetih verir mi ki?
 
Ey âsiler tevbe kılğıl Hakk eşitsünEy asiler tevbe eyleyin Hakk işitsin
Nâlengizdin yer ü kökler nâle kılsunFeryadınızdan yer ve gökler feryad eylesin
Melâikler Hakk'dın tileb uluş bersünMelekler Hakk'tan dileyip pay versin
Uluş alğan kulnı gamı bolar mukin?Pay alan kulun gamı olur mu ki?
 
Aklım hayran, közûm giryân, hâne veyrânAklım şaşkın, gözüm yaşlı, evim viran
Hakk yolını bilelmesmen özüm nâdânHakk yolunu bilemiyorum özüm cahil
Ey talibler bi-tâkatmen kayda cânânEy talipler güçsüzüm nerde sevgili
Cânanımdın heç kim haber biler mukin?Sevgilimden hiç kimse haber bilir mi ki?
 
Cânâneni tapay deseng seher turğılSevgiliyi bulayım desen seherde kalk
Aşıklarnıng meclisige özüng urğılAşıkların meclisine özünü vur
Haknı izleb yığlab yürüb mâtem kurğılHakk'ı arayıp ağlayıp yürüyüp yas tut
Mâtem kurmay tarikatga kirer mukin?Yas tutmadan tarikata girer mi ki?
 
Hakk vaslığa yetey deseng zâri kılğılHakk'ın vuslatına ereyim desen ağla
Zıkrin aytıb erenlerge yârı bergilZikrin deyip erenlere yarı ver
Cefâ tartıb erenlerdin uluş algılCefa çekip erenlerden pay al
Uluş almay didârını körer mukin?Pay almadan cemalini görer mi ki?
 
Kul Hâce Ahmed her ne dersen bulhevessenKul Hoca Ahmed her ne dersen heveskarsın
Hakk'dın korkub ahiretga ğam yemessenHakk'tan korkup ahirete gam çekmezsin
Başıng birle tünler katıb Hu demessenBaşın ile geceler donup "Hu" demezsin
Bulhevesni Hâcem kabul kılar mukin?Heveskarı Hocam kabul kılar mı ki?
 
HİKMET-65
Her subh-dem boynum kısıb "Rabbi" desemHer sabah vakti boynumu büküp "Rabbim"desem
Rabbim meni murâdımnı berer mukin?Rabbim benim muradımı verir mi ki?
Kanlar töküb közlerimdin zâr ingresemKanlar döküp gözlerimden ağlayıp inlesem
Tengrim meni hâl-i dilim sorar mukin?Tanrım benim gönlümün halini sorar mı ki?
 
Muhabbetni meydânıda cân oynatsamMuhabbetin meydanında can oynatsam
Mansûr sıfat başım berib dâr oynatsamMansur gibi başımı verip darağacını oynatsam
Yüz ming türlük cefa tartıb cân kıynatsamYüzbin türlü cefa çekip can incitsem
Aciz kulung cemalingni körer mukin?Aciz kulun cemalini görür mü ki?
 
"Yâ Rabbenâ" zikrin aytıb zâkir bolsam"Ya Râbbenâ"zikrini deyip zakir olsam
Sansız mihnet başga alıb şâkir bolsamSayısız sıkıntıyı başa alıp şükreder olsam
Yahşilarnı sohbetide hazır bolsamİyilerin sohbetinde hazır olsam
Miskin bendeng feyz u fütuh alar mukin?Fakir kulun feyz-fetih alır mı ki?
 
Zahidlerdek namâz okub taat kılsamZahidler gibi namaz kılıp ibadet eylesem
Aşıklardek yığlamağnı âdet kılsamAşıklar gibi ağlamayı adet eylesem
Öz yerimde ğaribligni râhat bilsemÖz yurdumda garipliği rahat bilsem
Dergâhıda Hâcem kabul kılar mukin?Dergahına Hocam kabul eyler mi ki?
 
Yiğitlikde tâat kılıb egilmedimYiğitlikte ibadet eyleyip eğilmedim
Ferib çektim riyazatda buğulmadım"Ferib" çektim riyazetde boğulmadım
"Lâ-Lâ" aytıb "illallah" da sugulmadım"La-La" deyip "İllallah"da sokulmadım
Hızr babam öz yolığa alar mukin?Hızır babam öz yoluna alır mı ki?
 
Bu dünyada men dek âsi hergiz bolmasBu dünyada benim gibi asi asla olmaz
Mundağ günah tersa, cühud, kâfır kılmasBöyle günah tersa, cühud, kâfır eylemez
Ölüb barsam dozah içre orun bermesÖlüp gitsem cehennem içine yer vermez
Tevbe kılsam Hâcem kabul kılar mukin?Tevbe eylesem Hocam kabul eyler mi ki?
 
Hâcet tileb dergahığa yığlab keldimHacet dileyip dergahına ağlayıp geldim
Cândın keçib belim mehkem bağlab keldimCandan geçip belimi sıkı bağlayıp geldim
Ayb yankuçı settârlığıng anglab keldimAyıp örtücü "Settar'lığını anlayıp geldim
Kan yığlasam hâcet revâ bolğay mukin?Kan ağlasam hacet hazır olur mu ki?
 
Kızıl yüzüm riyâzetde sarğatmadımKızıl yüzümü riyazetde sarartmadım
Seherlerde ğarib canım ingretmedimSeherlerde garip canımı inletmedim
Her kün tebip it nefsimni urgatmadımHer gün tepip it nefsimi incitmedim
Allah desem kâfir nefsim öler mukin?Allah desem kafir nefsim ölür mü ki?
 
Kul Hâce Ahmed köngül közi açılğay mu?Kul Hoca Ahmed gönül gözü açılır mı?
Tillerimdin dürr gevher saçılgay mu?Dillerimden inci mücevher saçılır mı?
Köp yığlasam günahlarım tökülgey mü?Çok ağlasam günahlarım dökülür mü?
Oşal vaktni menge atâ kılur mukin ?O vakiti bana armağan eyler mi ki?
 
HİKMET-66
Sensin meni penahım dep yolğa kirsemSensin benim sığınağım deyip yola girsem
Bir u Bârım meni yolum açar mukin?Bir ve Var`ım benim yolumu açar mı ki?
Haram şübhe karanğuluk baskan könglümHaram, şüphe, karanlık basan gönlüm
Ruşen bolub dürr ü gevher saçar mukin?Aydınlanıp inci-cevher saçar mı ki?
 
Nazar kılsa hasta könglüm ruşen bolurNazar eylese hasta gönlüm aydın olur
Yüz ming hata yazuklarım pinhân bolurYüzbin hata, günahlarım gizli olur
Lutf eyleseng yüz ming âsi handân bolurLutfeylesen yüzbin asi sevinçli olur
Nazar kabgân çerağ hergiz uçar mukin?Nazarı değdiği kandil asla söner mi ki?
 
"Euzubillâh mineşşeytanirracim" desem"Eûzubillahi mineşeytanirrâcim" desem
Ta'at birle söngeklerim halım kılsamİbadet ile kemiklerimi hamur eylesem
Ehl-ü ayal hânumânım yetim kılsamEhl-i ayal, ev-barkımı yetim eylesem
Şeytan la'in mendin yırak kaçar mukin?Lanetli şeytan benden uzak kaçar mı ki?
 
Yol astıda aziz başım tufrak kılsamYol altında aziz başımı toprak eylesem
Cân u dilim Hakk yolığa şeydâ kılsamCan ve gönlümü Hakk yoluna tutkun eylesem
Zikrin aytıb murdar tenim âfak kılsamZikrini deyip pis bedenimi appak eylesem
"Elest" hamrın miskin bendeng içer mukin?Elest şarabını fakir kulun içer mi ki ?
 
Allah dedi Hazretinge sığınıp barsamAllah dedi Hazret'ine sığınıp varsam
Muhabbet şevki birle köksüm yarsamMuhabbet şevki ile göğsümü varsam
Derding tartıb hamdıng aytıb açılıb barsamDerdini çekip hamdını deyip açılıp varsam
Vücüdımdın bu ukbalar köçer mukin?Vücudumdan bu kaygılar göçer mi ki?
 
Tağdın ağır isyanım bar ötey desemDağdan ağır isyanım var geçeyim desem
Günahım köp yerge sığmas tapay desemGünahım çok, yere sığmaz bulayım desem
Başım alıb biyâbânlar ketey desemBaşım alıp kırlara gideyim desem
Rahmân Tengrim günahımdın öter mukin?Rahman Allah'ım günahımdan geçer mi ki?
 
Tarikatnı bâzârıda sevdâ kılsamTarikatın pazarında sevda eylesem
Mansur yanglığ "Enel-Hakk"nı gavğa kılsamMansur gibi "Enel-Hakk" ı kavga eylesem
Hizmet kılıb derdi hâlet beyân kılsamHizmet eyleyip hâl derdini beyan eylesem
Köksümdeki kürrelerin açar mukin?Göğsümdeki kürrelerini açar mı ki?
 
Kul Hace Ahmed zâhid bolub mescid kirsemKul Hoca Ahmed zâhid olup mescide girsem
Hâb-ı ğaflet haram kılıb kâim bolsamGaflet uykusunu haram eyleyip kâim olsam
Lebh alıb kıyâmetdin korkub varsamİbret alıp kıyametden korkup varsam
Uçmağ içre hur u ğılman kuçar mukin?Cennet içinde huri-gılman kucaklar mı ki?
 
HİKMET-67
Niyet kıldık Ka'bege rızâ bolung dostlarımNiyet eyledik Kâbe'ye, râzı olun, dostlarım;
Yâ ölgeymiz kelgeymiz rızâ bolung dostlarımYa ölürüz, geliriz, râzı olun, dostlarım.
Niyet kıldık Ka'bege Hak Mustafa ravzagaNiyet kıldık Kâbe'ye, Hakk Mustafa ravzasına;
Nasib kılğay barçağa rızâ bolung dostlarımNasip kıla herkese, râzı olun, dostlarım.
 
Nasib bolsa bargaymız nasib bolsa kelgeymizNasip olsa, varırız; nasip olsa, geliriz
Ecel yetse ölgeymiz rızâ bolung dostlarımEcel yetse ölürüz; râzı olun, dostlarım.
Rızâ bolung özümdin yahşı yaman sözümdinRâzı olun özümden, iyi-kötü sözümden,
Ötüng meni yüzümdin rızâ bolung dostlarımGeçin benim yüzümden, râzı olun, dostlarım.
 
Kudret bolsa yürüngiz küç bolmasa turungızKudret olsa, yürüyün; güç olmasa, durunuz;
Duâ kıla körüngiz rızâ bolung dostlarımDua kıla görünüz, râzı olun, dostlarım.
Dostlar bizni yoklağay fâsıklar köp uhlağayDostlar bizi yoklarlar, fâsıklar çok uyurlar,
Mescid sarı kelmegey rıza bolung dostlarımMescid tarafına gelmezler; râzı olun, dostlarım.
 
Sırdın boldı işâret munda kılduk imâretSırdan oldu işaret, burada eyledik imaret,
Kılğay Resûl şefâat rızâ bolung dostlarımEyleye Resûl şefaat, râzı olun, dostlarım.
Arslan Bâbdın beşâret pirdin tileb icâzetArslan Baba'dan beşaret, pirden dileyip icazet,
Dostlar kılğay ibâdet rızâ bolung dostlarımDostlar eyleye ibadet, râzı olun, dostlarım.
 
Kabe sarı köçelük zâlimlerdin kaçalıkKâbe'ye doğru göçelim, zâlimlerden kaçalım,
Oğıl kızdın keçelük rızâ bolung dostlarımOğul kızdan geçelim, râzı olun, dostlarım.
Tilim sorsam karâr yok ğarib ölse sorar yokDilim sorsam, karar yok; garip ölse, sorar yok;
Yemişlerde helâl yok rızâ bolung dostlarımYenilenlerde helâl yok, râzı olun, dostlarım.
 
Keçti kulung cânıdın çıktı halknı sanıdınGeçti kulun canından, çıktı halkın sayısından,
Dostlar barğay songıdın rızâ bolung dostlarımDostlar gider ardından, râzı olun, dostlarım.
Hoca Ahmed yum közüngni halkka aytgıl sözüngniHoca Ahmed, yum gözünü, halka söyle sözünü,
Ka'bege sürt yüzüngni rızâ bolung dostlarımKâbe'ye sür yüzünü, râzı olun, dostlarım.
 
HİKMET-68
Közüm nemlik, dilim gamlık, can elemlikGözüm yaşlı, gönlüm gamlı, can elemli
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
Bu hasretde nedâmetde yaşım akıbBu hasretde, pişmanlıkta yaşım akarak
Kayu taraf keterimni bilmem dostlarHangi tarafa gideceğimi bilmem dostlar
 
Türlük türlük alâmetler boldı peydâTürlü türlü belirtiler oldu peydâ
Yüregimde cerâhetler boldı peydâYüreğimde cerahatlar oldu peydâ
Bu dünyada lâhza fariğ bolmağ kaydaBu dünyada bir an rahat olmak nerede
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
 
Allah üçün ferzendlerim yetim kılsamAllah için evlatlarımı yetim etsem
Candın keçib, maldın keçib garib bolsamCandan geçip, maldan geçip garib olsam
Biyabanda yalğuz kazdek nâle kılsamKırlarda yalnız kaz gibi feryad etsem
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
 
Has kullardek keçeleri kaim bolsamHas kullar gibi geceleri kaim olsam,
Merdanlerdek kündüzleri saim bolsamMertler gibi gündüzleri oruç tutsam
Keçeleri âram almay Rabbim desemGeceleri dinlenmeden "Rabbim" desem
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
 
Tuhmı isyan bihad saçtım taatım azİsyan tohumlarını sayısız saçtım ibadetim az
Ötti ömrüm gaflet birle hem kış u yazGeçti ömrüm gaflet ile hem kış hem de yaz
Yakınturur canım kuşu kılsa pervazYakındır canımın kuşu uçup gitse pervaz
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
 
Kul Hace Ahmed hizmetide can bermeseKul Hoca Ahmed hizmetinde can vermese
Dehkan ermes ketman çabıb nan bermeseÇiftçi değil ketman koşup ekmek vermese
Va bolmagay gül gonçesi nem bolmasaYazık, olmaz gül goncası su olmasa
Neçük ilaç eterimni bilmem dostlarNasıl ilaç edeceğimi bilmem dostlar
 
HİKMET-69
Eyâ dostlar harâblıkda kattı başımEy dostlar, haraplıkta uyuştu başım;
Kılay emdi hasb-i hâlım beyân emdiEyleyim şimdi hasb-ı halimi, beyan şimdi.
Kervân ketti çüşt u çâbuk menzil aştıKervan gitti çar-çabuk menzil aştı
Teşne bolğaç kıldın âh u efgân emdiHevesli olup eyledim âh ve figan şimdi.
 
Merkep yağır, yüküm ağır özüm gamginMerkep yaralı, yüküm ağır, kendim gamlı
Hasret birle akl u huşum ketti temkinHasret ile akıl ve şuurum gitti temkin;
Ötib kervân közdin gâyib boldı mukin?Geçip kervan gözden kayboldu mu ki?
Barur cayım bilelmesmen kayan emdiGideceğim yeri bilemem ne yan şimdi.
 
Abes ötti essiz ömrüm resvalıkdaBoşuna geçti sahibsiz ömrüm rezillikte
Heç bolmadım zaman tersi HüdalıkdaHiç olmadım zaman tersi Allah yolunda
Daim yürdüm nefsim üçün gedalıkdaDaima yürüdüm nefsim için kölelikte
Her ne kılgan sevdalarım ziyan emdiHer ne işlediğim sevdalarım ziyan şimdi
 
Bu hâletde ol Azrâil kelse nâgâhBu durumda o Azrail gelse ansızın
Issığ tendin cânnı alğay va hasretaSıcak bedenden canı alır vah ne yazık
Alır Şeytân imânıngni kılur rüsvâŞeytan alıp imanımı, eyler rezil
Birâderler ara yolda kalgan emdiKardeşler, ara yolda kaldım şimdi.
 
Ol hâletde söz ayturga yoktur dermânO durumda söz söylemeğe yoktur derman
Öçüp kalğay vücud içre şem-i imânSönüp kalır vücud içinde iman mumu
Kızıl gül dek yüzüng bolğay misl-i samanKızıl gül gibi yüzün olur saman misali
Karıp boldung yer astığa nihân emdiİhtarlayıp oldun yer altında gizli şimdi.
 
Zen ü ferzend ağa ini yığlıp kelgeyKadın-evlat, büyük-küçük toplanıp gelir
Mirâs-deban mâl u mülkin bölüb alğayMiras diyerek mal ve mülkünü bölüp alır;
İt dek südrep kara yerge seni kömgeyİt gibi sürüyüp kara yere seni gömer
Lokma kılur karış atlığ yılan emdiLokma yapar karış adlı yılan şimdi.
 
Kel ey hâif bu işlerdin haber alğılGel ey korkak, bu işlerden haber al
Tevbe kılıp dâim Allah sarı barğılTevbe eyleyip daima Allah'a doğru var
Kul Hâce Ahmed dünyâlıkdın ötüp yanğılKul Hoca Ahmed, dünyalıktan geçip yan
Şâyed kılğay pir-i muğân nazar emdiMeğer kıla Pir-i kamil nazar şimdi.
 
HİKMET-70
Ukbâ haberin eşitib dünyânı salıb keteremAhiret haberini işitip dünyayı bırakıp giderim
Tüşdüm erenler bahrige dünyanı salıp keteremDüştüm erenler denizine, dünyayı bırakıp giderim
 
Erenler dünya demedi dünya gamın yemediErenler dünya demedi, dünya gamını yemedi
Hakkdın özgeni demedi dünya salıb keteremHakk'tan özgeyi demedi, dünyayı bırakıp giderim
 
Mûsâ, İmrân kalmadı taht-ı Süleyman kalmadıMusa, İmran kalmadı, taht-ı Süleyman kalmadı
Ming yaşlığ Lokman kalmadı, dünya salıb keteremBin yaşlı Lokman kalmadı, dünyayı bırakıp giderim
 
Dünya degen azar ermiş akil kullar bîzar ermişDünya diyen huzursuz imiş akıllı kullar şikayetçi imiş
Cahiller birle yâr ermiş dünya salıb keteremCahiller ile dost imiş dünyayı bırakıp giderim
 
Sultan Hâce Ahmed Yesevi aytdı bu hikmetni temâmSultan Hoca Ahmed Yesevi söyledi bu hikmeti tamam
Eşitsün dep cümle cehân dünyanı salıb keteremİşitsin diye bütün cihan, dünyayı bırakıp giderim
 
HİKMET-71
Huşlamaydur alimler sizni aygan Türki'niHoş görmemekte alimler sizin dediğiniz Türkçe'yi
Ariflerdin eşitseng açar köngil mülkiniAriflerden işitsen açar gönül ülkesini
 
Ayet hadis ma'nası Türki bolsa muvafıkAyet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur,
Ma'nasıga yetgenler yerge koyar börkiniAnlamına yetenler yere koyar börkünü...
 
Kazı müfti mullalar şeriatda râhnıKadı, müftü, mollalar şeriatın yolunu
Arif âşık alıbdur tarikatnı arkınıArif aşık almıştır tarikatın arkını
 
Amel kılğan alimler dinimizni çırağıAmel işleyen alimler dinimizin çırağı,
Burak miner mahşerde egri koyar börkiniBurak biner mahşerde eğri koyar börkünü...
 
Amel kılsa âlimler din u ayın yarukıAmel eylese alimler dini ve ayın aydınlığı
Körse bolur alarnı rengi ruyı körkiniGörse olur onların görklü yüzünün rengi...
 
Amel kılmay "kâl" ilmin okuy bilmey kalğanlarAmel işlemeyip "zâhir" ilmini bilmeyip kalanlar,
Arkasığa köterür kırk eşekni yükiniArkasına yükler kırk eşeğin yükünü...
 
Hâcemen dep laf urma uşbu dünya bîpayanHocayım deyip laf vurma bu dünya dayanıksız
Bilemen dep aytma sen köngüldegi çirkiniBiliyorum diye söylemesin gönüldeki çirkini
 
Rehnemâdur Hace Ahmed gülistanı ma'rifetYol göstericidir Hoca Ahmed marifetin gülistanı
Sözler sözi hakikat açar köngül mülkiniSözler sözü gerçek açar gönül ülkesini...
 
Miskin zaif Hace Ahmed yetti puştinge rahmetMiskin, zayıf Hoca Ahmed yedi ceddine rahmet,
Farsi tilini biliben hub aytadur Türki'niFarsça dilini bilerek güzel söylemekte Türkçe'yi...
 
HİKMET-72
Eyâ dostlarım ölsem men bilmem ki hâlim ne bolurEy dostlarım, ölsem ben, bilmem ki halim ne olur;
Gorga kirib yatsam men bilmem ki hâlim ne bolurKabre girip yatsam ben, bilmem ki halim ne olur.
 
Eltip lahedge koysalar arkağa bakmay yansalarGötürüp kabre koysalar, arkaya bakmadan dönseler,
Soruğ sevalim sorsalar bilmem ki hâlim ne bolurSoru-sualim sorsalar, bilmem ki halim ne olur.
 
Kirse karış atlığ yılan çolgansa tenge şul zamânGirse karış adlı yılan, dolansa bedene şu zaman,
Kalmas bütün bir üstühân bilmem ki hâlim ne bolurKalmaz bütün bir organ, bilmem ki halim ne olur.
 
Cümle yığılıp mör ü mâr etrafımda niş urarBütün yığılıp kurt-böcek, etrafımda oyuk açar
Müşkül erür pes kâr u bâr bilmem ki hâlim ne bolurMüşküldür o halde kâr zarar, bilmem ki halim ne olur.
 
Hiç kelmedi mendin sevâb anda ne bergümdür cevâbHiç gelmedi benden sevab, orada ne vereceğim cevap,
Ger kılsalar yüz ming azâb bilmem ki hâlim ne bolurEğer eyleseler yüz bin azap, bilmem ki halim ne olur.
 
Bolsa kıyâmet küni hâzır bolur barçalarıOlsa kıyamet günü, hazır olur tamamı,
Kılğan amellering kanı bilmem ki hâlim ne bolur"İşlediğin amellerin hani ; bilmem ki halim ne olur.
 
Ey Kul Ahmed sen bu kün kılğıl ibâdet tün ü künEy Kul Ahmed, sen bu gün, eyle ibadet gece ve gündüz
Demegil ömrümdür uzun bilmem ki hâlim ne bolurDeme ki ömrümdür uzun, bilmem ki halim ne olur
 
HİKMET-73
Neçe yıllık mehribânım cân ediler dostlarımNice yıllık mihribanım can idiler dostlarım;
Bu vücudum şehrini fâni kıladur dostlarımBu vücudum şehrini fani eylemektedir dostlarım.
 
Bu kafesni tutisi pervâz kıladur uçgeliBu kafesin kuşu havalanmakta uçmağa;
Bir karanğu şulesiz yerge baradur dostlarımBir karanlık ışıksız yere varmaktadır, dostlarım.
 
Ey meni yârânlarım himmet tutung imânımaEy benim dostlarım, himmet tutun imanıma;
Düşmanım imânıma zahmet beredür dostlarımDüşmanım imanıma zahmet vermektedir, dostlarım.
 
Uşbu cân bizler birle bir neçe yıllar bar ediİşbu can bizler ile nice yıllar var idi;
Hak Teâlâ hükmi birle azm etedür dostlarımHakk Teâlâ hükmü ile azmetmektedir dostlarım.
 
Bu mening azâlarım cânım birle şâdmân ediBu benim organlarım canım ile mutlu idi;
Cân çıkarğa külli azâm titreşedür dostlarımCan çıkmağa bütün organlarım titreşmektedir dostlarım.
 
Emr-i Hakk'a barça halk-ı âlemin boldı rızâHakk emrine bütün âlemlerin halkı oldu razı;
Ol hakikat bendeler dâim rızâdur dostlarımO gerçek kullar daima râzıdır, dostlarım.
 
Kul Hâce Ahmed tutisi pervâz etedür uçgeliKul Hoca Ahmed kuşu havalanmaktadır uçmağa,
Neylesin Miskin hükm-i Hudâdur dostlarımNeylesin Miskin Hakk'ın hükmüdür, dostlarım.
 
HİKMET-74
Ömrüm zayi' gaflet birle yel dek öttiÖmrüm bitti gaflet ile yel gibi geçti
Hasretingde közdin yaşım kan dek kettiHasretinde gözden yaşı kan gibi gitti
Bildim dostlar bu aklım emdi yettiBildim dostlar bu aklım şimdi yetti
Seherlerde kobub taat kılgum kelürSeherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir
 
Seherlerde Kur'an okub senâ kılsamSeherlerde Kur'an okuyup yakarsam
Hazretingge kol kötarıb duâ kılsamHazret'ine el kaldırıp dua eylesem
Zari kılıb bu canımnı feda kılsamAğlayıp bu canımı feda eylesem
Seherlerde kobub taat kılgum kelürSeherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir
 
Hırs u heva nefs yolunı koymak kerekHırs-heva-nefs yolunu bırakmak gerek
Mansur yanglığ dar başığa minmek kerekMansur gibi darağacı başına binmek gerek
Nesimi dek can aççığın çekmek kerekNesimi gibi can acısını çekmek gerek
Seherlerde kopub taat kılgum kelürSeherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir
 
"Fezküruni ezkürkum" ayetidin"Fezkûruni ezkûrküm" ayetinden
İman boldı Hak Te'ala taatıdınİman oldu Hakk Teala taatinden
Keçmek kerek uşbu nefsning rahatıdınGeçmek gerek bu nefsin rahatından
Seherlerde kobub taat kılgum kelürSeherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir
 
Zahidlerge zühd ü amel takva kerekZahidlere zühd, amel ve takva gerek
Riyâzetlik aşıklarga fetva kerekRiyazetli aşıklara fetva gerek
Ul tarikat er bolganga da'va kerekO tarikat er olana dava gerek
Seherlerde kobub taat kılgum kelürSeherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir
 
Arıtur dil zengarını "Hû-Hû" yadıTemizler gönül pasını "Hu-Hu" zikri
Aşıklarnı keçe kündüz "Hu" muradıAşıkların gece-gündüz "Hu" muradı
"Hu-Hu" teyu can bergeysen Kul Ahmedi"Hu-Hu" diye can veresin Kul Ahmedi
Seherlerde kobub taat kılgum kelürSeherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir
 
HİKMET-75
Hiç bilmedim neçük keçti ömrüm meningHiç bilmedim nasıl geçti ömrüm benim;
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
Netek bolgay yolğa salsang men acizniNasıl olacak, yola koysan ben acizi;
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim?
 
Yoldın çıkıp azğanımnı bilmedim menYoldan çıkıp azdığımı bilmedim ben;
Hak sözini kulagımğa almadım menHakk sözünü kulağıma almadım ben;
Bu dünyâdın keterimni bilmedim menBu dünyadan gideceğimi bilmedim ben;
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymenSorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
 
Ötkenlerdin ibret alıp yolğa kirmeyGeçenlerden ibret alıp yola girmeyip,
Nevha feryad aytıp anda ortab yanmayNefes, feryad söyleyip orada tutuşup yanmayıp,
Keçe kündüz yürümişmen özni bilmeyGece gündüz yürümüşüm kendimi bilmeyip;
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
 
Cânıng çıkıp tening yatur tar laheddeCanın çıkıp bedenin yatar dar kabirde;
Sorğuvçılar kelip sorsa ol hâletdeSorucular gelip sorsa o durumda
Akar yaşım keter huşum ol vakitdeAkar yaşım, gider şuurum o zamanda
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
 
Gafillikde yürüdin sen it dek kezipGafillikte yürüdün sen it gibi gezerek
Tening yatur tar lahidde asru şişipBedenin yatar dar kabirde çok şişerek
İş kılmadıng sen Tengrige kögsin teşipİş kılmadın sen Tanrı'ya göğsünü deşerek
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
 
Kul Hâce Ahmed bu dünyâda tevbe kılğılKul Hoca Ahmed, bu dünyada tevbe eyle
Tevbe kılıb yol başığa barıp turğılTevbe eyleyip yol başına varıp de
Hâs kullar dek azukungnı alıp yürgilSeçkin kullar gibi azığını alıp yürü
Sorar bolsa men kul anda ne kılğaymen?Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim?
 
HİKMET-76
Her kim kılsa tarikatnı da'vâsınıHer kim eylese tarikatın davasını
Evvel kadem şeriatga koymak kerekİlk adımı şeriata koymak gerek
Şeriatnıng işlerini edâ kılıbŞeriatın işlerini tamam eyleyip
Andın songra bu da'vânı kılmak kerekOndan sonra bu davayı kılmak gerek
 
Şeriatsız dem urmaslar tarikatdaŞeriatsız söz etmezler tarikatta
Tarikatsız dem urmaslar hakikatdaTarikatsız söz etmezler hakikatta
Uşbu yollar yeri bilinür şeriatdaİş bu yolların yeri bilinir şeriatta
Cümlesini şeriatdın sormak kerekHepsini şeriattan sormak gerek
 
Andın songra bir er kerek iradetliğOndan sonra bir er gerek iradeli
Bolmış bolsa ol bir erdin icazetliğOlmuş olsa o bir erden icazetli
Şeriatda rast muvafık kerametliğŞeriatte doğru uygun keramedi
Oşal erning etegini tutmak kerekÖyle erin eteğinden yapışmak gerek
 
Kim bilmeyin bu yollarnı şeyhmen deseKim bilmeden bu yolları Şeyhim dese
Kerametdin vilayetge haber berseKerametten veliliğe haber verse
Batıl erür eger ruhül-emin erseBatıldır eğer ruhü'l-emin bile ise
Özin andağ batıllardın saçmak kerekÖzünü öyle batıllardan korumak gerek
 
İradetsiz icâzetsiz mürşid bolmasİradesiz, icazetsiz mürşid olmaz
Tarikatnıng yollarını hergiz bilmesTarikatın yollarını asla bilmez
Mübtedidür iradetge layık ermesMüptedidir iradeye layık değil
Andağlardın yırağ-yırağ kaçmak kerekBöylelerinden bucak bucak kaçmak gerek
 
İrâdetni bergil ehl-i icazetgeİradeyi ver icazet ehline
Kâim bolgıl tüni ü küni riyazetgeKaim ol gece-gündüz riyazete
Sanab anı kulluğunu ibadetgeSayıp onun kulluğunu ibadete
Kulluğıda belni bağlab turmak kerekKulluğunda beli bağlayıp durmak gerek
 
Andın songra mücahede tonın kiyibOndan sonra mücahede elbisesini giyip
Riyazetni botasıda erib akıbRiyazetin potasında eriyip akıp
Menmenlikdin ötüb özini sâf kılıbBen-benlikten geçip özünü saf kılıp
İzzet rahatın satıb hârlık almak gerekİzzet rahatını satıp horlanmayı almak gerek
 
Uşbu turur erenlerni kılğanlarıİşte budur erenlerin yaptıkları
Taliblerge bilsün deban ayğanlarıTaliplere bilsin diyerek söyledikleri
Rastdur bu söz bilgil yoktur yalğanlarıDoğrudur bu söz bilesin yoktur yalanları
Can kulağı birle munı bilmek kerekCan kulağı ile bunu bilmek gerek
 
Sıdkı birle her kim kabul kılsa munıSadakat ile her kim kabul eylese bunu
İ'tikadı birle bolsa tünü küniİtikadı ile olsa gece-gündüz
Yadı birle meşğul bolsa yeldâ tüniZikri ile meşgul olsa uzun geceleri
Erenlerdin himmet yarı kılmak kerekErenlerden himmet yarı eylemek gerek
 
İradetsiz uşbu yolğa kirmedilerİradesiz bu yola girmediler
İnâbetsiz yolğa kadem koymadılarİnabesiz yola adım koymadılar
İcâzetsiz yarım nefes urmadılarİcazetsiz yarım nefes almadılar
Mürid bolğan bu sıfatlığ bolmak kerekMürid olan bu sıfatlı olmak gerek
 
Her kim kirse uşbu yolğa belin bağlabHer kim girse bu yola belini bağlayıp
Kul Hace Ahmed kerek özni hadim eylebKul Hoca Ahmed gerek özünü kul eyleyip
Niyetini Hüdayığa dürüst eylebNiyetini Allah'ına dürüst eyleyip
Teveccühni azizlerge kılmak kerekTeveccühü azizlere eylemek gerek
 
HİKMET-77
Şeriatnı şeraitin bilgen aşıkŞeriatın şartlarını bilen aşık
Tarikatnı makamını bilür dostlarTarikatın makamını bilir dostlar
Tarikatnı işlerini eda kılıbTarikat işlerini tamam eyleyip
Hakikatnı deryasığa batar dostlarHakikatın deryasına batar dostlar
 
Didârını körüb bolmas tün-kün uyubCemalini görmek olmaz gece gündüz uyuyup
Pak ışkını kolga almay bolmas yürübTemiz aşkını ele almadan, olmaz yürüyüp
Hakikatnı deryasını hatarı köbHakikatın deryasının tehlikeleri çok
Hiç uhlamay didarını körer dostlarHiç uymadan cemalini gördüm dostlar
 
Eya aşık bu dünyada mihnet targılEy aşık bu dünyada sıkıntı çek
Tartkan cevr u cefalarını rahat bilgilÇektiğin sıkıntı ve eziyetleri rahatlık bil
"Hû" sohbetin kurgan yerge özüng urgıl"Hu" sohbetini kuran yere kendini vur
Urgan aşık muradıga yeter dostlarVuran aşık muradına yeter dostlar
 
Bu yollarnı gazâsudur kaygu mihnetBu yolların belasıdır kaygı sıkıntı
Mihnet tartıb cefâ çekken körer rahatSıkıntı çekip cefa çeken görür rahat
Seherlerde zârı kılgan huş saadetSeherlerde ağlamak güzel saadet
"Hû-Hû" teyu bu dünyadın öter dostlar"Hu-Hu' diye bu dünyadan geçer dostlar
 
Çın dil birle yığlaganlar körgey likaGerçek gönül ile ağlayanlar göre cemal
Sübhan İgem didârını kılgay ataSübhan Rabb'im eyleye armağan
Kılavuzsuz yolga kirmeng aynı hataKılavuzsuz yola girmen aynı hata
Yolga kirgen menzillerdin ozar dostlarYola giren menzillerden geçer dostlar
 
Vaderiğa ötti ömrüm bilmey kaldımVah ne yazık geçti ömrüm bilmeden kaldım
Bu dünyanı esbabını kolga aldımBu dünyanın sebeplerini ele aldım
Dünya izleb din işini artka saldımDünyayı arayıp din işini arkaya koydum
Bilelmesmen halim neçük bolar dostlarBilemem halim nice olur dostlar
 
Muhabbetni şarabıdın tatmaganlarMuhabbetin şarabından tatmayanlar
Bayezid dek herkun özin satmaganlarBayezid gibi her gün özünü satmayanlar
Bu dünyanı izzetidin ötmegenlerBu dunyanın izzetinden geçmeyenler
Hayvan erür belki andın beter dostlarHayvandırlar belki ondan beter dostlar
 
Aşık bolsang ışk yolıga koygıl kademAşık olsan aşk yoluna koy adımı
Dünya ukbin talak koygıl misl-i EdhemDünya kaygısını boşayıp koy Edhem gibi
Akil erseng dünya üçün yemegil gamAkıllı isen dünya için yeme gam
Kıyamet kün cezaların berer dostlarKıyamet günü cezalarını verir dostlar
 
Sır şarabın içgen aşık özin bilmesSır şarabını içen aşık kendini bilmez
Bu dünyanı izzetlerin közge ilmesBu dünyanın izzetlerini gözüne iliştirmez
Yüzming dânâ nâsih bolsa pendin almasYüzbin bilge nasihat etse öğüt almaz
Vaşuka dep özin bilmey yürer dostlar"Vaşuka"deyip kendini bilmeden yürür dostlar
 
Ruz-ı elest Hüda özi nida kılgan"Elest" günü Allah kendi nida eyledi
"Kalu bela" deban ruhlar cevab bergenKalu bela" deyip ruhlar cevap verdi
Hazret taba ruhlar uçub karşu kelgenHazrete doğru ruhlar uçup karşısına geldi
Andağ aşık Hak cemalin körer dostlarÖyle aşık Hakk cemalini görür dostlar
 
Kul Hace Ahmed aşık bolsang dünya koygılKul Hoca Ahmed aşık olsan dünyayı bırak
Ahiretni azabıdın kaygu yegilAhiretin azabından kaygı ye
Erenlerni kılganların hem sen kılgılErenlerin yaptıklarını hem sen de yap
Hizmet kılgan âhir murad tapar dostlarHizmet eyleyen sonunda murad bulur dostlar
 
HİKMET-78
Keling dostlar Allah yâdın daim aytıngGelin dostlar Allah zikrini daima söyleyin
Allah yâdı köngül mülkin açar dostlarAllah zikri gönül ülkesini açar dostlar
Estağfir u istiğfarnı tınmay aytıngEstağfirullah ve istağfarı dinmeden söyleyin
Şeytan la'in ten mülkidin kaçar dostlarLanetli şeytan beden ülkesinden kaçar dostlar
 
Şeytan la'in sizge düşman hazır bolungLanetli şeytan size düşman, hazır olun
Keçe Allah kündüz Allah aytıb ölüngGece Allah gündüz Allah deyip ölün
Tar lahedge kirer vaktda nurga tolungDar kabre gireceğiniz vakit nura dolun
Melaikler Allah nurın saçar dostlarMelekekler Allah nurunu saçar dostlar
 
Allah nurı kabr içini ruşen kılgayAllah nuru kabir içini aydın kılınca
Melaikler tigreside ravzen koygayMelekler karşısında ravzen koyunca
Mü'min bende körüb anı hayran kalgayMümin kul görüp onu hayran kalınca
Bu alemni ruşeniden keçer dostlarBu alemin ışığından geçer dostlar
 
Barça ervah yığlıb kelgey mübarekkeBütün ruhlar toplanıp gelince mübareğe
Halâyıklar meşgul bolgay tebarekkeYardımcılar meşgul olunca tebareğe
Dua kılıb yangandın song kalur yekkeDua kılıb yandıktan sonra kalır tek başına
Cümle ervah süyünib bir bir kuçar dostlarCümle ruhlar sevinip bir bir kucaklar dostlar
 
Yetti kadem koygandın song Münker-NekirYedi adım attıktan sonra Münker-Nekir
Heybet birle kirib kelgey kılıb kahırHeybet ile girip gelince kılıp kahır
İki közi ot dek yanıp okrab turırKi gözü ateş gibi yanıp bakıp durur
Nurın körüb ta'zim kılıb kuçar dostlarNurunu görüp saygı gösterip kucaklar dostlar
 
Münker-Nekir sormay çıkıb nâle kılgayMünker-Nekir sormadan çıkıp feryad edince
Köz yaşını akkuzuban jâle kılgayGözyaşını akıtarak süs eyleyince
Hak yâdını aytıb özin vâle kılgayHakk yadını söyleyip özünü mecnun edince
Pervaz kılıb hava sarı uçar dostlarKanatlanıp havaya doğru uçar dostlar
 
Nida kelgey İlahımdın ne yığladıngNida gelince İlahımdan niye ağladın?
Has kulumdın kabr içinde ne tıngladıngHas kulumdan kabir içinde ne dinledin?
Ey bi-edeb kulak salıb ne angladıngEy edepsiz kulak verip ne anladın
Münker-Nekir ong u solga kaçar dostlarMünker-Nekir sağ ve sola kaçar dostlar?
 
Yürse tursa,yatsa kobsa meni yâdımYürüse dursa, yatsa kalksa beni hatırlayan
Hatt-ı berat kolga algan ol azadımBeraat yazısı ele alan o azadlı kulum
Andağ kulnı saydıdurmen ol seyyadımÖyle kulun avıyım o avcım
Kılmış aytmış günahlardın keçer dostlarİşlediği, söylediği günahlardan geçer dostlar
 
Günahların Hak bağışlab nazar kılgayGünahlarını Hakk bağışlayıp nazar kılınca
Ongda solda yatkanları şâkir bolgaySağında-solunda yatanları şükreder olunca
Andın songra barça ervah hazır bolgayOndan sonra bütün ruhlar hazır olunca
Kabristanga Hak rahmetin saçar dostlarKabristan'a Hakk rahmetini saçar dostlar
 
Bihamdillah yahşı keldi biz kutuldukAllah'a hamdolsun iyi geldi biz kurtulduk
Kabr içinde her azabdın fariğ boldukKabir içinde her azabdan uzak olduk
Neçe yıllar mürde erdik bes tirildükNice yıllar ölü idik nihayet dirildik
Dua kılıb Hakk'a elkin açar dostlarDua edip Hakk'a elin açar dostlar
 
Münker-Nekir yığlab aytur Sen bilürsenMünker-Nekir ağlayıp der Sen bilirsin
Zatıng uluğ her ne kılsang Sen kılursanZatın yüce her ne eylesen Sen eylersin
Lutf eyleseng yolsızlarga yol berürsenLütfeylesen yolsuzlara yol verirsin
Secde eyleb şâkir tilin açar dostlarSecde eyleyip şükreder dilini açar dostlar
 
Lailahe illallah'ga şeydâ bolganLa İlahe İllallah'a tutkun olan
Didâr üçün bu alemde resvâ bolganCemal için bu alemde rüsva olan
Dünya koyub ahıretni sevda kılganDünyayı bırakıp ahirete sevdalanan
Havz-ı kevser şarabıdın içer dostlarKevser havuzu suyundan içer dostlar
 
Ruz-ı ezel takdir kılsa Hak cemaliEzel gününden takdir eylese Hakk cemali
Yüzming şeytan kasd eylese yok zevaliYüzbin şeytan kast etse yok zevali
Kündin künge ziyad bolgay kal ü haliGünden güne fazla olunca söz ve hali
Dânâ bolub Hak yolların açar dostlarBilge olup Hakk yolların açar dostlar
 
Muhabbetni meydanıda cevlan kılganMuhabbetin meydanında dolaşan
Hakikatnı deryasıdın gevher alganHakikatin denizinden inci alan
Marifetni meta'ını içke salganMarifetin nesnesini içe salan
Yürse tursa dürr ü gevher saçar dostlarYürüse dursa inci-cevher saçar dostlar
 
Aşık uldur Hakk'a canın kurban kılsaAşık odur Hakk'a canını kurban eylese
Zikrin aytıb çarzarb urub seher tursaZikrini deyip dört döğünerek seherde kalksa
Erenlerdin feyz ü fütuh tola alsaErenlerden feyz ve fetih çokça olsa
Sultan bolub dürr ü gevher saçar dostlarSultan olup inci-cevher saçar dostlar
 
Hakk Te'ala buyın algan munda turmasHakk Teala kokusunu alan burada durmaz
Da'va kılıb işanlıknı lafın urmasİddia eyleyip bilginliğin lafını etmez
Kayda barsa fakir-miskin dükan kurmasNereye gitse fakir-miskin dükkan kurmaz
Garib bolub veyranege köçer dostlarGarip olup viraneye göçer dostlar
 
Kul Hace Ahmed nefsdin uluğ bela bolmasKul Hoca Ahmed nefsten büyük bela olmaz
Yer ü kökdin to'ma berseng hergiz toymasYer ve gökten lokma versen asla doymaz
Tufrak olub yerde yatsang kafir bolmasToprak olup yerde yatsan kafir olmaz
Nefsi ölgen hur u gılman kuçar dostlarNefsi ölenleri huri ve gılman kucaklar dostlar
 
HİKMET-79
Yaratkan Bir ü Bar'ım yolın izlebYaratan Bir ve Var'ımın yolunu arayıp
Şeytan la'in yollarıdın kaytıng dostlarLanetli Şeytanın yollarından dökün dostlar
İhlas birle muhabbetni camın içipİhlas ile aşkın şarabını içip
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Hayy zikrini aytıb içgen cam-ı şarapHayy zikrini deyip şarap kadehini içenin
Yol üstide aziz başı misli turabYol üstünde aziz başı toprak gibi
Allah içün hali harab bağrı kebabAllah için hali harap bağrı kebap
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve günülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Astanege başım koyup zari kılsamEşiğine başımı koyup ağlasam
Halka kurup kim zikr aytsa yarı bersemHalka kurarak kim zikretse oraya varsam
Zikrin aytıb ol suhbetdin dürler tersemZikrin deyip o sohbetten inciler dersem
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Amel kılmay alim ilmin basıp yürgeyAmel işlemeyen alim ilmini çiğneyip yürür
Ölüp barsa tar lahedde canı küygeyÖlüp varsa dar kabirde canı yanar
Allah, Resul dining kim dep haybet kılgayAllah, Rasul, dinin ne deyip korkuya düşer
Can u dilde Hayy zikıini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Münker-Nekir "Men rabbük" dep seval kılgayMünker Nekir Rabbin kim ?" diye sorunca
Kal ilmidin bir nuktası kâr kılmagayZahir ilminden bir noktası kar eylemeyince
Va hasreta amelsizler neçük kılgayVah yazık amelsizler nasıl yapacak
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Allah degen kend u esel peyda kıldıAllah diyen şeker ve bal hazırladı.
Ahiretde Allah birle sevda kıldı.Ahirette Allah ile sevda eyledi
Amel kılgan çın alimni dânâ kıldı.Amel işleyen gerçek alimi bilge kıldı.
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Kalıng çırağ haling pilte yağı yaşıngBilgin kandil, halin fitil, yağı göz yaşım
Neçe aytsam behre almas köngli taşıngNe kadar söylesem nasib almaz taş gönülün
Yol üstide tufrak bolsun aziz başıngYol üstünde toprak olsun aziz başın
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Essiz alim amel kılmay yolda kalurEssiz alim amel işlemeyip yolda kalır
Okup okmay dünya malın kolga alurOkuyup okumadan dünya malını ele alır.
Menmenlikdin essiz ömrün zayi kılurBen-benlikten essiz ömrünü harcar
Can u dilde hayy zikrini aytıng dostlarCan ve günülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Zahir buzub batın tüze alim bolsangZahiri bozup batını düzelten âlim olsan
Ruz-ı mahşer kolung tutgay tangla barsangMahşer günü elinden tuta tanla varsan
Va veyleta nedamet dep yolda kalsangVah yazıklar pişmanım deyip yolda kalsan
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Alim uldur namaz okub ta'at kılsaAlim odur namaz kılıp ibadet etse
Hak'dın korkub ahiretni gamın yeseHakk'dan korkup ahiretin tasasını çekse
Kur'an okub Hak'dın korkub zar ingreseKur'an okuyup Hakk'dan korkup ağlayıp inlese
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Andağ alim ikki közi giryan bolurÖyle alimin iki gözü yaşlı olur
Seherleri erte kopub nâlân kılurSeherlerde erken kalkıp ağlar
Hak yolıda küyüp yanıb biryan bolurHakk yolunda tutuşup yanıp biryan olur
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Hârlık tartgıl kafr nefsing başı katsunHorluk çek kafır nefsinin başı donsun
Daim müdam bu dünyadın yığlab ötsünDaima, sürekli bu dünyadan ağlayıp geçsin
Tufrak bolgıl alem seni basıb ötsünToprak ol herkes seni basıp geçsin
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Harlık tartıb Hak Mustafa Ümmet dediHorluk çekip Hakk Mustafa ümmet dedi
Asi cafi ümmetlerin gamın yediAsi, cefa edici ümmetinin tasasını çekti
Anıng üçün ümmetleri kuvvet aldıOnun için ümmetleri kuvvet aldı
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Ümmet üçün bağrıda yok zerre bütünÜmmet için bağrında yok zerre bütün
Ümmet dese dimağıdın çıker tütünÜmmet dese dimağından çıkar duman
Hak Te'ala kılgay mu dep bizni otunHakk Teala kılar mı deyip bizi odun
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar
 
Kul Hace Ahmed alay deseng Hak'dın uluşKul Hoca Ahmed alayım desen Hakk'dan hisse
Bayezid dek nefsing birle tün kün uruşBayezid gibi nefsinle gece gündüz vuruş
Ey bihaber ümmet erseng buldur revişEy habersiz, ümmet isen budur reviş
Can u dilde Hayy zikrini aytıng dostlarCan ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar